4

                                     
Protokół nr 4/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 25 stycznia 2011 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011.
2.     Opinia do projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
3.     Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca otworzyła posiedzenie i pomiatała zebranych.
 
Ad. 2
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik w sprawie autopoprawek do projektu budżetu na 2011 rok.
p. K. Siniło – po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie w rozdziale dotyczącym dróg o kwotę 1.200.000 zł, co wynika z: przesunięcia zadań dotyczących ścieżek rowerowych na rok 2012, gdyż ze względu na terminy konkursów i procedury przetargowe nie będzie możliwe zrealizowanie tych zadań w 2011 roku. Zmniejszeniu na te zadania ulegają dochody z UE, a także z gmin będących partnerami projektów.  Ponadto zmniejszeniu ulegają dochody z Gminy Śliwice na realizację inwestycji na drodze 1017C Śliwice - Lińsk 800 tys. zł, zwiększenie o 100 tys. zł od Gminy Śliwice na wykup gruntów pod inwestycję przebudowy skrzyżowania w Śliwicach. Ujęto dofinansowanie gminy Cekcyn do kontynuacji przebudowy drogi 1026C w Cekcynie oraz wprowadzono dofinansowanie z Gminy Kęsowo do odnowy dróg 300 tys. zł. Planuje się także pozyskać środki z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na przybudowę mostu w Nowym Młynie w wysokości 1.500.000 zł. W Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o 24 tys. zł co wynika z podpisanego porozumienia na realizację termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej.
Łącznie dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1.175.625 zł
Wydatki również ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.175.625 zł. W wydatkach zostały zmniejszone środki w wyniku przeniesienia inwestycji przebudowy drogi 1017C Śliwice – Lińsk na 2012 rok. Zadania dotyczące realizacji ścieżek rowerowych Gostycyn - Piła i Tuchola – Stobno również przeniesiono na 2012 rok.  Zwiększono środki na II etap przebudowy drogi w Cekcynie w kwocie 1 mln zł przy dofinansowaniu gminy 200 tys. zł. Ujęto także zadanie dotyczące zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania w Śliwicach 200 tys. (z udziałem gminy 100 tys. zł). Zostały zmniejszone wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 108 tys. zł. Zwiększono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych o 30 tys. zł z na kulturę i o 30 tys. na sport oraz o 20 tys. zł na dotacje na prace konserwatorskie  i remontowe na obiektach zabytkowych, zwiększenie o 20 tys. zł na remonty w Domu Dziecka w wyniku protokołu dotyczącego dostosowania do wymogów przeciwpożarowych. Dostosowano podział rezerw zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej: na rezerwę ogólną kwota 285 tys. zł, a na rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 65 tys. zł.
p. J. Kowalik – z czego wynikają przesunięcia dotyczące ścieżek?
p. K. Siniło – konkurs na ścieżki będzie rozstrzygnięty we wrześniu i w związku z tym nie uda się tego zadania zrealizować w 2011 roku i zadania te zostały przesunięte na 2012 rok.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok wraz z przedstawionymi autopoprawkami (4-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024 głos zabrali:
p. K. Siniło – autopoprawki zostały przygotowane zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej: wprowadzono § 4 określający przeznaczenie nadwyżki budżetowej, dostosowano kwoty do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok po autopoprawkach, ponadto zgodnie z opinią RIO dokonano przesunięcia z wydatków bieżących i dochodów bieżących na inwestycje kwoty 1,5 mln zł w latach 2012-2013, aby osiągnąć relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2015.
p. W. Kociński - podobno samorządy mają problemy w związku z finansowaniem inwestycji w ramach wykupu wierzytelności.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024 wraz z przedłożonymi autopoprawkami (4-0-0).

Ad. 1
W sprawie projektu planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Edukacji, Klutury i Kultury Fizycznej na rok 2011 (4-0-0).

Ad. 3
Analiza materiałów sesyjnych:
W sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2013 głos zabrali:
p. K. Siniło – uchwała określa zadania inwestycyjne na rok 2011 i lata następne w planie wielorocznym. Nie jest to obecnie wymóg ustawy o finansach publicznych, a jedynie uchwała określająca kierunki działania dla Zarządu Powiatu. Zostały tu ujęte m.in. ścieżki rowerowe na 2012 rok  czy kryta pływalnia, a usunięto z roku 2011 przebudowę drogi 1017C Śliwice – Lińsk.
p. A. Pruszak – czy jest obowiązek podejmowania takiej uchwały.
p. K. Siniło – nie jest to obecnie wymóg ustawy o finansach publicznych, a jedynie uchwała określająca kierunki działania dla Zarządu Powiatu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2011 -2013 (4-0-0).
 
Pani Skarbnik opuściła posiedzenie Komisji.

