ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data publikacji na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1.29.06.2015
------------
30.06.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 1392/10,627/2,627/3,1580/11,543,Tuchola,ul. Rybacka; Sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV dla zasilania przepompowni
BD.6743.TUCH.167.2015
--------
Nie wniesiono sprzeciwu
02.07.2015
2.
29.06.2015
------------
30.06.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 994,995,1001/10,1001/3,Mały Mędromierz,gmina Tuchola; Sieć elektroenergetyczna dla zasilania działek 1001/6-1001/9 Przy Szosie Bydgoskiej w Małym Mędromierzu
BD.6743.TUCH.166.2015
--------Nie wniesiono sprzeciwu
02.07.2015
3.
29.06.2015
------------
30.06.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 311/2,311/1,312/1,309/3,313/2,316/1,319/1,159,150,145,Bladowo,gmina Tuchola; Sieć elektroenergetyczna dla zasilania działki nr 311/2 wraz z przebudową stacji "Bladowo 1" w Bladowie, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.165.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
02.07.2015
4.


07.07.2015
------------
09.07.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr ewid.1392/10,627/2,627/3,1580/1,1543,Tuchola,ul.Krzywa. Sieć elektroenergetyczna dla zasilania działki 1956/2 przy ul. Krzywej w Tucholi
BD.6743.TUCH.181.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
11.08.2015
5.
07.07.2015
------------
09.07.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr ewid.758/1,760/1,755/29, 755/7,755/33,755/31,755/32,756/11,757,756/6,756/14,756/13,obr.Piła,gm.Gostycyn. Sieć elektroenergetyczna w celu zasilania działki nr ewid.756/5 oraz przebudowa sieci napowietrznej na kablową, obwodu 100, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Piła Nogawica" w m.Piła, gmina Gostycyn
BD.6743.GOST.98.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
11.08.2015
6.


07.07.2015
------------
09.07.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr ewid.3263,1744/1,3817/30 w Tucholi,Al.700-lecia. Sieć kablowa nn w celu zasilenia działki nr ewid. 3817/1 i 3817/2 w Tucholi, Al.700-lecia
BD.6743.TUCH.180.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
11.08.2015
7.


09.07.2015
------------
10.07.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr ewid. 1460/4,1460/9,1469/27,1505/3 Tuchola.Sieć kablowa nn w celu zasilenia obiektu handlowego na działkach nr ewid. 1505/3,1505/4 w Tucholi
BD.6743.TUCH.185.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
11.08.2015
8.


13.07.2015
------------
15.07.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr ewid. 287 Wełpin, gm. Lubiewo.Sieć elektroenergetyczna nn-linia kablowa nn w celu zasilenia działki nr ewid. 101/1 w Wełpinie, gm.Lubiewo -
BD.6743.LUB.117.2015---------


Nie wniesiono sprzeciwu
19.08.2015
9.


13.07.2015
------------
15.07.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr ewid. 622/2 obr.geod. Śliwice, gm. Śliwice.Sieć elektroenergetyczna nn-linia kablowa nn w celu zasilenia działki nr ewid. 1302/4 w m. Śliwice, ul.Świecka -
BD.6743.ŚL.76.2015---------

Nie wniesiono sprzeciwu
19.08.2015
10.


24.07.2015
------------
27.07.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr ewid. 1454/14, 1454/19 Tuchola, ul.Witosa.Sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV w celu zasilenia działki nr ewid. 1454/27 w m. Tucholi,ul.Witosa i budowa złącz kablowo-pomiarowych.
BD.6743.TUCH.202A.2015---------


Nie wniesiono sprzeciwu
26.08.2015
11.

11.08.2015
------------
12.08.2015
Zofia i Wiesław JARMARCZYK
dz.nr ewid. 178/9 Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z instalacjami oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
BD.6740.Z.1.2015


---------
Nie wniesiono sprzeciwu
21.09.2015
12.


17.08.2015
------------
19.08.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr ewid.997,1104,1096,1097 Piła, gm.Gostycyn. Sieć elektroenergetyczna nn-budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 997 w m. Piła, gm. Gostycyn -
BD.6743.GOST.111.2015


---------
Nie wniesiono sprzeciwu
18.09.2015
13.


17.08.2015
------------
19.08.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 94/1,100/12,100/27. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 100/26 w m. Wełpin, gm. Lubiewo -
BD.6743.LUB.134.2015

---------
Nie wniesiono sprzeciwu
18.09.2015
14.

20.08.2015
------------
24.08.2015
Dorota Glazer
dz.nr ewid. 695/4 Radonek, gm.Tuchola. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6740.Z.2.2015

---------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.09.2015
15.24.08.2015
------------
26.08.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 157/10,157/13. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w m.Piastoszyn ul. Spółdzielcza dla zasilania działek budowlanych nr 157/10, 157/11 i 157/12 -
BD.6743.KĘS.61.2015

---------
Nie wniesiono sprzeciwu
25.09.2015
16.


24.08.2015
------------
26.08.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 99/10 i 99/38. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w m.Krzywogoniec dla zasilania budynku letniskowego na dz.nr 99/63 -
BD.6743.CEKC.164.2015

---------
Nie wniesiono sprzeciwu
25.09.2015
17.


28.08.2015
------------
31.08.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 22/2,18/1,49,16,5. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 17/5 w m.Dąbrówka gm. Tuchola -
BD.6743.TUCH.228.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.10.2015
18.

28.08.2015
------------
01.09.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 85/1,148/2,107/3. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 107/3 w m.Zdroje gm. Cekcyn -
BD.6743.CEKC.166.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.10.2015
19.


01.09.2015
------------
03.09.2015
Edyta Domeracka
dz.nr 139/2 Żalno, gmina Kęsowo,
przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
BD.6740.Z.3.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.10.2015
20.


03.09.2015
------------
04.09.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 790/15,790/21 obr.Sucha gm.Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilania budynku gospodarczego na działce nr 790/14 w m.Bruchniewo gm. Lubiewo -
BD.6743.LUB.143.2015

---------
Nie wniesiono sprzeciwu
06.10.2015
21.
03.09.2015
------------
04.09.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 750/3,460/1,461,1104,750/2,713/7,513/1,504/6,511/1,510,507/1,509,658/1,745/1,745/2 obr.Lubiewo gm.Lubiewo. Przebudowa linii napowietrznej nn, oświetlenia drogowego oraz przyłącza kablowego nn w m.Lubiewo, ul. Wodna, gm. Lubiewo -
BD.6743.LUB.142.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.10.2015
22.


