Informacja na temat płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę


CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE:

ZBIORNIKI NA GNOJÓWKĘ I GNOJOWICĘ
ORAZ PŁYTY DO SKŁADOWANIA OBORNIKA

(pod względem Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych)

Na początku musicie Państwo ustalić, o jakiej pojemności jest Wam potrzebny zbiornik na gnojówkę lub gnojowicę (zależny od dużych jednostek przeliczeniowych - tzw. DJP, występujących w Waszym gospodarstwie rolnym) oraz określić powierzchnię płyty do składowania obornika (również zależne od dużych jednostek przeliczeniowych - tzw. DJP, występujących w Waszym gospodarstwie rolnym).
W PRZYPADKU:
- płyt do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25,0 m3, występuje procedura uproszczona, należy dokonać zgłoszenia do właściwego Urzędu - Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi (Tuchola ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112) , które umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych - informacja szczegółowa opisana w części II,
- jeżeli potrzebny jest Państwu zbiornik na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności powyżej 25,0 m3, należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę - informacja szczegółowa opisana w części III.
- jeżeli już Państwo posiadacie albo wybudowaliście płytę do składowania obornika i zbiornik na gnojówkę lub gnojowicę, a także inne budynki i obiekty budowlane oraz posiadacie w swoim gospodarstwie rolnym wyroby zawierające azbest - informacja o postępowaniu opisana w części IV.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
§ 35. Zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie:
§ 6. 1. Do usuwania i magazynowania odchodów pochodzenia zwierzęcego powinny być przewidziane urządzenia i zbiorniki dostosowane do systemów technologicznych utrzymywania zwierząt, zwane dalej "zbiornikami na płynne odchody zwierzęce".
2. Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne; zbiorniki zamknięte powinny być szczelnie przykryte płytą zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny.
3. Odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych powinny wynosić co najmniej:
1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich- 15 m,
2) od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego- 15 m,
3) od granicy działki sąsiedniej - 4 m,
4) od budynków magazynowych ogólnych - 5 m,
5) od silosów na zboże i pasze - 5 m,
6) od silosów na kiszonki - 5 m.
4. Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 oraz płyt gnojowych powinna wynosić co najmniej:
1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich- 30 m,
2) od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków spożywczych
- 50 m,
3) od budynków magazynowych pasz i ziarna - 10 m,
4) od granicy działki sąsiedniej - 4 m,
5) od silosów na zboże i pasze - 5 m,
6) od silosów na kiszonki - 10 m.
5. Dopuszcza się sytuowanie zbiorników na płynne odchody zwierzęce w odległościach mniejszych niż określone w ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 4 lub na granicy działek, w wypadku gdy będą przylegać do tego samego rodzaju zbiorników na działce sąsiedniej.
§ 29. Płyty do składowania obornika powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne.
§ 32. 1. Budowle rolnicze narażone na działanie korozji powinny mieć konstrukcję ukształtowaną w sposób zmniejszający negatywne skutki oddziaływania środowiska; w budowlach tych należy stosować wyroby odporne na oddziaływanie środowiska.
2. Przyjęty sposób ochrony przed korozją powinien uwzględniać przewidywany okres eksploatacji budowli rolniczej.
§ 33. 1. Sposób ochrony powierzchniowej budowli rolniczych narażonych na działanie korozji powinien:
1) być dostosowany do rozwiązań materiałowych,
2) spełniać wymagania higieniczne,
3) umożliwiać konserwację i naprawy.
2. Rozwiązania technologiczne, architektoniczne, instalacyjne i konstrukcyjne powinny uniemożliwiać zniszczenie budowli rolniczej w razie uszkodzenia korozyjnego niektórych elementów.
3. Do elementów wymagających okresowej kontroli i konserwacji należy zapewnić dostęp.
§ 34. Konstrukcje budowli rolniczych narażonych na działanie korozji powinny być zabezpieczone przed powstawaniem odkształceń i rys powodujących naruszenie szczelności powłoki ochronnej.
§ 36. W dnie i ścianach zbiorników przy ciśnieniu hydrostatycznym do 0,05 MPa może być stosowany beton zwykły; przy ciśnieniu wyższym powinien być stosowany beton hydrotechniczny.
§ 37. 1. Żelbetowe elementy budowli rolniczych narażone na działanie korozji powinny być wykonane z betonu szczelnego klasy co najmniej B20, zbrojonego stalą węglową o nie podwyższonej wytrzymałości.
2. W elementach, o których mowa w ust. 1, należy stosować zbrojenie z naddatkiem na korozję.
3. Złącza elementów budowlanych, dla których beton nie stanowi dostatecznej ochrony, należy zabezpieczać powłokami ochronnymi lub wykonywać ze stali nierdzewnej.
5. Składniki betonu nie powinny powodować korozji zbrojenia.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


