5.


Protokół nr 5/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 15 lutego 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Urszula Piotrowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, p. Regina Wrębel – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, p. Mariola Pawelska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, p. Jan Przybysz – członek Zarządu, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, p. Jerzy Kornaś – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, p. Witold Smoczyk – dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Zabezpieczenie bazy sportowej w szkołach prowadzonych przez Powiat.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzeniu przewodniczy Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że odpowiedzialnym za przygotowanie tematu jest pan Wojciech Kociński. Poprosiła o przedstawienie informacji.
p. W. Kociński – poinformował, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących jego zdaniem jest najlepsza baza sportowa i najwięcej obiektów.  Do dyspozycji jest duża hala sportowa, mała sala do rozgrzewki, pomieszczenie do tenisa stołowego, strzelnica, siłownia, Orlik, bieżnia, stanowisko do skoku w dal. Obiekty sportowe wymagają jednak remontu. Konieczna jest między innymi naprawa parkietu w sali, oświetlenia itd. Koszt remontu wynosi 387 tys. zł.
p. U. Piotrowska – dodała, że konkretna kwota wynika z tego, iż w 2010 r. był ogłoszony konkurs przez Urząd Marszałkowski  na te cele. Miał on objąć wymianę parkietu, nagłośnienia, ogrzewania, oświetlenia. Obejmowało to również małą salę, szatnie i toalety. Został przygotowany projekt, ale konkurs został wycofany. 
p. W. Kociński – dodał, że ZSO korzysta również ze stadionu i kręgielni. Odczytał informację Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych dotyczącą bazy sportowej.
p. R. Wrębel – poinformowała, że Zespół Szkół Leśnych stara się o pozyskanie środków na salę gimnastyczną. Zaprosiła do obejrzenia bazy szkoły.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że ta szkoła ma najsłabszą bazę.
p. J. Przybysz – stwierdził, że można  rozmawiać na temat sali, jeżeli będzie chciał to podjąć Zespół Szkół Leśnych. Szkoda, że ZSL nie korzysta ze środków ministerialnych na ten cel.
p. Skarbnik – dodała, że była możliwość pozyskania 100 % środków na budowę sali przez Zespół Szkół Leśnych.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że może byłaby możliwość połączenia tego z pływalnią. Uważa, że gdyby pływalnia była w centrum Tucholi to więcej osób by z niej korzystało.
p. W. Kociński – zauważył, że dopóki nie będzie to teren powiatu nie będzie możliwości, aby dokonywać tam inwestycji.
p. J. Przybysz – subwencja ma być niższa o 3 miliony złotych. W tym roku nie można o tym myśleć. Był w ZSLiA i niektóre pomieszczenia są niebezpieczne w użytkowaniu.
p. W. Kociński – dodał, że ZSLiA korzysta z kręgielni i hali na OSiR. Poinformował, że w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych brakuje siłowni i boiska zewnętrznego. Powstała nowa hala sportowa. Szkoła nie korzysta z zewnętrznej bazy sportowej. Następnie odczytał informację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
p. J. Kornaś – dodał, że szkoła okazjonalnie korzysta z boiska w Małpim Gaju.
p. T. Okrzyński – poinformował, że szkoła ma wystarczająco miejsca na zajęcia sportowe. Jest dużo sprzętu sportowego. Szkoła nie korzysta z zewnętrznej bazy sportowej. Uczniowie jeżdżą na różne mistrzostwa, w tym celu korzystają z pojazdu Domu Dziecka.
p. W. Kociński – zaproponował, aby w sprawie pojazdu dogadać się z Warsztatami Terapii Zajęciowej. W Sępólnie nawet drużyny piłkarskie korzystają z takiego pojazdu.
p. M. Pawelska – poinformowała, że nie otrzymała informacji, że ma przygotować takie dane. Szkoła korzysta z bazy gimnazjum i szkoły podstawowej. Korzystają również z Orlika. Dobrze byłoby, aby powstała bieżnia przy Orliku. Dodała, że wiele informacji o odbywających się zawodach nie dociera do tej szkoły. Często dowiadują się, że coś się odbyło, już po fakcie.
p. W. Kociński – uważa, że trzeba poruszyć sprawę przepływu informacji. Powinien on być lepiej zorganizowany. Odczytał harmonogram rozgrywek powiatowych. Uważa, że dobrze to funkcjonuje. Koordynatorem powiatowym jest pan Henryk Zieliński. W ZSLiT poprawiła się sytuacja po wybudowaniu sali gimnastycznej. Niezadowalające warunki są w ZSLiA. W ZSO niezbędny jest remont. Zapytał czy są jakieś braki kadrowe jeżeli chodzi o nauczycieli w-f.
p. J. Kornaś – odpowiedział, że kadra nauczycieli wychowania fizycznego jest wystarczająca. Mają oni w tej chwili tylko etaty. Nie wiadomo co będzie w przyszłym roku.
p. W. Kociński – zaproponował, aby utworzyć klasę sportową lub mistrzostwa sportowego na podstawie tej bazy sportowej. Podziękował za to, że stowarzyszenia i kluby sportowe mogą korzystać z bazy szkół.
p. J. Kornaś – poinformował, że baza sportowa ZSLiT jest codziennie wykorzystywana do godziny 21.30.
p. U. Piotrowska – dodała, że nie zmniejszyło się obłożenie w ZSO w związku z powstaniem sali w ZSLiT oraz hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.
p. A. Pruszak – zapytał, jak wygląda ilość urazów na nowej sali.
p. J. Kornaś – odpowiedział, że statystycznie ilość urazów się zwiększyła, ale dlatego, że uczniowie korzystają z tej sali. Wcześniej nie było gdzie ćwiczyć.
p. W. Kociński – podziękował pani, która zajmuje się salą w ZSLiT za miła obsługę.
 