03.09.2015
------------
04.09.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 1651/36 obr.Tuchola gm.Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilania działki nr 1651/31 w m.Tuchola -
BD.6743.TUCH.234.2015
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.10.2015
23.


03.09.2015
------------
04.09.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 1820 obr.Cekcyn gm.Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 1098/2 w m.Cekcyn -
BD.6743.CEKC.169.2015

---------
Nie wniesiono sprzeciwu
06.10.2015
24.


04.09.2015
------------
08.09.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 1657/1 Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 1657/1 w m.Tuchola, ul.Plaskosz -
BD.6743.TUCH.236.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
19.10.2015
25.
08.09.2015
------------
09.08.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr ewid. 101/1, 543, 539, 536, 532, 1331, 528, 527, 529, 537/1, obr. geod. Mały Mędromierz; dz.nr ewid. 115 w obr.geod. Wielki Mędromierz. Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania działki nr 274/4 w Wielkim Mędromierzu z przejęciem odbiorców i wymianą stacji transformatorowej w Małym Mędromierzu -
BD.6743.TUCH.237.2015


----------

Nie wniesiono sprzeciwu
09.10.2015
26.

14.09.2015
------------
16.09.2015
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
dz. nr ewid. 383/11 obr. geod. Stobno. Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego - BD.6743.TUCH.240.2015


----------

Nie wniesiono sprzeciwu
16.10.2015
27


17.09.2015
------------
18.09.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 62, 1330/3 obręb Mały Mędromierz.Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1330/1 w miejscowości Przy Szosie Sępoleńskiej
BD.6743.TUCH.246.2015


----------
Nie wniesiono sprzeciwu
19.10.2015
28


22.09.2015
------------
24.09.2015
Maria,Sławomir Chmara
dz. nr 278 Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z instalacja elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej
BD.6740.Z.4.2015


----------
Nie wniesiono sprzeciwu
26.10.2015
29


24.09.2015
------------
25.09.2015
Kamil Śliwiński
dz. nr 443/9 Bysław, gmina Lubiewo. Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z zewnętrzną instalacja elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją kanalizacyjną oraz wodociągową
BD.6740.Z.5.2015


----------
Nie wniesiono sprzeciwu
26.10.2015
30


28.09.2015
------------
30.09.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 127, 83 Wielka Komorza, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania w energię elektryczną działek ogrodowych w miejscowości Wielka Komorza, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.254.2015


----------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.10.2015
3130.09.2015
------------
02.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 489/50, 489/35 Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 489/46 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo
BD.6743.LUB.156.2015


----------
Nie wniesiono sprzeciwu
02.11.2015
32

02.10.2015
------------
06.10.2015
Jolanta i Wiesław Łangowscy
dz. nr 567 ul. Młodzieżowa 6 Żalno, gmina Kęsowo. Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6740.Z.6.2015

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
05.11.2015
33


07.10.2015
------------
08.10.2015
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
dz. nr ewid. 42/4,197,383/11 obr. geod. Stobno, gm. Tuchola. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych do nieruchomości poł. na dz. nr 149/3,306/3 obr.geod. Stobno, gm.Tuchola - BD.6743.TUCH.262.2015
----------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.11.2015
34


08.10.2015
------------
09.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 3263 Tuchola, ul. Wojska Polskiego. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 3817/27 w Tucholi
BD.6743.TUCH.264.2015

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.11.2015
3508.10.2015
------------
09.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 84,76/16-LP,28,76/25 obr.geod. Łosiny, gm. Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 76/24 w m. Łosiny, gm. Tuchola
BD.6743.TUCH.263.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
07.12.2015
3608.10.2015
------------
09.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 70/5,209/1,209/2,210/2 obr.geod. Lubiewice, gm. Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 213/1 w m. Lubiewice, gm. Lubiewo
BD.6743.LUB.157.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
03.12.2015
37

16.10.2015
------------
21.10.2015
Antoni Piasek
dz. nr 614/1 Sucha 80, gmina Lubiewo. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6740.Z.7.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
20.11.2015
38


19.10.2015
------------
21.10.2015
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
dz. nr ewid. 196/3,665/11,667/5 Raciąż, gmina Tuchola. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego o 10 punktów świetlnych - BD.6743.TUCH.268.2015----------Nie wniesiono sprzeciwu
20.11.2015
3927.10.2015
------------
27.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 106/6 Cekcynek,obr.geod. Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 1913/5 w m. Cekcynek, gm. Cekcyn
BD.6743.CEKC.190.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
27.11.2015
4027.10.2015
------------
28.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 996,1247 obr.geod.Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 515/12 w m. Śliwice, gm. Śliwice
BD.6743.ŚL.107.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
27.11.2015
4127.10.2015
------------
28.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 519/8,1230 obr.geod.Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 1230 w m. Kamienica, gm. Gostycyn
BD.6743.GOST.133.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
07.12.2015
4227.10.2015
------------
28.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 1230 obr.geod.Gostycyn. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn - linii napowietrznej SN-15kW na kablową,na działce nr ewid. 1230 w m. Kamienica, gm. Gostycyn
BD.6743.GOST.132.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
28.12.2015
4327.10.2015
------------
30.10.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 590,599/2 obr.geod.Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej niskiego napięcia. Roboty energetyczne i ziemne - ułożenie kabli energetycznych niskiego napięcia oraz posadowienie złącza kablowego.
BD.6743.ŚL.108.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
30.11.2015
44
05.11.2015
------------
06.11.2015
Anna i Marek Zientak
dz. nr 333 Zwierzyniec, gmina Śliwice. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6740.Z.8.2015
Wycofano zgłoszenie
29.12.2015

----------
45
06.11.2015
------------
10.11.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 157 obr.geod.Pruszcz,gm.Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej niskiego napięcia w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 165/3 w m.Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.135.2015


----------
Nie wniesiono sprzeciwu
10.12.2015
46
10.11.2015
------------
12.11.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 23, 169, 170/6, 214/3 obr.geod.Bysławek,gm.Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej niskiego napięcia w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 170/2, 170/3, 170/4, 170/5 w m.Bysławek gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.162.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
14.12.2015
47
16.11.2015
------------
18.11.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 21/2, 23, 34/3, 52/3 obr. geod. Bysławek, gm. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania kompleksu klasztornego na działce nr ewid. 179/1 w miejscowości Bysławek, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.163.2015