CZĘŚĆ II

PŁYTY DO SKŁADOWANIA OBORNIKA
I ZBIORNIKI NA GNOJOWICĘ O POJEMNOŚCI DO 25,0 m3


Zgodnie z art. 29. 1. ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
- płyt do składowania obornika i szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

Zgodnie z art. 30. 1. ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia właściwemu organowi - Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi (Tuchola ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112) wymaga:
- budowa płyt do składowania obornika i szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, kopię mapy z naniesioną płytą do składowania obornika i zbiornikiem na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, oraz odległości od nich do granic działki i budynków znajdujących się na działce własnej i działce sąsiedniej, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Budowę płyt do składowania obornika i szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, zgłasza się na specjalnym druku do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
Płyty do składowania obornika i szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, podlegają po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


CZĘŚĆ III

PŁYTY DO SKŁADOWANIA OBORNIKA
I ZBIORNIKI NA GNOJOWICĘ O POJEMNOŚCI POWYŻEJ 25,0 m3


Gotowy projekt typowy zakupiony gdziekolwiek nie jest wystarczającą podstawą uzyskania pozwolenia na budowę. Zanim wybudujecie Państwo zbiornik na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności powyżej 25,0 m3, musicie przejść niezbędną, wymaganą przepisami, drogę.
Ale dla porządku przypominamy :
Na początku musicie uzyskać informację, czy dla terenu, na którym planujecie budowę zbiornika, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli nie ma planu, to musicie wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
- informacji udziela Wydział lub osoba zajmująca się planowaniem przestrzennym w URZĘDZIE GMINY na terenie której położone jest Wasze gospodarstwo rolne, ustnie lub pisemnie (tzw. wypis i wyrys z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy);
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa też szczegółowo wymagania (np. procent powierzchni zabudowanej, linię zabudowy, wysokość budynku, liczba kondygnacji, formę dachu) oraz ograniczenia p-pożarowe, konserwatora zabytków i konserwatora przyrody;
- w przypadku gdy dla danego terenu obowiązuje plan miejscowy, występuje się o wydanie tzw. wypisu i wyrysu z planu miejscowego;
- gdy dla danego terenu nie obowiązuje plan miejscowy, występuje się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wydanie decyzji trwa około dwóch - trzech miesięcy;
- we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy określić funkcję i sposób zagospodarowania terenu typowej działki, opisać planowaną jej zabudowę, określić zapotrzebowanie na wodę, energię i inne potrzeby w zakresie infrastruktury;
- do wniosku należy dołączyć zaktualizowaną mapę geodezyjną do celów projektowych, którą można zamówić w lokalnym przedsiębiorstwie geodezyjnym lub u dowolnego geodety posiadającego uprawnienia geodezyjne (najbliższy znajduje się w TUCHOLI);
- decyzja, którą Państwo otrzymacie określa: rodzaj inwestycji, warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy wynikające z przepisów szczególnych, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, linie rozgraniczające teren inwestycji, warunki jakie musi spełnić inwestor aby otrzymać pozwolenie na budowę. Załącznikiem jest mapa z terenem objętym decyzją;
- do wystąpienia z wnioskiem i otrzymania warunków zabudowy nie jest konieczny dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
Zakup projektu budowlanego.
- Jedną z form jest zakup projektu gotowego, który może być wykorzystany wyłącznie do budowy jednego zbiornika (projekt ten należy zaadaptować i przystosować do warunków lokalnych).
- następnie należy wybrać projektanta, który dokona adaptacji projektu gotowego. Jego praca polega na wykonaniu projektu zagospodarowania działki, wprowadzeniu zmian w projekcie oraz dokonania i uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (m.in. uzgodnienia projektowanej budowy z gestorami urządzeń technicznych znajdujących się na terenie objętym inwestycją, sprawdzenia warunków geotechnicznych i inne).
- drugą z form jest zlecenie indywidualnego opracowania projektu budowlanego projektantowi posiadającemu stosowne uprawnienia budowlane w danej specjalności, będącego podstawą uzyskania pozwolenia na budowę.
Pozwolenie na budowę.
- Wniosek o pozwolenie na budowę, należy złożyć we właściwym organie budowlanym - Starostwo Powiatowe w Tucholi - Referat Budownictwa - ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, (I piętro, pokój nr 112)
- do wniosku należy dołączyć: projekt budowlany (wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wskazanymi w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) w czterech egzemplarzach, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (oryginał lub potwierdzoną zgodnie z Kpa kopię), kopię uprawnień projektanta i kopię zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