W sprawie informacji o pracy Domu Dziecka w Tucholi głos zabrali:
p. J. Kowalik - Dom Dziecka nie jest placówką socjalizacyjną, tylko jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego. Tak to w ustawie jest zawarte. Następna uwaga – na stronie 83 na samym początku od góry opisany jest stan kadrowy placówki. Brak mi informacji ilu jest wychowawców ma umowę na czas nieokreślony, a ilu na czas określony. Nie wiadomo też ilu wychowawców odeszło w czasie trwania roku, ilu nie przedłużono umowy. Takiej informacji nie ma. W przestawionej informacji brakuje również pewnych informacji na temat imprez i konkursów. informacje to odszukałem na łamach Tygodnika Tucholskiego. Wynotowałem sobie tu pewne uwagi. W załączniku nr 2 pani Dyrektor opisuje osiągnięcia w roku 2010. Brakuje np. informacji o turnieju pod hasłem „Pokochaj zdrowie”. To jest turniej, który polegał na rozegraniu meczów integracyjnych z drużynami szkół podstawowych. Tam też byli sponsorzy. Jest to Tygodnik  Tucholski nr 8 z 2010 r. Tego w sprawozdaniu nie ma.  Kolejna uwaga – marzec 2010 – konkurs logopedyczny organizowany przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi „Słowa mają magiczną moc”. Tego też nie ma. Też pozyskałem tą informację z Tygodnika, a pani Dyrektor nic o tym nie napisała. Przechodzę do załącznika nr 3. Brak informacji o imprezie, która odbyła się 28 marca 2010 r. Tytuł tej imprezy to Wielkanocna Cegiełka Szczęścia. To bardzo ważna impreza. Uczestniczyło w niej wielu sponsorów. Zebrano gotówkę, środki czystości za sumę ponad 7.000 zł. Był tam ciekawy mecz integracyjny z przedstawicielami samorządu Powiatu Tucholskiego. Pani Dyrektor zapomniała o tym, że samorząd uczestniczył w tej imprezie. W pozycji 11 doczytałem się, że ten Biwak integracyjny z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi był rok wcześniej.  Brak  w kalendarzu imprez tego, że od lutego była prowadzona akcja egzaminu na kartę rowerową. Była współpraca z funkcjonariuszami Komendy Policji w Tucholi. Brak informacji o lekcjach bibliotecznych dla wychowanków. Razem z tucholską biblioteką ta była prowadzona akcja. Kolejna rzecz, której nie ma to wycieczka do Fabryki Mebli Zabroccy w maju 2010 r. O tyle ona jest ważna, że efektem tej wycieczki było to, że jeden z wychowanków został zatrudniony w tym zakładzie. Tygodnik o tym pisał. Kolejna impreza, która nie jest ujęta to 14 – 26 sierpnia 2010 r. – obóz przetrwania militarny z wychowankami Domu Dziecka. To było prowadzone w ramach projektu. Doczytałem się o tym z Tygodnika Tucholskiego nr 40. Kolejna impreza – w pozycji 13 jest napisane – wycieczka. Nie wiem co to była za wycieczka, ale po doczytaniu w Tygodniku dowiedziałem się, że wtedy prawdopodobnie była organizowana wycieczka edukacyjna pod znakiem Krzyża i Miecza do Gniewa i Malborka pod patronatem Starostwa Powiatowego. Transport chyba zapewniło Starostwo. Była jeszcze druga wycieczka, która się odbyła nie 11 września tylko 1 września 2010 r. Kolejna  rzecz bardzo ważna. Na stronie 87 pani dyrektor wymieniła kilku sponsorów. Pisze, że zgłaszają się osoby prywatne. Byłoby wskazane, aby tych sponsorów wszystkich umieścić. Wypisałem sobie z Tygodnika Tucholskiego sponsorów, którzy prawie we wszystkich imprezach się pojawiali i było ich znacznie więcej niż podaje Pani Dyrektor. Są to uwagi, które chcę do tego sprawozdania odnieść.
Radny Jerzy kowalik przedstawi zgłoszone uwagi podczas sesji Rady Powiatu.
Komisja zapoznała się ze  Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania.

Sprawy bieżące:
Przewodnicząca zapoznała Komisję z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu dotyczącego wniosku NSZZ „Solidarność” o zapraszanie przedstawicieli związku na posiedzenia Komisji. Komisja odniosła się negatywnie do tej propozycji.
Radny Jerzy Kowalik poinformował, że Pan Adam Węsierski wydaje  publikację  na temat obchodów świąt 20-lecia międzywojennego i poprosił o informację czy jest możliwe wsparcie wydawnictwa przez powiat np. poprzez wykup praw autorskich.
p. A. Ziegler – taka pomoc była udzielana poprzez deklarację zakupu części nakładu. W takich sytuacjach była brana pod uwagę kwestia czy dana publikacja dotyczy terenu całego Powiatu.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                                Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                               Anna Ziegler
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (25 stycznia 2011)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (4 maja 2011, 14:05:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1616