6


Protokół nr 6/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 29 marca 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Urszula Piotrowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, p. Jan Przybysz – członek Zarządu, p. Sylwia Sobczak – Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
2.      Realizacja programów edukacyjnych w oparciu o fundusze unijne.
 
Posiedzenie odbywa się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Posiedzeniu przewodniczy Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
Ad. 1.
Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:
1)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2011
p. Skarbnik – poinformowała, że uchwała ta dostosowuje wielkość środków do przyznanego algorytmu. Środków jest mniej o 119.000 zł. 90 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na rehabilitację zawodową. Pozostałe środki w kwocie 868.910 zł zostaną przeznaczone na rehabilitację społeczną. Z tego 591.840 zł to środki na Warsztaty Terapii Zajęciowej. 50.000 zł planuje się przeznaczyć na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, 40.000 zł na likwidację barier architektonicznych i 187.070 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze. W tym roku zostaną w części zrealizowane zaległości. Jednak do tej pory złożone wnioski przekraczają już kwotę posiadanych środków.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że to oznacza, że wnioski z roku poprzedniego były zaopiniowane pozytywnie, ale nie było na to środków.  Powiat nie ma wpływu na to, ponieważ są to środki otrzymywane w określonej wysokości.
p. J. Przybysz – wnioski niezrealizowane zostały odesłane i około 80 % z nich wróciło.
p. Skarbnik – Powiat ma wpływ na rozdział tych środków na poszczególne zadania. Jeżeli w tym roku ograniczymy środki na likwidację barier architektonicznych to w przyszłym roku to się nawarstwi.
p. J. Kowalik  - w punkcie 2 jest dział rehabilitacji społecznej. W uzasadnieniu mówi się, że dotyczy to dzieci do 16 roku życia.
p. Przewodnicząca - w ubiegłym roku było też tak. Wszystkie dzieci do 16 roku życia otrzymały dofinansowanie. Wszystkie wnioski opiniuje Komisja.
p. W. Kociński - zapytał, ile jest z roku ubiegłego zaległości.
p. Skarbnik – z ubiegłego roku jest kwota około 180.000 zł, ale na bieżąco wpływają też nowe wnioski.
p. J. Przybysz – dodał, że pracownicy PCPR piszą projekt na rehabilitację domową. Jeżeli to się uda, to będzie to o wiele tańsze.
p. Przewodnicząca – dodała, że część osób w ogóle nie składa wniosków, bo mają zbyt niskie dochody.
 
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rok 2011 (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – omówiła zaproponowane zmiany do budżetu. Poinformowała, że budżet ulega zmniejszeniu o kwotę 3.525.078,56 zł. Dochody zostają zmniejszone o kwotę 2.262.747 zł na zadanie Bory Tucholskie w Labiryntach Natury. W wydatkach te kwoty zostały dostosowane do wartości poprzetargowych. Jednak mimo zrealizowania zadań związanych z Labiryntami Natury do tej pory nie wpłynęły żadne środki. Wnioski o środki zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego. Dodała, że na kolejne zadania inwestycyjne Powiat będzie występował o zaliczki. Następne zmiany dotyczą przyjęcia dotacji na nadzór i urealnienie środków z tytułu komunikacji do uzyskanych wpływów. Do końca inwestycji w szpitalu to kwota 800.000 zł. W TCEZ zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze. Pracownicy zostali przejęci do TCEZ. Rachunek dochodów własnych ma zabezpieczyć środki na wynagrodzenia. Powiat nie otrzymał jeszcze środków za ukończoną termomodernizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Domu Pomocy Społecznej. W wydatkach trzeba znaleźć środki w wysokości 3.200.000 zł na pokrycie zmniejszonej subwencji.
p. J. Kowalik – na stronie 179 jest zmniejszenie środków w szkołach zawodowych w wysokości 100.000 zł i z ubezpieczeń 50.000 zł.
p. Skarbnik – plan był przygotowany z górką. Wchodzą nowe projekty i na sesji będą autopoprawki. W ciągu 21 dni należy dostarczyć uchwałę dotyczącą wyposażenia pracowni w szkołach. Udział własny wynosi 101.000 zł.
p. S. Sobczak – dodała,  że jeżeli są oszczędności w którejś szkole, to jest możliwość przesuwania środków pomiędzy szkołami.
 
