3


Protokół nr 3/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 28 grudnia 2010 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyką posiedzenia jest analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzeniu przewodniczy Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały zawiera zmiany wynikające z czyszczenia paragrafów w związku z końcem roku. Planowany był zakup nieruchomości w Śliwicach. Zostanie to ujęte w budżecie na 2011 r.  Dodała, że zostaną wprowadzone autopoprawki, które radni otrzymali. Poprawka jest związana z tym, że wpłynęła decyzja Wojewody o przekazaniu dotacji na ubezpieczenia dla osób bezrobotnych i dzieci w Domu Dziecka.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że największa różnica jest w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i wynosi 30.000 zł. Bardzo dużo  zaoszczędzono na energii poprzez termomodernizację. Te środki mają być przeznaczone na zakup nowy serwerów dla szkoły.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiana wynika z tego, że środki z turnusów rehabilitacyjnych nie zostaną wykorzystane. Kwota 1892 zł ma zostać przeniesiona na dofinansowanie na środki pomocnicze.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (5-0-0).
 
3)     projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2011
p. Skarbnik – poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaproponowało kwotę taką jak w roku poprzednim. Te wielkości mogą ulec zmianie w momencie kiedy nastąpi podział środków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2011 (5-0-0).
 
4)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
p. Przewodnicząca – na pop[rzedniej Komisji była mowa o opiniowaniu wniosków przez Komisję. Według tego programu do opiniowania powołuje się Komisję konkursową w składzie 7 osób. Zaproponowała, aby jednym z tych innych podmiotów była Komisja Edukacji.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok (5-0-0).
 
Komisja przygotowała projekt planu pracy Komisji, który znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
 
Ponadto Komisja 5 głosami za zdecydowała o tym, aby w maju  odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi (np. w formie forum organizacji pozarządowych).
 
p. W. Kociński – poinformował, że powiat jako jeden z nielicznych nie ma osobny, która zajmowałaby się koordynowaniem imprez sportowych. Na poziomie szkół średnich jest taka osoba, ale nie ma koordynatora ogólno powiatowego. Chciałby, aby zostało zorganizowane spotkanie  z gminami w celu ustalenia harmonogramu imprez. Zobowiązał się, że zorientuje się, jak ta sprawa wygląda na poziomie wojewódzkim.
p. Przewodnicząca – dodała, że organizacja igrzysk powiatowych miała na celu integrację dzieci i młodzieży.
p. J. Kowalik – było założenie, że dzieci ze szkół gminnych miały uczestniczyć w zawodach powiatowych.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                      Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                     Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (28 grudnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 lutego 2011, 13:23:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1670