- właściwy organ sprawdza:
* zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska; wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy; przepisami techniczno-budowlanymi;
* kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;
* wykonanie projektu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane;
* bada spójność projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
- W razie stwierdzenia naruszeń nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie pozwolenia na budowę.
- w razie spełnienia powyższych wymagań lub przy braku naruszeń przepisów budowlanych wydaje decyzję w czasie nie dłuższym niż 65 dni,
- pozwolenie staje się prawomocne po 14 dniach od daty odebrania,
- następnie trzeba wystąpić i zarejestrować dziennik budowy w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi (Tuchola ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 10 i 11).
Wybór wykonawcy.
- wybory firmy należałoby dokonać po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę;
- należy powołać kierownika budowy i ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego;
Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.
- należy zawiadomić właściwy organ - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi (ul. Pocztowa 7b, 89-500 Tuchola) na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem robót budowlanych, (wzór zawiadomienia otrzymacie Państwo w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tucholi);
- dodatkowo do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków (wzór oświadczenia otrzymacie Państwo w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tucholi) wraz z kopią uprawnień projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego i kopiami zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dołączyć informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
Budowa
- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji;
- sposób prowadzenia dziennika budowy oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane jakie powinna zawierać tablica informacyjna budowy określone zostały w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
Zakończenie budowy
- jeżeli nie został nałożony w pozwoleniu na budowę obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, składa się zawiadomienie o zakończeniu budowy do właściwego organu budowlanego; (wzór pisma otrzymacie Państwo w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tucholi).
- do zawiadomienia należy dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, warunkami pozwolenia i przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy,
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowani terenów przyległych,
4) protokoły badań i sprawdzeń (odbiory szczelności, odbiory międzyfazowe oraz inne);
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
- jeżeli zostały dokonane zmiany nie odstępujące w istotny sposób od zatwierdzonego projektu, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i w miarę potrzeby uzupełniający opis;
Do użytkowania obiektu budowlanego (w Państwa przypadku zbiornika na gnojowicę lub gnojówkę), na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


CZĘŚĆ IV

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
Kontrole, o których mowa, powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, a z przeprowadzanych kontroli sporządza się protokoły, które należy przechowywać, przez okres istnienia obiektów.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

AZBEST

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej "oceną". Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca, przechowują jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazują Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.
W celu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy:
- wyroby niezakwalifikowane do wymiany w ocenie, zabezpieczyć przez:
- zabudowę (zamknięcie) przestrzeni, w której znajdują się wyroby zawierające azbest, szczelną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu lub
- pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką z głęboko penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę techniczną;
- wyeliminować jakąkolwiek obróbkę mechaniczną przy pracach zabezpieczających.opracował:
mgr inż. Wojciech Kujawa

Inspektor Starostwa Powiatowego w Tucholi

Posiadający uprawnienia budowlane do projektowania obiektów budowlanych,
oraz kierowania i nadzorowania budową budynków i budowli
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń


W razie jakichkolwiek pytań , wyjaśnień lub wątpliwości, informację można uzyskać pod numerem telefonu: kliknij ->  TUTAJ  lub na miejscu w Tucholi przy ul. Pocztowej 7 (I piętro) - pokoje nr 101, 102, 112 w godzinach pracy Urzędu.


________________________________________________________________________________________


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (17 lutego 2007)
Opublikował: Wojciech Kujawa (17 lutego 2007, 20:03:11)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (8 stycznia 2019, 08:44:22)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 54137