Zadania i uprawnienia Rady Powiatu

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.


Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:
1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,
2)  wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3)  powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Skarbnika Powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4)  stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
5)  uchwalanie budżetu Powiatu,
6)  rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
7)  podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:
a)    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f)     tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g)    tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h)   współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i)     tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
9)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
10)   określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)   podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
12)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
13)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14)   dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
15) podejmowanie uchwał w sprawach herbu, flagi, sztandaru, pieczęci i insygniów Powiatu,
16)   podejmowanie uchwał w sprawach nadawania tytułów honorowych: Zasłużony dla Powiatu Tucholskiego i Honorowy Obywatel Powiatu Tucholskiego oraz trybu i zasad ich nadawania,
17) podejmowanie uchwał w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
18) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (23 czerwca 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (23 czerwca 2003, 14:16:20)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (24 lipca 2012, 09:48:37)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28686