8


Protokół nr 8/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 13 czerwca 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Regina Wrębel – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, p. Renata Gramowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, p. Jan Przybysz – członek Zarządu, p. Wojciech Ziółkowski – z-ca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, p. Jerzy Kornaś – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, p. Witold Smoczyk – dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. – wypracowanie opinii dotyczącej działów zgodnie z zakresem działania Komisji.
2.      Stan bezpieczeństwa w szkołach podległych Powiatowi.
3.      Forum Organizacji Pozarządowych – informacja.
4.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie odbyło się w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. Posiedzeniu przewodniczy p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
Ad. 1.
p. Skarbnik – poinformowała, że realizacja zadań określonych w budżecie powiatu na przestrzeni 2010 roku przebiegała bez większych zakłóceń. Podsumowując rok 2010 dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 63.837.119,64 zł zostały wykonane tylko w 88,09 % w kwocie 56.233.474,15 zł, to jest 7.603.645,49 zł nie wykonanych dochodów w 2010 r. Nie wykonane dochody to przede wszystkim dochody majątkowe, które powinny wpłynąć w 2010 roku jako zwrot zrealizowanych inwestycji. Dochody bieżące wykonano w 100,15 %. Jednakże dochody majątkowe tylko w 53,96%. Pomimo wykonania tak nisko dochodów są one wyższe od uzyskanych w roku 2009 o 7.016.823,04 zł tj. o 14,26 % więcej. Największy wpływ na niski poziom uzyskania dochodów miały dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2010 w kwocie 11.372.501,38 zł, wykonano w 2010 roku w 35,85% tj. w kwocie 4.077.201,85 zł. Uzyskane dochody z UE są o 2.875.056,34 zł wyższe od dochodów uzyskanych w roku 2009. W strukturze dochodów największy udział mają subwencje - stanowią 55,56%, dotacje 12,77%, dochody własne 25,42%, środki z UE 7,25%. Realizacja dochodów wykazała znaczące odchylenia od założonego planu. Nie zrealizowano wpływów, które były zaplanowane w budżecie ze sprzedaży majątku tj. sprzedaży Kamienicy, a przede wszystkim przedłużające się procedury zwrotu środków z UE spowodowały niskie wykonanie dochodów. To zaważyło na wykonaniu deficytu, który został przekroczony o 442.874,15 zł. Wydatki po zmianach budżetowych planowane w wysokości 71.837.119,64 zł zostały wykonane w 2010 roku w kwocie 64.676,348,30 zł tj. w 90,03 % planu rocznego. Wydatki wykonane w 2010 roku są o 7.802.702,52 zł wyższe od wydatków wykonanych w 2009r. Wydatki bieżące wykonano w 94,21%, wydatki majątkowe w 80,48%. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 64.676.348,30 zł, 72,80 % stanowią wydatki bieżące w kwocie 47.082.913,36 zł, a 27,20 % wydatki majątkowe w kwocie 17.593.434,94 zł. W strukturze wydatków najwyższy poziom stanowią wynagrodzenia i pochodne 47,24%, wydatki majątkowe wynoszą 27,20%, dotacje udzielane z budżetu stanowią 1,33%, wydatki rzeczowe 24,22%. Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą przede wszystkim dochodów uzyskiwanych z majątku oraz dotacji rozwojowej. Na zaplanowane dochody w kwocie 1.034.079,22 zł uzyskano 829.498,11 zł, tj. 80,22% planu. W działach 921 i 926 dotyczących kultury i kultury fizycznej i sportu dochody zaplanowane w kwocie 304.201,71 zł zostały wykonane w kwocie 304.063,62 zł tj. w 99,95%. Wydatki w dziale 801 i 854 zaplanowane w kwocie 21.777.902,46 zł, zostały wykonane w kwocie 20.559.924,18 zł tj. w 94,40%. Kwota nie zrealizowanych wydatków w tych działach wynosi 1.217.978,27zł. Dotyczy to przede wszystkim trudnych do wyszacowania paragrafów płac i pochodnych, energii i innych. Realizacja wszystkich zadań w jednostkach oświatowych została wykonana. Wydatki w dziale 921, i 926 w Kulturze i kulturze fizycznej i sporcie zaplanowane w kwocie 1.063.500,00 zł zostały wykonane w 1.037.938,28 zł tj. w 97,59%. Różnica to 25.561,72 zł. Do wykonania roku 2010 w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych należy się odnieść również do informacji o mieniu oraz o sprawozdaniu finansowym. Z informacji o mieniu wynika, że aktywa trwałe na koniec 2010 roku wynoszą netto 63.421.201,56 zł co jest zgodne z bilansem jednostek umieszczonym w sprawozdaniu finansowym. Wysokość aktywów wzrosła od ubiegłego roku o 18.861.623,62 zł. Wzrost nastąpił we wszystkich grupach aktywów trwałych. Powiązania sum wykazanych w sprawozdaniu finansowym są zgodne z danym w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
p. Przewodnicząca – zapytała z czego wynika fakt, że wzrosły aktywa. Dodała, że w działach dotyczących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego był wkład własny na zakup busa. Jednak PFRON nie dofinansował tego zakupu i nie zostało to zrealizowane. Dyrektorzy jednostek przybędą na posiedzenie na godzinę 16.15, ale poprosiła o informację czy to że jednostki nie wykonały w 100 % budżetu jest prawidłowe.
p. Skarbnik – stwierdziła, że na aktywa składają się środki trwałe, inwestycje, środki pieniężne, środki niematerialne i prawne. W 2010 roku było dużo inwestycji, których wartość zwiększa aktywa. Jeżeli chodzi o realizację budżetu przez jednostki, to jest ona jak najbardziej prawidłowa. Oszczędności były głównie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale wszystkie potrzeby zostały w pełni zabezpieczone. Dodała, że był planowany deficyt, jednak kiedy okazało się, że środki za zrealizowane zadania w ramach projektów unijnych nie wpłynęły przekazano zalecenia, aby wydatki realizować tylko pod potrzeby.
p. S. Sobczak – dodała, że nie wykonano pewnych środków w oświacie, dlatego że szkoły otrzymały bardzo dużo pomocy naukowych finansowanych ze środków unijnych.
 