----------Nie wniesiono sprzeciwu
18.12.2015
48
18.11.2015
------------
18.11.2015
Krzysztof Słomiński
dz. nr 43, obr. geod. Rosochatka, gm. Śliwice.
Nadbudowa wraz z przebudową dachu budynku mieszkalnego.
BD.6740.Z.9.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.12.2015
49
20.11.2015
------------
24.11.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 540/25 obr. geod. Cekcyn, gm. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej - elektroenergetycznej linii kablowej nn w miejscowości Kruszka, obr.geod. Cekcyn dla zasilania działki budowlanej nr ewid. 540/37.
BD.6743.CEKC.198.2015

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
12.01.2016
50
23.11.2015
------------
24.11.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 182/15, 182/23 obr. geod. Mały Mędromierz, gm. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 182/17 w m. Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.286.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
28.12.2015
51
20.11.2015
------------
24.11.2015
Barbara i Marian Puk
dz. nr 182/10 Przy Szosie Bydgoskiej, obr.geod. Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny
BD.6740.Z.10.2015


-----------

Nie wniesiono sprzeciwu
18.01.2016
52
01.12.2015
------------
01.12.2015
Gmina Kęsowo
dz. nr ewid. 229/1,227/1,226 Żalno, ul.Dworcowa, gmina Kęsowo. Budowa sieci oświetlenia drogowego niskiego napiecia - 0,4kV
BD.6743.KĘS.78.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2016
53
01.12.2015
------------
02.12.2015
Bogumiła i Mirosław Megger
dz. nr 1162 ul. Malinowa 8 w Śliwicach. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6740.Z.11.2015
Wycofano zgłoszenie
16.12.2015

----------
54
03.12.2015
------------
07.12.2015
Romuald Kapłanowski
dz. nr 277/14 Bysław, gmina Lubiewo. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6740.Z.12.2015
Wycofano zgłoszenie
30.12.2015

----------
55
04.12.2015
------------
07.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 1460/9,2270/3 obr. geod. Tuchola, gm. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn.
BD.6743.TUCH.290.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
07.01.2016
56
08.12.2015
------------
09.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 884,1126,1160 obr. geod. Gostycyn, gm. Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn.
BD.6743.GOST.139.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
11.01.2016
57
10.12.2015
------------
11.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 111/2 obr. geod. Laski Śliwice, gm. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn. w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 109/1 w m. Laski, gmina Śliwice
BD.6743.ŚL.113.2015

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
12.01.2016
58
22.12.2015
------------
23.12.2015
Iwona i Jan Sobiechowscy
dz. nr 790/8 m.Bruchniewo, obr.geod.Sucha, gmina Lubiewo. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6740.Z.13.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
10.03.2016
59
24.12.2015
------------
24.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 177,178 obr. geod. Wysoka, gm. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn.oraz posadowienie złącza kablowego
BD.6743.CEKC.204.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
25.01.2016
60
24.12.2015
------------
24.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 358,364,361 obr. geod. Jeleńcz, gm. Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn.
BD.6743.KĘS.86.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
25.01.2016
61
28.12.2015
------------
29.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 334/3, 434/1, 570/4 obr. geod. Śliwice, gm. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn.w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 570/4 w Śliwicach, ul. Tucholska
BD.6743.ŚL.116.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2016
62
28.12.2015
------------
29.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 158,151/1,157/7,157/11,157/12 obr. geod. Tuchola Miasto, gm. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn.w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 157/7 w Tucholi, ul. Młyńska
BD.6743.TUCH.294.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2016
63
28.12.2015
------------
29.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 292,236/6,170/5,170/19,170/17 obr. geod. Brzozowe Błota, gm. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn.w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 238/6 w m.Brzozowe Błota, gm. Śliwice
BD.6743.ŚL.117.2015
----------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2016
64
28.12.2015
------------
29.12.2015
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 38/2,105/1 obr. geod. Linówek, gm. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn.w celu zasilania działki nr 30/10 w m.Linówek, gm. Śliwice
BD.6743.ŚL.118.2015

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2016
65
29.12.2015
------------
30.12.2015
Wiesław Wruck
dz. nr 1616/1ul. Miejski Rów 4 w m.Tuchola, obr.geod.Tuchola, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6740.Z.14.2015
Wycofano zgłoszenie
31.12.2015
----------
66
05.01.2016
------------
07.01.2016

Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz.nr 112/9 obr. geod. Klocek, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilania działki nr ewid. 113/1 w miejscowości Klocek, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.1.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2016
67
08.01.2016
------------
08.01.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr 1334, 1392/10 położone przy ulicy Podmiejskiej w Tucholi.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilania działki nr ewid. 1336 położonej przy ulicy Podmiejskiej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.2.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2016
68
08.01.2016
------------
11.01.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr 413, 412/35 położone w obrębie Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilania działki nr ewid. 412/23 położonej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo
BD.6743.LUB.1.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.02.2016
69
20.01.2016
------------
21.01.2016
Edyta Bruska
dz. nr 269/15 położona przy ulicy Mędromierskiej w Gostycynie.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, elektroenergetycznym
BD.6743.GOST.1.2016
Wycofano zgłoszenie
22.01.2016
----------
70
26.01.2016
------------
27.01.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr 167/4,174/7,174/17 położone w obrębie Płazowo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 174/16 położonej w miejscowości Płazowo, gmina Lubiewo
BD.6743.LUB.2.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
15.03.2016
71
26.01.2016
------------
27.01.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr 28,69/1,279,280/6-LP,310 położone w obrębie Łosiny, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 130/1 położonej w miejscowości Łosiny, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.3.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.02.2016
72
27.01.2016
------------
28.01.2016
Anna i Marek Zientak
dz. nr 333 Zwierzyniec, gmina Śliwice. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego
BD.6743.ŚL.1.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
31.03.2016
73
29.01.2016
------------
29.01.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz.nr 319/1
 położone w m. Bysław, obręb geod. Bysław, gmina Lubiewo.

Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 705/1 położonej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo
BD.6743.LUB.3.2016
Wycofano zgłoszenie
12.02.2016
----------
74
01.02.2016
------------
02.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 3817/30 położona przy ul.700-Lecia w Tucholi.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV - linii kablowej nn w celu zasilania działki nr ewid. 3817/4 położonej przy ul.700-Lecia w Tucholi.
BD.6743.TUCH.4.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
04.03.2016
75
01.02.2016
------------
02.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 732, 759/3 położone w obrębie Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV - linii kablowej nn w celu zasilania działki nr ewid. 759/7 położonej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.2.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
04.03.2016
76
03.02.2016
------------
03.02.2016
Gmina Lubiewodz. nr ewid. 119/1 Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z sześcioma punktami świetlnymi.
BD.6743.LUB.4.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2016
77
08.02.2016
------------
09.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 120 Nowa Tuchola, obręb Mały Mędromierz.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 98/1 położonej w miejscowości Nowa Tuchola.
BD.6743.TUCH.5.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.03.2016
78
08.02.2016
------------
09.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 3270 ul. Pokoju Toruńskiego Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3866 położonej przy ulicy Pokoju Toruńskiego w Tucholi.
BD.6743.TUCH.6.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.03.2016
79
11.02.2016
------------
12.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 319/1 Bysław.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w celu zasilania budynku na działce nr ewid. 1113/1 w m.Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.5.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2016
80
15.02.2016
------------
17.02.2016
Hubert Klamrowski
dz. nr 166/26, 166/28, 166/24 Płazowo, gmina Lubiewo.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną instalacją wodociągową do istniejącej studzienki wodomierzowej,instalacją kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości, przyłączem energetycznym zalicznikowym.
BD.6743.LUB.6.2016
Wycofano zgłoszenie
22.02.2016
----------
81
22.02.2016
------------
23.02.2016
Weronika
Herman
dz. nr 318/2,324/1 Tuchola.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w ul. Polnej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.7.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.04.2016
82
24.02.2016
------------
26.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 523/1, 437/3, 477/3, 303/1, 303/2, Bysław. gm.Lubiewo
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 303/2 w m.Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.7.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.03.2016
83
25.02.2016
------------
26.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 754/8, 1032/1, 1039, Lubiewo. gm.Lubiewo
Przebudowa linii napowietrznej nn obwodu 300, stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Brukniewo Wyb." nr 33398 w miejscowości Brukniewo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.8.2016
Wycofano zgłoszenie
14.03.2016
----------
84
25.02.2016
------------
26.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 169/1, 169/2, 169/3, 181, obręb Lisiny. gm.Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 194/1 w miejscowości Jabłonka, gmina Sliwice.
BD.6743.ŚL.3.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.03.2016
85
26.02.2016
------------
26.02.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 290/7 obręb Iwiec. gm.Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 293/6 w miejscowości Iwiec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.1.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.03.2016
86
26.02.2016
------------
01.03.2016
Małgorzata Giersz
dz. nr 326/15, 321/3 Pod Komorzą, gm. Tuchola.
Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Pod Komorzą, gm. Tuchola.
BD.6743.TUCH.8.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
01.04.2016
87
01.03.2016
------------
02.03.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 212/4, 220, 224/1, 249, 260, 261, 283/1, 283/2, 303/1, 306, 307, 676, 686/1 obręb Minikowo. gm.Lubiewo.
Przebudowa linii napowietrznej nn
BD.6743.LUB.9.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2016
88
10.03.2016
------------
11.03.2016
Rafał
Gwizdała
dz. nr 567/4, 378 Kiełpin,
gm. Tuchola.
Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem wodociągowym
w m. Kiełpin, gm. Tuchola.
BD.6743.TUCH.9.2016
Wycofano zgłoszenie
15.03.2016
----------
89
16.03.2016
------------
17.03.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 93/2, 93/10, 96/4 obręb Stary Sumin. gm.Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn w celu zasilania działki nr ewid. 93/7 i 93/9 w m. Stary Sumin, gmina Cekcyn
BD.6743.CEKC.2.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
18.04.2016
90
29.03.2016
------------
29.03.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 474/1 obręb Bysław. gm.Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 293 w m. Bysław, gmina Lubiewo
BD.6743.LUB.8.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2016
91
04.04.2016
------------
05.04.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 889/29,889/15,874,889/27,888/1,799,798/7,798/9,796/2 obręb Cekcyn, gm.Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ewid. 889/29 w m. Cekcyn, przy ul. Cmentarnej
BD.6743.CEKC.3.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
06.05.2016
92
04.04.2016
------------
05.04.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 876/23,869/1,869/2, 839/1, 837/9 obręb Miasto Tuchola, ul. Czarna Droga.
Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn w celu zasilania działek ogródkowych na terenie ROD "Borowianka" na działce nr ewid. 837/9 w m. Tuchola, przy ul. Czarna Droga
BD.6743.TUCH.10.2016
Wniesiono sprzeciw w dniu
10.05.2016
----------
93
04.04.2016
------------
06.04.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 172, 166/4, 166/2, 164 obręb Bladowo, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr ewid. 166/3 i 166/4 w m. Bladowo, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.11.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.05.2016
94
11.04.2016
------------
12.04.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 82/2 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynków na działce nr ewid. 82/2 w m. Mały Mędromierz, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.12.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
13.05.2016
95
11.04.2016
------------
12.04.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 174/17, 174/18 obręb Płazowo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr ewid. 174/14 w m. Płazowo, gmina Lubiewo
BD.6743.LUB.9.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
18.05.2016
96
13.04.2016
------------
14.04.2016
Marek Sumiński
dz. nr 103/5 Okoniny Nadjeziorne, gm. Śliwice.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Okoniny Nadjeziorne, gm. Śliwice.
BD.6743.ŚL.4.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
16.05.2016
97
28.04.2016
------------
29.04.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 895 obręb Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr ewid. 893 położonej przy ulicy Pejasa w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo
BD.6743.LUB.11.2016

----------

Nie wniesiono sprzeciwu
31.05.2016
98
28.04.2016
------------
29.04.2016
Katarzyna Piechocka
dz. nr 526, 470/11, 470/12, 377 obręb Kiełpin, gmina Tuchola.
Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki nr ewid. 373/4 położonej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola. 
BD.6743.TUCH.13.2016

Wniesiono sprzeciw w dniu
08.06.2016

----------
99
28.04.2016
------------
29.04.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 118/23 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr ewid. 818/26 położonej przy ulicy Kopernika w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.14.2016

