7


Protokół nr 7/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu  26 kwietnia 2011 roku
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Jan Przybysz – Członek Zarządu, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
Tematyka posiedzenia:  Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
 
Posiedzenie odbywa się w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Przewodnicząca otworzyła posiedzenie i poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik Krystynę Siniło.
 
Ad.1
Analiza materiałów sesyjnych:
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok głos zabrali:
p. K. Siniło – przyjmuje się dochodów środki dotyczące realizacji projektu pn.: „Teatr bliżej nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany w latach 2011-2012. W roku 2011 na kwotę 280.084 zł, a w roku 2012 na kwotę 17.279 zł. Projekt ten jest także uwzględniony w wydatkach. Ponadto w wydatkach dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale 630 Turystyka rozdział 63095 w związku z realizacją projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tucholi. Do tej uchwały została także przygotowana autopoprawka dotycząca zmian w Zarządzie Dróg Powiatowych w zakresie zabezpieczenia środków na opłaty sądowe związane z przejmowaniem nieruchomości pod inwestycje drogowe. Dokonuje się także przeniesienia środków w oświacie na paragraf remontowy w związku z koniecznością zapewnienia udziału własnego, gdyż zostaną złożone wnioski o dofinansowanie prac remontowych  z 0,6% rezerwy oświatowej i ogólnej.
p. J. Przybysz – w celu złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie z 0,6% rezerwy oświatowej i ogólnej konieczne było zapewnienie wkładu własnego. Dofinansowanie to będzie dotyczyło prac remontowych związanych z zalaniem w ZSO  i ZSLiA.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024 głos zabrali:
p. K. Siniło – zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją wprowadzenia  nowego zadania, które będzie realizowane w latach 2011-2012 czyli ww. projekt „Teatr bliżej nas” oraz uaktualnienie kwot wynikających z wprowadzonych zmian do budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok.  Zwiększa się plan dotyczący realizacji rozbudowy i modernizacji Szpitala Tucholskiego. Poręczenie dla Szpitala Tucholskiego ulega zmniejszeniu zgodnie z nowym harmonogramem spłat o kwotę 242.400,00.
Na nowo zostały wyliczone wskaźniki i aktualnie wskaźnik zadłużenia wynosi 55,14%. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Radę jest wymagana, jeżeli są wprowadzane nowe przedsięwzięcia lub jeżeli z jakiegoś przedsięwzięcia rezygnujemy. Pozostałych przesunięć może dokonać Zarząd.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji głos zabrali:
p. K. Siniło – podjęcie uchwały przez Radę Powiatu jest konieczne do wszczęcia procedury zamówień publicznych na wybór banku. Kredyt w wysokości 3.100.000 zł zostało przewidziane w uchwale budżetowej z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Tucholski projektu pn.: „Teatr bliżej nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich głos zabrali:
p. K. Siniło – uchwała dotyczy przystąpienia do projektu w ramach POKL. Nie jest wymagany wkład własny. W tym projekcie jest możliwość zaliczkowania.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011 (5-0-0).
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024 (5-0-0).
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji (5-0-0).
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Tucholski projektu pn.: „Teatr bliżej nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (5-0-0).
W sprawie Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego głos zabrali:
p. J. Przybysz – sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przedstawione do końca kwietnia. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi dotyczące pisania wniosków i sprawozdań. Zostało opracowanych kilka wzorcowych wniosków.  
W sprawie projektu w sprawie nadania statutu Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi głos zabrali:
p. J. Przybysz – poinformował, że zmiana statutu Powiatowego Zakładu Obsługi wynika z konieczności dostosowania do przepisów prawa. Właściwe zapisy zostały umieszczone w Regulaminie Organizacyjnym jednostki, natomiast niewłaściwy zapis statutu został usunięty.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na użyczenie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego części nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi głos zabrali:
p. J. Kowalik – dotyczy to nadawania w systemie WIMAX.  – sieć tworzona przez KPSI będzie mogła być wykorzystywana dla administracji publicznej, a także dla innych jednostek publicznych np. dla szpitali.
p. J. Przybysz – Zarząd spotkał się z przedstawicielami KSPI Sp. z o.o. w tej sprawie. Są wstępne ustalenia, a szczegóły zostaną doprecyzowane w podpisanej umowie.
Komisja ustaliła, że w związku ze zmianą planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego i przesunięciem na miesiąc czerwiec tematu: przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2010 rok Komisja również zajmie się tym tematem w miesiącu czerwcu. Natomiast punkt: „Forum Organizacji Pozarządowych – informacja” komisja zrealizuje w miesiącu listopadzie.
Sprawy różne:
Pan Jerzy Kowalik zaprosił na prezentację dotyczącą Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, która zostanie przedstawiona podczas VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
Następnie komisja zapoznał się z baza sportową Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                         Anna Ziegler
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (26 kwietnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 czerwca 2011, 15:03:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1885