Petycja w sprawie przebudowy i remontów dróg powiatowych

(data złożenia petycji 16 listopada 2018 r.)
Poniżej skan petycji:

Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję.
Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie upoważnili Starosty Tucholskiego do publikacji danych osobowych (art. 4 ust.3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Informacja o przebiegu załatwienia petycji


Pismem z dnia 11 grudnia 2018 r. poinformowano Wnoszącego petycję o planowanych przebudowach i remontach dróg powiatowych wymienionych w petycji z dnia 16 listopada 2018r.

1.    Przygotowanie przedmiarów i wykonanie remontu dróg:

•     droga Okiersk – Zalesie – Stary Sumin (droga 1024C) – Cekcyn (droga 1023C) oraz droga 1031C Cekcyn – Błądzim (na odcinkach do tej pory nie remontowanych) – Powiat Tucholski w związku z transportem  przez Lasy Państwowe drewna po nawałnicy
i wywożeniem go na teren bocznicy kolejowej w Wierzchucinie i tym samym niszczeniem nawierzchni dróg przygotuje wniosek o dofinansowanie remontów tych dróg ze środków na usuwania skutków zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych;

•    droga Cekcyn – Wrzosowisko – Zielonka – zlecenie przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi 1026C Wrzosowisko – Cekcyn planowana jest na rok 2020.

•    droga Krzywogoniec – Cekcyn oraz Zielonka – Brzozie; drogi te w chwili obecnej nie mają ustalonego terminu projektowania i realizacji. Zarząd Powiatu w pierwszych miesiącach roku 2019 przedstawi Radzie do zatwierdzenia w formie uchwały zaktualizowany Projekt Planu Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Tucholskiego, w którym takie terminy się pojawią.

2.    Powiat Tucholski planuje zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 1026C na odcinku Cekcyn - Rudzki Most jeszcze w roku 2019. Jest pozytywna odpowiedź Pana Wójta na temat wspófinansowania realizacji projektu i robót budowlanych. Na realizację tego zadania planujemy pozyskać środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i zrealizować to zadanie w roku 2020.

3.    Powiat Tucholski planuje zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Cekcyn – Bysław jeszcze w roku 2019. Jest pozytywna odpowiedź Pana Wójta Gminy Cekcyn na temat wspófinansowania realizacji projektu i robót budowlanych. Nie znamy jeszcze stanowiska Gminy Lubiewo, dotyczącego współfinansowania dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Na realizację tego zadania planujemy pozyskać środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i zrealizować to zadanie w roku 2020.

4.    Remont pobocza drogi 1015C na trasie Tuchola – Trzebciny będzie zlecony po przywróceniu ruchu samochodów ciężarowych na drodze wojewódzkiej nr 240, co nastąpić ma 12 grudnia br. Planujemy na początku roku 2019 zrealizować chodnik do posesji w samej Tucholi [przedłużenie istniejącego chodnika od ogródków działkowych po prawej stronie drogi]. W Projekcie Planu Rozwoju Sieci Drogowej ustalimy terminy realizacji rozbudowy tej drogi w miejscowości Trzebciny oraz poszerzenia jej na całej długości do 6 metrów.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (22 listopada 2018)
Opublikował: Jacek Lorczak (22 listopada 2018, 14:17:47)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (13 grudnia 2018, 11:50:02)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1789