2


Protokół nr 2/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 20 grudnia 2010 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Jan Przybysz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza projektu budżetu na rok 2011.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzeniu przewodniczy Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – zaproponowała, aby Komisja zajmowała się omawianiem projektu budżetu w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zgłoszone potrzeby w oświacie odpowiadają normom.
p. Skarbnik – poinformowała, że budżet został zaplanowany jako budżet zrównoważony. Planowane dochody i wydatki wynoszą 71.802.352,60zł. Następnie omówiła działy związane z funkcjonowaniem Komisji. Jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego projektu. RIO wnosi o wprowadzenie pewnych zmian. Rezerwa ma zostać rozpisana na rezerwę ogólną i celową. Rezerwa celowa jest przeznaczana na zarządzanie kryzysowe. Musi ona stanowić 1 % wydatków bieżących. Ponadto zaproponowała możliwość zaciągania zobowiązań w rachunku bieżącym do kwoty 5 milionów złotych. Wynika to z tego, że środki od Marszałka z tytułu wykonania zadań z dofinansowaniem unijnym nie wpływają na czas. W oświacie wydatki na rok 2011 wynoszą 20.121.000 zł. Wzrost w stosunku do roku 2010 wynosi 3,47 %. Środki na wynagrodzenia zostały zabezpieczone w stu procentach. W mniejszym zakresie zapewniono środki na pomoce naukowe i wydatki inwestycyjne.
p. J. Przybysz – dodał, że trzeba wziąć pod uwagę to, że jest mniej uczniów i oddziałów.
 
Na posiedzenie przybyła pani Starosta – Dorota Gromowska.
 
p. Przewodnicząca – zapytała, dlaczego jest zaplanowana niższa kwota na wynagrodzenia bezosobowe.
p. Skarbnik – poinformowała, że budżet jest planowany na początku listopada, a do października wykonanie tych wynagrodzeń wynosiło zero złotych. Dodała, że duży wzrost wynagrodzeń znajduje się w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej, ponieważ do budżetu szkoły weszli pracownicy zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego.
p. J. Przybysz – dodał, że na pomoce dydaktyczne dla jednostek będą pisane trzy projekty. Z subwencji oświatowej zostanie zabezpieczony wkład własny. Zajęcia pozalekcyjne w części zostały przekazane do gmin i tak się odbywają, ponieważ jest problem z dojazdami.
p. J. Kowalik – stwierdził, że od trzech lat nie było środków na sprzęt komputerowy.
p. D. Kożuch – zauważył, że połowa młodzieży ze szkół w Gminie Kęsowo dalszą naukę kontynuuje w Chojnicach. Uważa, że należy zastanowić się nad wykupem biletów dla uczniów. Trzeba zrobić symulację ile osób mogłoby wrócić.
p. W. Kociński – dodał, że na zajęcia pozalekcyjne w projekcie powinno się ujmować kwotę na dojazdy. Pani Skarbnik mówiła, że są niewielkie środki na remonty. Projekt na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nie przeszedł. Jeżeli teraz ten remont nie zostanie zrobiony to później koszt będzie większy. Jest sugestia, aby choć jedna sala pozostała z naturalnym parkietem. Wnioskuje, aby zastanowić się nad przeprowadzeniem remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
p. Skarbnik – poinformowała, że do tej pory finansowanie unijne odbywało się w ten sposób, że w ciągu 89 dni wpływały środki z Urzędu Marszałkowskiego. Środki  za wykonane zadania na drogach miały wpłynął już, ale do tej pory ich nie ma. Praktyką ostatniego czasu stało się, że środki wpływają po pół roku. Na dzień dzisiejszy nie została zapłacona ani jedna droga. Z tytułu realizacji projektu „W labiryntach Natury” wpłynęły środki w wysokości 18.000 zł, a wydano 4.000.000 zł. W związku z tymi opóźnieniami nie można zaplanować środków niewygasających. Jeżeli te środki wpłyną w 2011 r. to będzie nadwyżka budżetowa. Pytała Regionalną Izbę Obrachunkową co robić w takich sytuacjach. Jest zaplanowany deficyt w wysokości 8.000.000 zł, ale w związku z tym, że nie spłynęły środki, może on być wyższy.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że jest problem z podwórkiem przy Zespole Szkół Leśnych i Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz z aulą. Aula jest bardzo zniszczona i wymaga pilnie remontu.
p. J. Przybysz – stwierdził, że to nie jest substancja powiatu i należy najpierw myśleć o naszych szkołach.
p. Skarbnik – były projekty na budowę sali gimnastycznej dofinansowywane w 100 % dla Ministerstwa.
p. J. Kowalik – może się jednak okazać, że wróci szkoła do Powiatu i wtedy trzeba będzie remontować budynki.
p. W. Kociński – zauważył, że wszędzie są zmniejszenia na energię. W Muzeum zgłoszono zapotrzebowanie na 28.000 zł, a otrzymano 20.000 zł.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że jednostki po termomodernizacji już mają znaczne oszczędności. W Muzeum do końca października na energię wydano 12.000 zł. w związku z tym kwota 20.000 zł jest wystarczająca.
p. W. Kociński – zaproponował zwiększenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w wysokości do ustalenia przez Zarząd na dotacje dla stowarzyszeń. Dodał, że wcześniej Komisja opiniowała wnioski stowarzyszeń. Później bywały sytuacje zmiany decyzji przez Zarząd i Komisja wnioskowała o wyłączenie z procedury opiniowania.
p. J. Kowalik – uważa, że Komisja powinna te wnioski opiniować a ostateczna decyzja należy do Zarządu.
p. Skarbnik – dodała, że były wnioski o dofinansowanie w wysokości 150 zł, z czego jeszcze był zwrot 3,50 zł.
p. W. Kociński – uważa, że powinna być ustalona minimalna kwota o jaką można występować. Teraz w konkursie zaznacza się, że 1500 zł to minimalna kwota dofinansowania. W ubiegłym roku festyn kolejarski np. nie dostał dofinansowania.
p. Przewodnicząca – chciałaby, aby wnioski były jednak opiniowane przez Komisję.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: „Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zmianę procedury opiniowania wniosków w konkursie na środki dla stowarzyszeń. Komisja jest zdania, że wnioski składane przez stowarzyszenia powinny być przez nią opiniowane, przed podjęciem ostatecznej decyzji przez Zarząd Powiatu”.
 
