Plan pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2012


L.p.TematykaTermin
1.
 1. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2012r.
 2. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tucholskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście.
 4. Informacja  zakresu promocji Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem oferty gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2011 r.

3 luty
2.
 1. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 3. Ocena realizacji:
  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym
  Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku
  4. Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  5. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  6. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w 2011 r.
  7.
   Informacja o działalności Domu Dziecka w 2011r.
16 marzec
3.
 1. Informacja o działalności organizacji pozarządowych.
 2. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 5. Informacja o działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.
 6. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych.
27 kwiecień
4.
 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. Programy i działania realizowane w ramach Strategii Rozwoju Powiatu.
 4. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2011 r.
 5. Informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych Powiatu Tucholskiego.
22 czerwiec
5.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2012 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2012 r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2012 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
28 wrzesień
6.
 1. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 2. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2011/2012.
 3. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
 4. Przedstawienie projektów: Aktualizacji programu Ochrony Środowiska na lata 2012 - 2015 wraz z perspektywą na lata 2016 - 2019 oraz Prognozy Oddziaływania na środowisko tego programu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Tucholskiego zatwierdzającej aktualizację Programu Ochrony Środowiska na lata 2012 - 2015 wraz z perspektywą na lata 2016 - 2019 oraz Prognozy Oddziaływania na środowisko tego programu.
30 październik
7.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Tucholskim.
 2. Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Tucholskim.
 4. Sprawozdanie z pracy Geodety Powiatowego i zadań Referatu Geodezji i Kartografii.
30 listopad
8.
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024.
 2. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2013 r.
 3. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2013.
 4. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
28 grudzieńmetryczka


Wytworzył: Kinga Majer (30 stycznia 2012)
Opublikował: Kinga Majer (31 stycznia 2012, 11:43:46)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (23 października 2012, 08:47:15)
Zmieniono: zgodnie z uchwałą Nr XX/210/2012 dokonano zmian w miesiącu październiku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2734