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. wraz z autopoprawkami (5-0-0).
 
Pozostałe materiały sesyjne zostaną omówione po zakończeniu punktu 2.
 
Ad. 2.
p. Przewodnicząca – poprosiła o przedstawienie informacji na temat pozyskiwanych środków unijnych.
p. S. Sobczak – poinformowała, że są projekty, które realizuje Wydział Edukacji dla szkół oraz projekty realizowane bezpośrednio przez szkoły. Są to środki pozyskiwane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z działania 9.1.2 zakupiono tablice interaktywne i oprzyrządowanie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Z tego działania jest również realizowany duży projekt pod nazwą „Borowiacy w labiryntach wiedzy”. Z działania 9.2. realizowane są szkolenia dla zawodowców oraz zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych i w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Korzysta z nich 420 uczniów ZSLiT i 197 uczniów ZSLiA.
p. J. Kowalik – zapytał ilu uczniów korzysta w ramach „Borowiaków w labiryntach wiedzy” ze szkół powiatowych.
p. S. Sobczak – odpowiedziała, że jest to 207 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 179 uczniów SOSW. Dodała, że tym projektem objęty jest cały Powiat. Przystąpiły do niego wszystkie szkoły z terenu Powiatu. W gminach ludzie nie są przygotowani do takich projektów i nikt nie chciał się podjąć koordynacji. Niedługo odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że są to dodatkowe środki i trzeba zachęcić dzieci do uczestniczenia w zajęciach.
p. S. Sobczak – dodała, że jest nowy projekt z działania 9.2. na zajęcia pozalekcyjne na 2 lata. Będą to zajęcia techniczne. Mają one się odbywać nie tylko w szkole ale też w zakładach pracy i u przedsiębiorców. W ramach tego projektu można pozyskać około 500.000 zł. Planowane jest tam sporo wyjazdów, m.in. do parków krajobrazowych, na Giełdę Papierów Wartościowych. Dla uczniów dojeżdżających przewidywany jest obiad. Nie można w tym ująć kosztów dojazdu uczniów na zajęcia. Została zrobiona ankieta z jakich powodów dzieci nie chodzą na kółka zainteresowań. Dojazd nie był powodem. Na temat dojazdów będą prowadzone rozmowy z przewoźnikami.
p. J. Przybysz – problem dojazdu to także jeden z aspektów tego, że dzieci uciekają do szkół w innych powiatach.
p. S. Sobczak – odbyły się targi edukacyjne, w których uczestniczyło wiele osób. Efekt targów będzie widoczny dopiero po rekrutacji.  Uważa, że te realizowane projekty widać w szkołach. Dzięki nim szkoły zostały wyposażone w sprzęt.
p. J. Przybysz – dodał, że jak jest możliwość pozyskania środków to trzeba zrobić wszystko, aby je otrzymać.
p. S. Sobczak – planuje rozmawiać z panią Starostą, aby na konwencie Starostów rozmawiać nad zmianami dotyczącymi środków unijnych. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie inicjatyw oddolnych, bo najlepiej wiemy jakie są potrzeby. Dodała, że w ZSLiA realizowany jest program dotyczący wymiany młodzieżowej.  ZSO realizuje w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki projekt obejmujący zagadnienia związane z matematyką i przyrodą.
p. U. Piotrowska – poinformowała, że zajęcia te odbywają się w szkole. Warunkiem jest podpisanie umowy przez rodziców w pierwszej klasie na trzy lata. W umowie jest zapis, że jeżeli z przyczyn nieuzasadnionych zrezygnuje się z tych zajęć, to ponosi się koszty. Jest podpisanych 20 umów na profil przyrodniczy i 20 umów na profil matematyczny. Wizyty z WSG odbywają się 2 lub 3 razy w semestrze. Uczniowie mają swoje loginy na stronie WSG, gdzie mogą rozwiązywać zadania. Ponadto organizowane są wycieczki. Szkoła realizuje też projekt pod nazwą „Szkoła sukcesu”. Obejmuje on zajęcia z języków obcych i trwa 3 lata. Wielu gimnazjalistów odnosi sukcesy. Są laureaci i finaliści różnych konkursów. Na konkurs z biologii jechało 21 uczniów. Na eliminacje wojewódzkie po pięciu lub sześciu.
p. J. Przybysz – uważa, że gimnazjum powiatowe zdaje swój egzamin.
p. J. Kowalik – zauważył, że to są dzieci, które przychodzą z jakąś wiedzą ze szkół podstawowych.
p. Przewodnicząca – jest wskaźnik EWD. To dobre narzędzie, bo można porównać dane z innymi jednostkami.
p. J. Przybysz – ważne, aby te informacje sprzedawać. 90 % ludzi o tym nie wie.
p. Przewodnicząca -  zapytała, czy będzie utrzymany nabór tylko do jednej klasy ?
p. U. Piotrowska – nabór  będzie bez zmian.
p. J. Kowalik – działa w Polskim Towarzystwie Informatycznym. Uważa, że dużą rolę będą miały projekty, które kończą się certyfikatami. Nie chodzi tylko o projekty informatyczne. Dodał też, że jest w trakcie uzyskiwania uprawnień egzaminatora ECDL CAD.
p. Przewodnicząca – rynek pracy coraz częściej wymaga certyfikatu bądź umiejętności obsługi programu AutoCAD. Dodała, że zapoznała się z materiałem PCPR. Dużo zadań z tego zakresu realizują szkoły.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja po omówieniu tematu „Realizacja programów edukacyjnych w oparciu o fundusze unijne” wnioskuje o umieszczenie w projektach realizowanych przez Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji kompetencji związanych z naszymi możliwościami na rynku pracy.
p. J. Przybysz – poinformował, że w Tucholi ma powstać Centrum Rozwoju Edukacji. Ma ono skupiać Bibliotekę Pedagogiczną, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i doradztwo metodyczne. W tej sprawie odbyło się spotkanie. Powiat chciałby być pilotażowym powiatem, aby móc pozyskać środki. Od 2016 roku będzie to obligatoryjne zadanie i nie będzie na ten cel dodatkowych środków.
p. S. Sobczak – zaprosiła członków Komisji na 18 kwietnia na godzinę 12.oo na wystawę polsko – niemiecką w Muzeum Borów Tucholskich.
p. J. Przybysz – poinformował, że dyrektor ZSLiT wystąpił z pismem do Tucholskiej Szkoły Realnej o wygaszenie działalności w zajmowanych obiektach szkoły. Umowa jest podpisana do roku 2012. Zaistniała sytuacja, że warunki lokalowe nie odpowiadają wymogom. Od 1 września 2011 roku nie będzie naboru w tej placówce. Dwie klasy, które już działają dokończą naukę w budynku ZSLiT.
p. Przewodnicząca – zapytała czy ta szkoła ulega wygaszeniu.
p. J. Przybysz – Tucholska Szkoła Realna prowadzi rozmowy z innymi podmiotami, które mogą udostępnić pomieszczenia na zajęcia lekcyjne.
 