Informacje dyrektorów na temat bazy sportowej szkół w załączeniu do oryginału protokołu.
 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że Komisja chciałaby obejrzeć szkoły. Nie chcieliby tego robić po południu. Posiedzenia Komisji są ustalone na wtorki przedsesyjne na godzinę 15.15.
 
Ustalono, że co miesiąc posiedzenia będą się odbywać w innej szkole. Zawiadomienia do jednostek o posiedzeniu będą kierowane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Ustalono, że Komisja spotka się w następujących miesiącach w jednostkach:
1)     Zespół Szkół Ogólnokształcących – marzec
2)     Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – kwiecień – wszyscy dyrektorzy
3)     Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – czerwiec
4)     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Śliwice – wrzesień
5)     Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – październik.
 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że była na zebraniach wiejskich, na których mieszkańcy pytali o szkołę policyjną. Podobno taka istnieje w Chojnicach.
p. U. Piotrowska – zauważyła, że należy się dowiedzieć co rodzice mają na myśli mówiąc o szkole policyjnej. Po takiej szkole utworzonej na podobnej zasadzie jak klasy wojskowe nie ma żadnych uprawnień do zatrudnienia w Policji. Były klasy wojskowe. Po  reorganizacji wojsko nie ma pieniędzy na wspomaganie tych klas. Żaden z kończących taką klasę uczniów nie zrobił kariery wojskowej.
p. Przewodnicząca – poprosiła dyrektorów o informację ile uczniów uczęszcza obecnie do szkół.
Dyrektorzy przedstawili następujące dane:
ZSO – 504 uczniów
ZSLiA – 575 uczniów
ZSLiT – 696 uczniów
SOSW – 187 uczniów
ZSP Śliwice – 71 uczniów
TCEZ – około 370 uczniów.
 
Ponieważ więcej uwag nie było, Przewodnicząca zamknęła ten punkt porządku posiedzenia.
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:
1)     Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że do budżetu przyjmuje się projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Wyjdź z domu, czekamy na Ciebie”. Projekt jest w stu procentach refundowany. Ponadto w projekcie uchwały wprowadza się zmiany pomiędzy paragrafami w wydatkach. Dodaje się też nowe paragrafy.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały w sprawie użyczenia Gminie Gostycyn nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy
p. J. Przybysz – poinformował, że Wójt Gminy Gostycyn wystąpił do Zarządu o wydzielenie i użyczenie pomieszczeń na świetlicę wiejską. Takie pomieszczenia zostały przygotowane. Gmina chce pozyskać środki na utworzenie świetlicy wiejskiej.
p. J. Kowalik – zapytał, czy umowa z Gminą Gostycyn nie będzie kolidowała w przypadku oferty kupna.
p. J. Przybysz – poinformował, że Zarząd rozmawiał w tej sprawie z Wójtem. Gmina jest zainteresowana kupnem, ale rozmowy chce podjąć w przyszłym roku.
p. J. Kowalik – umowa użyczenia ma być na 10 lat. Jeżeli pojawi się zewnętrzny inwestor to nie zdecyduje się na zakup z taką umową. Idąc w taką uchwałę tylko Gmina Gostycyn może kupić tą nieruchomość.
p. J. Przybysz – nie ma chętnych na zakup tych budynków. To wyjście jest idealne bo obiekt będzie ogrzewany i pilnowany. W umowie z Gminą te wszystkie sprawy zostaną ujęte.
p. W. Kociński – przypomniał, że ośrodek w Białej przekazaliśmy ZHP na 10 lat. Uważa, że jeżeli mielibyśmy oddać to za darmo to i tak będzie korzyść dla Powiatu.
p. J. Przybysz – w uzasadnieniu  jest zapis jak ma się to odbyć. Jest też konkretna propozycja z Gminy Gostycyn.
p. J. Kowalik – uważa, że jak zostanie wywołana taka uchwała to Powiat będzie miał związane ręce. W uchwale lub w uzasadnieniu powinien być zapis, że Gmina Gostycyn ponosi koszty utrzymania całego obiektu.
p. J. Przybysz – Zarząd przygotuje porozumienie i jeżeli nie będzie takich zapisów, to nie dojdzie do podpisania.
p. Przewodnicząca – uważa, że należy zostawić w rękach Zarządu sformułowanie takiej umowy.
p. J. Kowalik – być może trzeba podjąć jeszcze jedną próbę sprzedaży.
p. J. Przybysz – dodał, że cena, która będzie negocjowana będzie kwotą realną dla Powiatu i dla Gminy.
p. J. Kociński – na ten temat były dyskusje. Ostatnia wycena była na kwotę 980 tys. zł. Umowa z Gminą musi być dobrze sformułowana.
p. J. Kowalik – musi być możliwość wypowiedzenia umowy. Jeżeli chodzi o majątek powiatu to trzeba do tego podchodzić ostrożnie.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że ta nieruchomość była majątkiem Gminy Gostycyn. W wyniku zmiany przepisów Wojewoda przekazał majątek do Powiatu.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie użyczenia Gminie Gostycyn nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy. Jednocześnie Komisja wnioskuje o zabezpieczenie interesów powiatu w umowie użyczenia (4-0-1).
 
p. A. Pruszak – poinformował, że przeczytał informację, że w Bytowie samorząd dokłada do biletów na dojazdy do szkół uczniom.
p. J. Przybysz – Zarząd pracuje nad takim rozwiązaniem. Planuje się dowożenie uczniów z rejonu Śliwic, Kęsowa, Pamiętowa, Obrowa, Drożdzienicy.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                            Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (15 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (1 czerwca 2011, 12:42:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2032