Komisja po analizie  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 r. i sprawozdania finansowego w działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna i sport jednogłośnie postanowiła o pozytywnym zaopiniowaniu powyższych sprawozdań (5-0-0) .  
 
p. Przewodnicząca – poprosiła, aby zmienić kolejność porządku posiedzenia i omówić materiały sesyjne. Po przybyciu dyrektorów jednostek zostaną omówione pozostałe punkty.
 
Komisja przychyliła się do propozycji.
  
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy przyjęcia do dochodów kwoty 527.256,71 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1.377.256,71 zł. W związku z tym tworzy się deficyt w wysokości 850.000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego. Po stronie dochodów w dziale 700 przyjmuje się kwotę 25.000 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości w Kamienicy. O kwotę 13.000 zł zwiększają się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w Zarządzie Dróg Powiatowych, o 14.835,71 zł z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej dotyczących termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Gmina Cekcyn przekazała środki w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do uchwały wprowadzono również program „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” na kwotę 171.819 zł. Po stronie wydatków zwiększa się udział własny na projekt Bory Tucholskie w labiryntach natury. Dotyczy to ścieżki Tuchola – Świt – Tuchola. W dziale ochrona zdrowia wprowadza się wydatki związane z wykupem udziałów w Spółce Szpital Tucholski od osób fizycznych na kwotę 85.000 zł.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy Powiat wspomagał finansowo wydanie Monografii przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych.
p. Skarbnik – poinformowała, że dołożono do budżetu jednostki 5.000 zł na ten cel. Ponadto udzielono dotacji dla ochotniczych straży pożarnych.
p. Przewodnicząca – zapytała o środki na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Środki zaplanowane w budżecie chyba są nie wystarczające.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że w budżecie są zawarte środki na opracowanie projektu. Poinformowała, że konsekwencją zmian w budżecie jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011 – 2024 (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011  
p. Skarbnik – zmiana spowodowana jest zwiększeniem przez PFRON w Warszawie kwoty środków o 161.219 zł. Środki te zostaną podzielone i rozdysponowane. 30.000 zł trafi na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się, natomiast kwota 131.219 zł trafi na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i środki pomocnicze.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011 (5-0-0).
 
3)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”
p. S. Sobczak – poinformowała, że w tym roku na stypendia dla uczniów będą symboliczne środki. Według tej uchwały stypendia są podzielone na dwie części. Pierwsze stypendia będą za wyniki w nauce, drugi rodzaj to stypendia jednorazowe, wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wnioski o stypendia za wyniki w nauce będą składane przez rodziców lub opiekunów prawnych. W tym roku też zostanie zrobione rozeznanie, czy jedna wysokość średniej będzie decydowała o przyznaniu stypendium bez względu na rodzaj szkoły, czy zostaną one zmodyfikowane w zależności od tego czy to technikum czy liceum ogólnokształcące.
p. J. Przybysz – dodał, że Zarząd prosi o przyjęcie tej uchwały, ale ona może być jeszcze modyfikowana.
p. J. Kowalik – zaproponował, aby te stypendia były symboliczne, np. po 40 czy 50 zł ale dla większej liczby osób. Takie rozwiązanie bardziej motywuje do działania, kiedy klasa widzi, że ich kolega otrzymuje.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski” (5-0-0).
 