Ad. 1 cd..
Komisja wypracowała wniosek w wyniku dyskusji nad punktem 2 posiedzenia:
Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi informacji o realizacji zadań  z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowania PCPR. Zarówno Program Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym jak i Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych są realizowane w partnerstwie z placówkami oświatowymi naszego Powiatu.
1)     projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy
p. J. Przybysz – uzasadnienie do uchwały jest bardzo szerokie. Zarząd kilkakrotnie spotykał się z władzami Gminy Gostycyn w tej sprawie.
p. Przewodnicząca – dodała, że dla organów samorządu terytorialnego jest możliwości zbycia za symboliczną złotówkę.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy (3-0-2).
2)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego (5-0-0).
3)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi
p. J. Przybysz- poinformował, że zmianie ulega schemat organizacyjny, ponieważ nie wpisano wszystkich stanowisk.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi (4-0-1).
p. J. Kowalik – nie przekonuje go uzasadnienie. Nie wie dlaczego twierdzi się, że te zmiany spowodują obniżenie kosztów.
p. J. Przybysz – poinformował, że radcowie prawni są w tej chwili na etatach, a po zmianie będą na innych warunkach. To samo dotyczy audytu wewnętrznego. Rocznie będą to oszczędności około 60 tysięcy złotych. Inne posunięcia również będą miały uzasadnienie finansowe. Rozwiązaniu ulega Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Do realizacji projektów unijnych będą powoływane zespoły zadaniowe.
 
Na zakończenie posiedzenia Komisja zwiedziła budynek szkoły.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                            Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (29 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (1 czerwca 2011, 12:44:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1806