----------

Nie wniesiono sprzeciwu
31.05.2016
100
29.04.2016
------------
02.05.2016
Nadleśnictwo Zamrzenica
dz. nr 124/1LP obręb Sucha, gmina Lubiewo.
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówki), na działce nr ewid. 124/1LP położonej w miejscowości Klonowo 100, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.12.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
02.06.2016
101
05.05.2016
------------
05.05.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 870/3, 870/6, 445, 1115, 401/1 obręb Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr ewid. 401/1 położonej przy ulicy Głównej w Bysławiu, gmina Lubiewo .
BD.6743.LUB.13.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
07.06.2016
102
05.05.2016
------------
05.05.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 22/1, 15, 12/2 obręb Wielka Komorza, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr ewid. 12/1 położonej w m. Wielka Komorza, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.15.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
07.06.2016
103
09.05.2016
------------
10.05.2016
Wiesław
i Katarzyna Schweda
dz. nr 115/11 Stary Sumin,
gm. Cekcyn.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Stary Sumin, gm. Cekcyn.
BD.6743.CEKC.4.2016
Wycofano zgłoszenie
w dniu
11.05.2016
----------
104
12.05.2016
------------
13.05.2016
Jolanta i Mariusz Pepłowscy
dz. nr 543 Lubiewo,
gm. Lubiewo.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan. ,c.o., elektrycznymi oraz instalacjami zewnętrznymi wod.-kan., elektroenergetycznymi  i zjazdem z drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Lubiewo, gm. Lubiewo.
BD.6743.LUB.14.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.06.2016
105
13.05.2016
------------
16.05.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 120, 165 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn w celu zasilania budynków mieszkalnych na  działkach nr ewid. 547/5 i 547/6 położonych w m. Wysoka Wieś, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.16.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
16.06.2016
106
16.05.2016
------------
17.05.2016
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka
z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola
dz. nr 1651/36 obręb miasto Tuchola (ul. Nad Brdą), gmina Tuchola.
Budowa sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 1651/36 położonej w m. Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.17.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
17.06.2016
107
20.05.2016
------------
20.05.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 876/23, 869/1, 869/2, 839/1, 837/9 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn w celu zasilania działek ogródkowych na terenie ROD "Borowianka" na  działce nr ewid. 837/9 położonych w m. Tuchola, ul. Czarna Droga.
BD.6743.TUCH.18.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
20.06.2016
108
20.05.2016
------------
20.05.2016
Piotr Kuffel
dz. nr 130/4 Lubiewice,
gm. Lubiewo.

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan. ,c.o., oraz instalacjami zewnętrznymi wodociągowymi, w m. Lubiewice, gm. Lubiewo.
BD.6743.LUB.15.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
20.06.2016
109
24.05.2016
------------
25.05.2016
Renata i Andrzej Goździelewscy
dz. nr 268 Łąski Piec,
gm. Śliwice.

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Łąski Piec,
gm. Śliwice
.

BD.6743.ŚL.5.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
28.06.2016
110
25.05.2016
------------
25.05.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 497/1, 196/1 obręb Wielkie Gacno, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-linii kablowej nn w celu zasilania budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 198 położonej w m. Wielkie Gacno, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.5.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.07.2016
111
25.05.2016
------------
25.05.2016
Wiesław
i Renata Bonna
dz. nr 296/2 Bysław,
gm. Lubiewo.

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Bysław,
gm. Lubiewo
.

BD.6743.LUB.16.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
28.06.2016
112
30.05.2016
------------
31.05.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 630/1, 629/1, 628/6, 628/7, 628/5, 628/4, 628/3, 628/2, 99/12, 626 obręb Lipowa, gmina Śliwice.
Przebudowa sieci elektroenergetycznej i budowa przyłącza do działki nr ewid. 626 położonej w m. Lipowa Tucholska, gmina Śliwice - odcinek poza terenem zamkniętym PKP.
BD.6743.ŚL.6.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
01.07.2016
113
31.05.2016
------------
01.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 394/1, 394/3, 395, 396 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej niskiego napięcia.
BD.6743.GOST.2.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
04.07.2016
114
02.06.2016
------------
02.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 76/1, 1080 obręb Raciąż, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki nr 1054 w Nadolnej Karczmie koło Raciąża, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.19.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
04.07.2016
115
03.06.2016
------------
03.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 319/1, 687, 693/1 obręb Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki nr 693/1 w Bysławiu, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.17.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
04.07.2016
116
06.06.2016
------------
08.06.2016
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
dz. nr 936/2, 2710, 2713 położone przy ulicy Dąbrowskiej w Tucholi.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do wpustów w ulicy Dąbrowskiej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.20.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2016
117
08.06.2016
------------
09.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 107/6, 107/5, 12/4, 71/1, 60 obręb Brzozie, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 230/4 położonej w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.6.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2016
118
08.06.2016
------------
09.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 1095 obręb Raciąż, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 1093 położonej w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.21.2016

----------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2016
119
08.06.2016
------------
09.06.2016
Eugeniusz Kantak
dz. nr 71/6 obręb Trzebciny, gmina Cekcyn.
Przebudowa i nadbudowa części mieszkalnej budynku gospodarczo-mieszkalnego w Trzebcinach.
BD.6743.CEKC.7.2016

Wycofano zgłoszenie
w dniu
10.06.2016

----------
120
09.06.2016
------------
10.06.2016
Beata Suchomska-Włoch
dz. nr ewid. 159/2 obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzną instalacją elektryczną i zjazdem na drogę gminną.
BD.6743.ŚL.7.2016

----------

Nie wniesiono sprzeciwu
13.07.2016
121
13.06.2016
------------
14.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 92, 96/2 obręb Zielonka, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV linii kablowej dla zasilania działki nr ewid. 96/1 położonej w miejscowości Zielonka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.8.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
15.07.2016
122
15.06.2016
------------
16.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 174/10,154 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV linii kablowej dla zasilania działek nr ewid. 174/14,174/15 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.22.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
18.07.2016
123
15.06.2016
------------
16.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 383/11 obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV linii kablowej dla zasilania działek nr ewid. 326/13, 326/14 położonych w miejscowości Stobno, gmina Tuchola-etap I budowa obwodu kablowego od złącza przy działce nr 382/9 do złącza przy działce nr 379/1.
BD.6743.TUCH.23.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
18.07.2016
124
15.06.2016
------------
16.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 379/1, 383/11, 321/3, 326/15 obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV linii kablowej dla zasilania działek nr ewid. 326/13 i 326/14 położonych w miejscowości Stobno, gmina Tuchola-etap II budowa odcinka zasilającego działki nr 326/13 i 326/14.
BD.6743.TUCH.24.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
18.07.2016
125
20.06.2016
------------
21.06.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 540/25 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia domu jednorodzinnego na działce nr ewid. 540/36 w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.9.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
22.07.2016
126
27.06.2016
------------
28.06.2016
Mirosława i Wojciech Orłowscy
dz. nr 37/17 Okoniny Nadjeziorne,
gm. Śliwice.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Okoniny Nadjeziorne,
gm. Śliwice
.