4)     projekt uchwały w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi
p. Przewodnicząca – zgodnie ze zmienioną ustawą o systemie oświaty w skład tego ośrodka ma wejść Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, biblioteka pedagogiczna i ośrodek metodyczny. W uzasadnieniu jest napisane, że ośrodek będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a po roku 2016 z subwencji oświatowej.
p. J. Kowalik – zapytał, czy inne powiaty powołały takie ośrodki i gdzie mieści się najbliższy.
p. W. Kociński – stwierdził, że taki ośrodek należy powołać, aby wejść w program pilotażowy i otrzymać dofinansowanie do 2016 r.
p. J. Kowalik- zapytał czy środki z subwencji będą przeznaczone na remonty i dostosowanie tego ośrodka.
p. S. Sobczak – na chwilę obecną nie są czynione żadne działania, które powodują koszty. Ze środków EFS będzie 50.000 zł przeznaczone na remont i doposażenie tego ośrodka. W ościennych powiatach taki ośrodek jeszcze  nie funkcjonuje.
p. J. Przybysz – dodał, że doradztwo metodyczne i tak jest potrzebne. Jeżeli środki na funkcjonowanie otrzymamy na najbliższe 4 lata to można się tego podjąć.
p. S. Sobczak – dodała, że środki z EFS na ten cel są zapewnione w budżecie Państwa.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że do tej pory gminy płaciły za usługi realizowane przez doradcę metodycznego. W nowym budżecie trzeba będzie to przyjąć do budżetu i rozdysponować.
p. J. Przybysz – jeżeli wejdziemy na rynek innych powiatów to będą potrzebne pracownie.
p. Przewodnicząca – dodała, że finansowanie w tym roku nie obciąży budżety powiatu.
p. J. Przybysz – dodał, że jest rezerwa 0,6, która zakłada korzystanie z tego w przypadku zmiany zakresu i wzrostu zadań.
p. S. Sobczak – poinformowała, że 20 % z rezerwy na doradztwo metodyczne z gmin będzie spływało jeste3 gminy podpiszą umowy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi
 
Posiedzenie opuściła pani radna Danuty Tyda. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji.
Na posiedzenie przybyli dyrektorzy placówek oświatowych.
 
p. Przewodnicząca – poinformowała dyrektorów, że Komisja omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Zapytała czy w roku 2010 była jakieś problemy z realizacją budżetu i czy wynagrodzenia były w pełni zabezpieczone.
 
Dyrektorzy odpowiedzieli, że budżet był realizowany zgodnie z planem i nie było żadnych zagrożeń.
 
W związku z powyższym Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym (4-0-0).
 
p. S. Sobczak – poinformowała, że na sesję zostanie dostarczona jeszcze uchwała o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Złożono 4 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie.
 