p. W. Kociński – stwierdził, że są problemy z korzystaniem z autobusu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych i wzajemnych rozliczeń.
p. J. Przybysz – stwierdził, że należy podpisać porozumienie między jednostkami z określeniem kosztów.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że kolejną rzeczą, którą należy wykonać jest dostosowanie internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.
p. J. Przybysz – uważa, że należałoby się spotkać z dyrektorami i ustalić priorytety, zastanowić się co ma być robione.
p. J. Kowalik – internat to inwestycja dotycząca wszystkich szkół powiatowych.
 
Komisja wypracowała następujące wnioski do projektu budżetu Powiatu na 2011 r. :
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. Komisja wnioskuje, aby w momencie pojawienia się w budżecie wolnych  środków  finansowych przeznaczyć je na wydatki w działach dotyczących oświaty, wychowania, kultury i kultury fizycznej m.in. na:
1)     modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
2)     remont auli w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych,
3)     utwardzenie części terenu przy Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.
Komisja wnioskuje również o przeznaczenie kwoty 10.000 zł na sport kwalifikowany oraz o zwiększenie środków w działach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna i sport na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie według uznania Zarządu Powiatu.
 
Następnie Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024 i postanowiła zaopiniować go pozytywnie.
 
Ad. 2.
Sprawy bieżące:
p. D. Kożuch – prosi, aby na najbliższe posiedzenie przygotować charakterystykę każdej ze szkół.
p. Przewodnicząca – zaproponowała, aby to był temat na luty wraz z zaproszeniem dyrektorów na Komisję.
 
Komisja ustaliła, że będzie się spotykała w tygodniu przedsesyjnym we wtorki o godzinie 15.15.
 
p. J. Kowalik – poruszył temat sytuacji w Domu Dziecka. Poinformował, że ukazał się artykuł w Gazecie Pomorskiej. W placówce jest też kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Uważa, że trzeba coś z tym tematem zrobić.
p. W. Kociński – uważa, że trzeba rozpocząć od zapytania pana Mówińskiego jak się ta cała sprawa rozpoczęła.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że trzeba poczekać na rozstrzygnięcia Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się 28 grudnia 2010 r. o godz. 15.15.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                     Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                    Anna Ziegler
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 grudnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 lutego 2011, 13:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538