Pozwolenie na budowę


POZWOLENIE NA BUDOWĘ

DRUKI DO POBRANIA  -> pobierz dokumenty
 • Wymagane dokumenty:

1) wniosek o pozwolenie na budowę,
2) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu,
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust.3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
6) w zależności od potrzeb, upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek ich uzupełnienia w określonym terminie a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 • Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych
 • Zgodnie z art. 34 ust. 3 projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
3) stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

 • Zgodnie z art. 35 ust. 1 przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania , a także wymaganiami ochrony środowiska,
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub ternu z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust.7,
4) wykonanie- w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu- przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu- lub jego sprawdzenia- zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7.

 • W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w art. 35 ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę
 • W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara ta stanowi dochód Skarbu Państwa.
 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Zgodnie z art. 37 decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
 • Zgodnie z art. 38 ust. 1 decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.
 • Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 • W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochrona konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 • Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ (organ nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

 • Zgodnie z art. 42. inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki, umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych, odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).
 • Opłata skarbowa:

1) nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
2) za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:
a) budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna, za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł przy czym nie więcej niż - 539 zł,
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł.,
c) innego budynku - 48 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł,
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105 zł,
h) innych budowli - 155 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł.

j) przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu -  90 zł.

k) zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł.

l) inne niż wymienione wyżej zezwolenia (pozwolenia), np. zmiana pozwolenia na budowę - 82 zł.

m) decyzji innych niż wymienione, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - 10 zł.

n) pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

DRUKI DO POBRANIA   -> pobierz dokumenty
 • Wymagane dokumenty

1) zgodę właściciela obiektu,
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
7) w zależności od potrzeb, upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek ich uzupełnienia w określonym terminie a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.
 • Zgodnie z art. 31 ust. 1 pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość, od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenia na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

 • Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić , zakres i sposób wykonywania tych robót.
 • Pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
 • W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochrona konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Opłata skarbowa:

1) nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
2) pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

DRUKI DO POBRANIA   -> pobierz dokumenty

 • Zgodnie z art. 40 organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
 • Wymagane dokumenty:

1)wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem strony na rzecz której decyzja została wydana oraz oświadczeniem podmiotu wstępującego w miejsce inwestora,
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4) zatwierdzony wcześniejszą decyzją projekt budowlany wraz z dziennikiem budowy,
5) prawomocną decyzje zatwierdzającą projekt budowlany,
6) w zależności od potrzeb, upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek ich uzupełnienia w określonym terminie a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę.
 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Opłata skarbowa:

1) nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
2) przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby 90 zł,

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

DRUKI DO POBRANIA   -> pobierz dokumenty

 • Zgodnie z art. 36a istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 • Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji i elewacji,
3) geometrii dachu (kat nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
4) niezbędnych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
6) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

 • Projektant jest zobowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.
 • Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cel budowlane,
3) cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego istotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu,
4) dwa egzemplarze zatwierdzonego wcześniejszą decyzją projektu budowlanego,
5) prawomocną decyzje zatwierdzającą projekt budowlany,
6) dziennik budowy (do wglądu),
7) w zależności od potrzeb opinie i uzgodnienia innych organów,
8) w zależności od potrzeb, upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek ich uzupełnienia w określonym terminie a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie wydania decyzji zmieniającej.
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Opłata skarbowa:

1) nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
2) za decyzję 82 zł,

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


ZGŁOSZENIE BUDOWY, ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

DRUKI DO POBRANIA   -> pobierz dokumenty

 • Wymagane dokumenty:

1) druk zgłoszenia budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
4) projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia - w przypadku:
- budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
- budowy przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (bez uzgodnienia p-poż),
5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia - w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
6) w zależności od potrzeb, upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika
działającego w imieniu inwestora.

 • W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
 • Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego terminu ich rozpoczęcia.
 • Właściwy organ wnosi sprzeciw jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

 • Właściwy organ może nałożyć , w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
3) pogorszenie warunków zdrowotno- sanitarnych,
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 • Zgłoszenie robót budowlanych, budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę nie jest objęte opłatą skarbową.
 • Zgodnie z art. 29 ust. 1 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 4,50m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2
2) wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać3) jeden na każde 500m2 powierzchni działki, a powierzchni działki nie może być4) mniejsza niż 500m2,
5) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50m3 na dobę,
6) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25m2 w miastach i do 35m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich,
7) wiat przystankowych i peronowych,
8) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność9) Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,
10) wolno stojących kabin telefonicznych,
11) parkometrów z własnym zasilaniem,
12) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,
13) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
14) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
15) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać16) na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
17) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
18) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
19) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30m2,
20) pomostów o długości całkowitej do 25m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji,
21) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych,
22) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
23) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
24) przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
25) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
26) obiektów małej architektury,
27) ogrodzeń,
28) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,
29) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
30) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

 • Zgodnie z art. 29 ust. 2 pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, z zastrzeżeniem pkt 2, albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią,
2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych oraz remoncie instalacji gazu płynnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
3) przebudowie i remoncie przyłączy do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
4) dociepleniu:
a) ścian budynków o wysokości do 12m,
b) dachów budynków,
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
6) instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
7) remoncie pomostów, o których mowa w ust. 1 pkt 16,
8) remoncie obiektów regulacji rzek,
9) wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
a) ziemnych stawów hodowlanych,
b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
10) wykonywaniu i remoncie ujęć11) wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50m3/h oraz obudowy ujęć12) wód podziemnych,
13) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach,
14) przebudowie i remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,
15) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych,
16) instalowaniu krat na obiektach budowlanych,
17) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych.

 • Zgodnie z art. 30 ust. 1 zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-3 i pkt 5-21,
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1-13,
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych,
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


ZGŁOSZENIE PLANOWANEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

DRUKI DO POBRANIA   -> pobierz dokumenty

 • Wymagane dokumenty:

1) druk zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
4) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
5) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6) w przypadku zmiany sposobu użytkowania mającej na celu podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
7) w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
8) w zależności od potrzeb, upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

 • W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 • Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed zamierzonym terminem wykonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić , jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 • Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków sanitarno- zdrowotnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Zgłoszenie planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie jest objęte opłatą skarbową.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALI


DRUKI DO POBRANIA   -> pobierz dokumenty

 • Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
3) inwentaryzacja sporządzona przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia.

 • Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali- samodzielnym lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
 • W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE LOKALU MIESZKANIOWEGO

DRUKI DO POBRANIA   -> pobierz dokumenty

 • Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu mieszkaniowego,
2) inwentaryzacja budynku sporządzona przez osobę uprawnioną.

3) w przypadku braku inwentaryzacji budynku, organ dokonuje na miejscu oględziny w sprawie sprawdzenia  powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego lokalu mieszkaniowego.

 • Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego i będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu.
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


DZIENNIK BUDOWY

DRUKI DO POBRANIA   -> pobierz dokumenty

 • Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie dziennika budowy,

1) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (decyzja z klauzulą prawomocności),

2) dziennik budowy (nieostemplowany).

 • Właściwy organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) stała się prawomocna.
 • Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
 • Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
 • Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.
 • Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

_________________________________________________________________________________

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (5 stycznia 2005)
Opublikował: Wojciech Kujawa (5 stycznia 2005, 13:22:36)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (12 czerwca 2014, 09:37:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11540