BD.6743.ŚL.8.2016


--------

Nie wniesiono sprzeciwu
19.08.2016
127
30.06.2016
------------
01.07.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 395, 392/1, 392/2, 392/3 obręb Iwiec, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr ewid. 395 w miejscowości Iwiec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.10.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
01.08.2016
128
29.06.2016
------------
01.07.2016
Krystyna i Kazimierz Szamoccy
dz. nr 3479/33 Śliwice,
gm. Śliwice.

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Śliwice, ul. Osiedle Młodych 7,
gm. Śliwice
.

BD.6743.ŚL.9.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
01.08.2016
129
07.07.2016
------------
08.07.2016
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka
z o.o.
dz. nr 857, 842, 936/1, 936/2, 863, 945/13 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci wodociągowej przy Szosie Sępoleńskiej - Anny German eraz z przebudową węzła wodociągowego ul. Wiejska - Mickiewicza w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.25.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
08.08.2016
130
08.07.2016
------------
12.07.2016
Gmina Lubiewo
dz. nr 52/1, 9/3, 14/3, 37/1, 72/1, 73/2, 74/2, 72/2 obręb Trutnowo, gmina Lubiewo.
Sieć kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi powiatowej 1040C Minikowo-Lubiewo-Trutnowo)
BD.6743.LUB.18.2016

----------

Nie wniesiono sprzeciwu
09.08.2016
131
12.07.2016
------------
13.07.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 277/3,269/1,269/13 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działek nr ewid. 269/11,269/12 przy ulicy Mędromierskiej w Gostycynie.
BD.6743.GOST.3.2016----------

Nie wniesiono sprzeciwu
16.08.2016
132
12.07.2016
------------
13.07.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnicedz. nr 355/2,355/3 obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr ewid. 355/2 w miejscowości Pod Komorzą.
BD.6743.TUCH.26.2016-----------

Nie wniesiono sprzeciwu
16.08.2016
133
14.07.2016
------------
15.07.2016
Zenon Kosiedowski
dz. nr 131/1 obręb Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzywogoniec 26, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.11.2016
-----------

Nie wniesiono sprzeciwu
16.08.2016
134
15.07.2016
------------
18.07.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 119/8,99/4,144 obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr ewid. 144 położonej przy ulicy Czerskiej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.10.2016-----------

Nie wniesiono sprzeciwu
18.08.2016
135
18.07.2016
------------
19.07.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 62/6,62/7 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr ewid. 62/13 położonej w Okoninach Nadjeziornych.
BD.6743.ŚL.11.2016-----------

Nie wniesiono sprzeciwu
19.08.2016
136
21.07.2016
------------
25.07.2016
Katarzyna Piechocka

dz. nr 526, 377 obręb Kiełpin, gmina Tuchola.
Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki nr ewid. 373/4 położonej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola. 
BD.6743.TUCH.27.2016----------

Nie wniesiono sprzeciwu
25.08.2016
137
22.07.2016
------------
25.07.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 324/1,324/3 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr ewid. 324/3 położonej przy ulicy Polnej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.28.2016
---------

Nie wniesiono sprzeciwu
25.08.2016
138
27.07.2016
------------
28.07.2016
Teresa, Krzysztof Jaczewscy
dz. nr 62/13 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzną instalacją elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową i zjazdem na drogę gminną w Okoninach Nadjeziornych, gmina Śliwice
BD.6743.ŚL.12.2016
Wycofano zgłoszenie
w dniu 01.08.2016
----------
139
04.08.2016
------------
05.08.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 326/15, obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 326/12 położonej w m. Pod Komorzą gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.29.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.09.2016
140
04.08.2016
------------
05.08.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 370, 371, obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 369 położonej w m. Pod Komorzą gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.30.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.09.2016
141
04.08.2016
------------
05.08.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 138, 157/7, ul. Młyńska, obręb Tuchola miasto, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 157/5 położonej przy ul. Młyńskiej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.31.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.09.2016
142
04.08.2016
------------
05.08.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 317 i 462/3, obręb Lińsk,  gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 307/1 położonej w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.13.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.09.2016
143
05.08.2016
------------
08.08.2016
Stanisław Borowicki
dz. nr 156/1 obręb Legbąd, gmina Tuchola.
Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 156/1 położonej w miejscowości Legbąd
BD.6743.TUCH.32.2016