Ad. 3.
Stan bezpieczeństwa w szkołach podległych Powiatowi:
p. Przewodnicząca – poinformowała, że tematem posiedzenia jest omówienie stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tucholski. Poprosiła dyrektorów jednostek o przedstawienie krótkiej informacji.
p. R. Wrębel – poinformowała, że w roku szkolnym 2010 – 2011 została przeprowadzona ewakuacja szkoły. Nie było do niej większych uwag. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, obiekt nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. Jednak dyrektor Zespołu Szkół Leśnych pozyskała środki z Ministerstwa, które mają rozwiązać problemy wskazane przez Komendę Wojewódzką PSP. Wszystkie problemy będą likwidowane systematycznie. Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring wizyjny. Przydałyby się kolejne dwie kamery. Można je zakupić, ale wiąże się to z rozszerzeniem punktów informatycznych, bo podłączenie do obecnego systemu spowodowałoby nieczytelność. Poprawiło się bezpieczeństwo na terenie szkoły po modernizacji podwórka i zamontowaniu szlabanu. W szkole jest powołany koordynator do spraw bezpieczeństwa. Nie było w szkole interwencji policji. Problemem jest przechodzenie uczniów z przystanku przez ulicę Nowodworskiego. Było już kilka wniosków w tej sprawie, ale nic się nie zmienia.
p. J. Kornaś – szkoła posiada monitoring, na który składa się 5 kamer zewnętrznych i 10 kamer wewnętrznych. Zmniejszyła się z tego powodu ilość kradzieży, dewastacji i bójek. W szkole przeprowadzane są okresowe kontrole. Budynek internatu nie spełnia podstawowych kryteriów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Musi on zostać dostosowany. W związku z tym będzie prosił o wsparcie finansowe, bo inaczej może zostać on zamknięty. Na chwilę obecną trzeba wykonać drzwi przeciwpożarowe na klatkach schodowych. Koszt tego waha się w granicach 10.000 zł. Pełne dostosowanie obiektu to duże pieniądze. Był pomysł, aby dostosować ten budynek z projektu unijnego, jednak  nie zostało to zrobione bo zmieniły się zasady konkursu. W ubiegłym roku odbył się przegląd instalacji elektrycznej. Budynek jest dopuszczony z tego powodu do użytkowania na rok.
p. T. Okrzyński – poinformował, że wszystkie działania odbywają się zgodnie z harmonogramem. W szkole funkcjonuje monitoring. Była kontrola kuratorium i nie wniosła uwag. W szkole bywały interwencje policji. Jedna sprawa znalazła się też w prokuraturze. Wszystkie przeglądy są aktualne i nie ma żadnych zastrzeżeń i uwag.
p. W. Ziółkowski – poinformował, że szkoła wprowadziła system identyfikacji uczniów i system usprawiedliwiania. Organizowano spotkania z przedstawicielami Monaru. Comiesięcznie odbywają się spotkania dyrekcji z samorządami klasowymi, zajęcia z pedagogiem, prokuratorem. W obecnym roku szkolnym nie zanotowano aktów przemocy i kradzieży. Obiekt jest poddawany systematycznym kontrolom. W kwietniu 2010 r. odbyła się próbna ewakuacja na życzenie szkoły. Druga ewakuacja odbyła się we wrześniu. Według ankiet bezpieczeństwo jest ważnym czynnikiem wyboru szkoły. Szkoła ma też problemy. Problemem jest przejście od ul. Karasiewicza do ul. Pocztowej. Tam się przewija kilkaset osób dziennie. Pod oknami podczas zajęć można usłyszeć różne teksty. Prosi, aby wrócić do tematu przejścia pomiędzy szkołami. Drugim problemem jest przejście uczniów przez skrzyżowanie ulic Pocztowej i Świeckiej.
p. R. Wrębel – dodała, że zagrożeniem jest też przejście przez ul. Warszawską na zajęcia wychowania fizycznego do nowej hali. Na terenie szkoły po weekendzie jest pełno śmieci, odchody zwierząt.
p. W. Smoczyk – TCEZ odbyło ćwiczenia ewakuacyjne w październiku 2010 r. Przeglądy są wykonywane na bieżąco. Nie zanotowano zdarzeń budzących niepokój.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że rozmawiała z panią Mariolą Pawelską, która stwierdziła, że nie ma problemów związanych z bezpieczeństwem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
p. R. Gramowska – na terenie Poradni nie ma monitoringu. Ostatnio doszło do wybicia szyby. Przeglądy są wykonywane na bieżąco i nie ma do tego żadnych uwag.
 
Po wysłuchaniu informacji dyrektorów Komisja wypracowała następujące wnioski do Zarządu Powiatu:
1)       Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 kwoty 10.000 zł na wykonanie kurtyn przeciwpożarowych w budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Niewykonanie tej inwestycji grozi niedopuszczeniem budynku do użytkowania w kolejnym roku.
2)       Po analizie stanu bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Komisja stwierdza, iż zasadnym byłoby zamknięcie terenów przyszkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych ze względu na bezpieczeństwo uczniów, lepszy poziom kontroli ich zachowania oraz zachowania porządku naruszonego przez osoby postronne, które traktują tereny przyszkolne jako ciągi komunikacyjne ogólnodostępne (wyprowadzanie zwierząt, wyrzucanie śmieci, palenie papierosów).
 
Ad. 4.
Forum Organizacji Pozarządowych – informacja.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że tematyka związana z organizacjami pozarządowymi została omówiona na poprzedniej Komisji.
 
 
Pan Jerzy Kornaś jako gospodarz obiektu z okazji obchodów 90-lecia kształcenia zawodowego wręczył wszystkim Monografię wydaną przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych i zaprosił na zwiedzanie obiektów.
 
Na zakończenie posiedzenia Komisja zwiedziła budynek szkoły.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                       Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (13 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 czerwca 2011, 15:05:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1880