Wniesiono sprzeciw w dniu
05.09.2016----------
144
11.08.2016
------------
12.08.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 1146, 175/1, 175/2, 176/1, 173/6, obręb Lubiewo,  gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 173/6 położonej w miejscowości Lubiewo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.19.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
12.09.2016
145
11.08.2016
------------
12.08.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 650, 732, 689/8, obręb Śliwice,  gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 689/8 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.14.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
12.09.2016
146
16.08.2016
------------
17.08.2016
Andrzej Szwedadz. nr 1786/9, 1786/13, 1814/2, 3014, 3548/2, 1787/5 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Towarową i Pod Lasem.
BD.6743.TUCH.33.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
16.09.2016
147
17.08.2016
------------
18.08.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 518/2, 518/1, 520/2, 520/3, 522, 523/3, 524, 1894/2, 530, 1894/3, 535, 536, 534/1, 537, 1894/1, 533/1 w Tucholi, ul. Chojnicka-Lipowa, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej 0,4 kVoraz demontaż linii elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu 0,4 kV.
BD.6743.TUCH.34.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
24.10.2016
148
29.08.2016
------------
30.08.2016
Gmina Kęsowo
dz. nr 114/3, 115, 112 obręb Żalno, gmina Kęsowo.
Budowa sieci- linii oświetleniowej niskiego napięcia 0,4kV przy ulicy Starowiejskiej i Pamięci Narodowej w Żalnie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.1.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
30.09.2016
149
31.08.2016
------------
01.09.2016
Gmina Tuchola
dz. nr 615/3 obręb Legbąd, gmina Tuchola. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn- oświetlenia drogowego na ulicy Szkolnej w Legbądzie, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.35.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
07.11.2016
150
02.09.2016
------------
05.09.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 938/2, 939/2,939/6 w obrębie geod. Cekcyn, jednostka ewidencyjna Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilania działki nr ewid. 939/9 w miejscowości Knieja, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.12.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
10.10.2016
151
05.09.2016
------------
07.09.2016
Jolanta i Kazimierz Sawicz
dz. nr 282/3 obręb Bysławek, gmina Lubiewo.
Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 282/3 położonej w miejscowości Bysławek
BD.6743.LUB.20.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
14.11.2016
152
06.09.2016
------------
07.09.2016
Gmina Śliwice
dz. nr 230/1, 230/2, 230/3 w obrębie geod. Brzozowe Błota, jednostka ewidencyjna Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.15.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
10.10.2016
153
09.09.2016
------------
12.09.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 230/3, 232 w miejscowości Brzozowe Błota, jednostka ewidencyjna Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilania działek nr ewid. 231/1, 231/2, 231/3 w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.16.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
13.10.2016
154
16.09.2016
------------
16.09.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 72 w miejscowości Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym ZP do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. A.Janta-Połczyńskiego na działce nr ewid. 57/1-B w Tucholi, obręb geod. Tuchola.
BD.6743.TUCH.37.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
17.10.2016
155
21.09.2016
------------
22.09.2016
Stanisław Borowickidz. nr 156/1 obręb Legbąd, gmina Tuchola.
Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 156/1 położonej w miejscowości Legbąd
BD.6743.TUCH.39.2016
Inwestor wycofał wniosek w dniu 29.09.2016
----------
156
23.09.2016
------------
26.09.2016
Gmina Kęsowo
dz. nr 470/6, 470/7, 469/3, 469/4, 462/2, 462/6, 462/7 w obrębie geod. Żalno, jednostka ewidencyjna Kęsowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągiem tłocznym i przepompownią ścieków, w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.2.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
24.10.2016
157
26.09.2016
------------
27.09.2016
Gmina Tuchola
dz. nr 172/3, 456 w obrębie geod. Kiełpin, jednostka ewidencyjna Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - oświetlenia odcinka drogi na działkach nr 456 i 172/3 w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.40.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
04.11.2016
158
27.09.2016
------------
29.09.2016
Agnieszka Doniecka - Mindak
Rafał Mindak
dz. nr 561 obręb Pruszcz, gmina Gostycyn.
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 561 położonej w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn
BD.6743.GOST.4.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
31.10.2016
159
28.09.2016
------------
30.09.2016
Gmina Lubiewo
dz. nr 659/8, 660/2, 708/4, 708/5, 708/6, 709/1, 709/2, 710/2, 711/2, 712/2 w m. Lubiewo, obrębie geod. Lubiewo, jednostka ewidencyjna Lubiewo. Budowa sieci wodociągowej celem połączenia dwóch istniejących sieci wodociągowych.
BD.6743.LUB.23.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
31.10.2016
160
28.09.2016
------------
30.09.2016
Gmina Lubiewo
dz. nr 64, 169 w m. Trutnowo, obrębie geod. Trutnowo, jednostka ewidencyjna Lubiewo. Budowa sieci wodociągowej celem połączenia dwóch istniejących sieci wodociągowych.
BD.6743.LUB.22.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
31.10.2016
161
28.09.2016
------------
30.09.2016
Gmina Lubiewo
dz. nr 81/3, 86/1, 109/9, 114/1, 114/3 w m. Lubiewo, obrębie geod. Lubiewo, jednostka ewidencyjna Lubiewo. Budowa sieci wodociągowej celem połączenia dwóch istniejących sieci wodociągowych.
BD.6743.LUB.21.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
31.10.2016
162
30.09.2016
------------
03.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 1118, 959 w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym ZP do zasilenia działki nr ewid. 188/3
BD.6743.TUCH.41.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
31.10.2016
163
10.10.2016
------------
12.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 206/1 w miejscowości Łąski Piec, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia przepompowni ścieków na działce nr 206/1 w miejscowości Łąski Piec, gm. Śliwice

BD.6743.ŚL.18.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
10.11.2016
164
10.10.2016
------------
12.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 34/5 w miejscowości Lubocień, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 26/7-Ł/ŁIV w miejscowości Lubocień, gm. Śliwice

BD.6743.ŚL.17.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
05.12.2016
165
10.10.2016
------------
12.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 652, 642/38 w miejscowości Kiełpin Hozjanna , gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia działki nr ewid. 641/3
w miejscowości Kiełpin Hozjanna, gm. Tuchola

BD.6743.TUCH.42.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
10.11.2016
166
17.10.2016
------------
18.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 526 w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia działek nr ewid. 373/4, 373/5
w miejscowości Kiełpin

BD.6743.TUCH.43.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
17.11.2016
167
17.10.2016
------------
18.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 188/1, 184/1, 192/1, 178 w miejscowości Zdroje, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia działki nr ewid. 192/1
w miejscowości Zdroje

BD.6743.CEKC.13.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
17.11.2016
168
20.10.2016
------------
20.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 572, 583 w miejscowości Małe Gacno, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym ZP do
zasilenia domu mieszkalnego jednorodzinnego na dz.nr ewid. 574
w miejscowości Małe Gacno

BD.6743.CEKC.14.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.11.2016
169
20.10.2016
------------
21.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 50/1 w miejscowości Łyskowo, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia budynków gospodarczych na dz.nr ewid. 37/4, 37/9
w miejscowości Łyskowo

BD.6743.GOST.5.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.11.2016
170
20.10.2016
------------
21.10.2016
Gmina Śliwice
dz. nr 1312, 1313, 1314, 502/2, 983 w m. Śliwice, obręb geod. Śliwice, jednostka ewidencyjna Śliwice. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej na ul. Łowieckiej, ul. Grzybowej, ul. Borowiackiej.
BD.6743.ŚL.19.2016
Wycofano zgłoszenie
16.11.2016
----------
171
21.10.2016
------------
21.10.2016
Kamil Hoffmann
dz. nr 147/12 Cekcynek, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzną instalacją elektryczną, kanalizacyjną ze zbiornikiem ścieków, przyłączem wodociągowym w m. Cekcynek, obręb Cekcyn gmina Cekcyn
BD.6743.CEKC.15.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.11.2016
172
21.10.2016
------------
24.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 188/1, 184/1, 192/1, 178 obr. geod. Zdroje, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia odbiorców na działce nr 192/1 w m. Zdroje, gmina Cekcyn

BD.6743.CEKC.18.2016
Wycofano zgłoszenie
26.10.2016
----------
173
21.10.2016
------------
24.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 43/3, 43/12 obr. geod. Nowy Sumin, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia odbiorców na działce nr 43/10 w m. Nowy Sumin, gmina Cekcyn

BD.6743.CEKC.17.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.11.2016
174
21.10.2016
------------
24.10.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 1561/2 obr. geod. Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia odbiorców na działce nr 17/8 w m. Nowy Sumin, gmina Cekcyn

BD.6743.CEKC.16.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
21.11.2016
175
04.11.2016
------------
08.11.2016
Iwona i Mariusz Gierwatowscy
dz. nr 922/2 Śliwice, obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Śliwice, gmina Śliwice
BD.6743.ŚL.20.2016
Wycofano zgłoszenie
10.11.2016
----------
176
07.11.2016
------------
08.11.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 375/1, 382 obr. geod. Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia odbiorców na działce nr 375/4 w m. Mały Mędromierz, gmina Tuchola

BD.6743.TUCH.45.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
08.12.2016
177
08.11.2016
------------
09.11.2016
Benigna Gornowicz
dz. nr 950 Śliwice, obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Śliwice, gmina Śliwice
BD.6743.ŚL.21.2016
Wycofano zgłoszenie
14.11.2016
----------
178
09.11.2016
------------
10.11.2016
Gmina Gostycyn
dz. nr 68/36 Mała Klonia obręb Mała Klonia, gmina Gostycyn.
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Mała Klonia, gmina Gostycyn
BD.6743.GOST.6.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
12.12.2016
179
14.11.2016
------------
15.11.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 3817/30 obr. miasto Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilenia odbiorców na działce nr 3817/26 przy ul. 700-lecia w Tuchola.

BD.6743.TUCH.46.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
15.12.2016
180
16.11.2016
------------
17.11.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 657/2 obr. Legbąd, jedn.ewid. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilania odbiorców na działce nr 657/2 w Legbądzie gmina Tuchola.

BD.6743.TUCH.47.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
19.12.2016
181
16.11.2016
------------
17.11.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 413 obr. Bysław, jedn.ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilania odbiorców na działce nr 412/24 przy ul. Słonecznej w Bysławiu gmina Lubiewo.

BD.6743.LUB.24.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
19.12.2016
182
18.11.2016
------------
18.11.2016
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka
z o.o.
dz. nr1688/4, 1688/5, 1688/7, 1691/1, 1691/9, 1691/14, 1692, 1814/1, 6006/12 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej S7 wraz z budową rurociągu tłocznego, budową tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym w Tucholi, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.48.2016
Wycofano zgłoszenie
12.12.2016
----------
183
23.11.2016
------------
23.11.2016
Stanisław Borowicki
dz. nr 156/1 Legbąd, obręb Legbąd, gmina Tuchola.
Budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzną instalacją elektryczną, kanalizacyjną ze zbiornikiem ścieków, przyłączem wodociągowym, wewn.instal.wod-kan.,elektr. c.o. w m. Legbąd, obręb Legbąd gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.49.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
11.01.2017
184
06.12.2016
------------
08.12.2016
Jerzy i Małgorzata Gruber
dz. nr 823/19 ul. Słowackiego 26, 89-500 Tuchola.
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z  wewn.instal.wod-kan.,elektr. c.o. w m. Tucholi, ul. Słowackiego 26,
BD.6743.TUCH.50.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
09.01.2017
185
07.12.2016
------------
08.12.2016
Gmina Tucholadz. nr 545/8, 1442/1, 1438/12, 1426/1, 546/1, 1423/8, 1440/1, 1439, 1482/3, 1481/4, 1480/6, 1438/6, 1414/2, 1408/2, 1407/8, 546/4, 1438/10, 545/8, 1426/1, 1438/8 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów deszczowych oraz zbiornika retencyjno-rozsączającego. Budowa sieci - linii kablowej oświetlenia ulicznego w Tucholi, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.51.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
09.01.2017
186
09.12.2016
------------
09.12.2016
Gmina Tucholadz. nr 3264/2, 1791/1, 3270
 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci wodociągowej na ODJ Rudzki Most II w Tucholi 
BD.6743.TUCH.52.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
06.02.2017
187
09.12.2016
------------
13.12.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 3817/30 obr. Miasto Tuchola, jedn.ewid. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilania działki nr 3817/7 przy ul. 700-lecia w Tucholi.

BD.6743.TUCH.53.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
09.01.2017
188
09.12.2016
------------
13.12.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 743/9 obr. Piła, jedn.ewid. Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilania odbiorców na działce nr 743/7 w Pile, gmina Gostycyn.

BD.6743.GOST.7.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
09.01.2017
189
09.12.2016
------------
13.12.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 244/2 obr. Lińsk, jedn.ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn 0,4kV w celu
zasilania odbiorców na działce nr 233/2 w Lińsku, gmina Śliwice.

BD.6743.ŚL.22.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
09.01.2017
190
20.12.2016
------------
22.12.2016
Gmina Cekcyn
Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych i powiatowych w technologii LED w gminie Cekcyn w miejscowościach: Cekcyn ul. Kanałowa od ul.Dworcowej i ul. Wodna; Stary Sumin-od ul. Młyńskiej w Cekcynie w kierunku Zalesia i do ul. Leśnej w Cekcynie; Suchom; Krzywogoniec; Bieszewo; Wielkie Budziska, na dz. nr 376, 381/2, 1891, 1666, 1870, 1871, 1672, 398/4, 1759 obr.geod. Cekcyn; na dz. nr 81/15, 81/16, 92/1, 97/5 obr.geod. Stary Sumin; dz. nr 230/1, 234/3, 235/1, 236/3, 237/4, 240/1, 240/8 obr.geod. Cekcyn; dz. nr 22/1, 27, 8, 80, 16/6, 14 obr.geod. Suchom-Lisiny; dz. nr 99/10, 99/35, 99/70, 99/4, 63/24, 63/19, 63/21, 63/20, 69/2, 119, 208/2, 181, 69/3 obr.geod. Krzywogoniec; dz. nr 339, 360, 361 obr.geod. Wysoka; dz. nr 322 obr.geod. Wielkie Budziska
BD.6743.CEKC.19.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
16.03.2017
191
29.12.2016
------------
30.12.2016
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
dz. nr 75/6, 75/15 obr. Zalesie, jedn.ewid. Cekcyn.
Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem pomiarowym ZP do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 88/2 obr. geod. Zalesie, gm. Cekcyn.

BD.6743.CEKC.20.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
30.01.2017

192
28.12.2016
------------
02.01.2017
Benigna Gornowicz
dz. nr 950 Śliwice, obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Śliwice, gmina Śliwice
BD.6743.ŚL.23.2016
----------Nie wniesiono sprzeciwu
03.02.2017
193
30.12.2016
------------
02.01.2017
Leszek Kulla
dz. nr 76/1, obręb Rosochatka, gmina Śliwice.
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rosochatka, gmina Śliwice
BD.6743.ŚL.24.2016
Wycofano zgłoszenie
09.01.2017
----------
metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (30 czerwca 2015)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 czerwca 2015, 11:48:38)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (16 marca 2017, 07:56:15)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 190 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3465