9


Protokół nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 13 września 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, p. Jan Przybysz – członek Zarządu.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja z realizacji zadań w zakresie kultury, realizowanych przez organizacje pozarządowe i placówki oświaty Powiatu Tucholskiego.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. w działach:801, 854, 921, 926.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzeniu przewodniczyła p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
 
Pani Przewodnicząca poprosiła o zmianę porządku posiedzenia. Zaproponowała omówienie w pierwszej kolejności sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r.
 
Komisja zaakceptowała zmianę.
 
Ad. 1.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. w działach:801, 854, 921, 926:
p. Skarbnik –  poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2011r. w kwocie 68.319.629,85 zł, został wykonany w I półroczu 2011r. w kwocie 31.085.567,98 zł tj., w 45,50 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 55,03%, a dochody majątkowe w 20,35%. Po stronie wydatków planowany budżet został wykonany w 39,40 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,21%, a wydatki majątkowe w 13,69%.  Z ogólnej kwoty  wykonanych wydatków, wynoszącej 27.249.646,31 zł, 89,04 % stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 24.265,987,96 zł , a 10,95% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.984.258,35 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku w porównaniu z I półroczem 2010 roku  wskazuje, że kwotowo wykonanie jest wyższe o 5.016.407,67 zł, a wykonanie wydatków jest wyższe o 3.561.682,47 zł. Uchwalony budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 850.000,00 zł. Wykonanie  budżetu na dzień 30 czerwca 2011r. to nadwyżka w kwocie 3.835.921,67 zł. Uzyskanie dochodów  poniżej 50 % w I półroczu wynika  między innymi z niskich wpływów środków z Unii Europejskiej, które nie zostały zrefundowane przez Urząd Marszałkowski po wykonaniu zadań.  Dochody własne planowane do osiągnięcia w 2011r. w kwocie 10.743.826,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 roku na sumę 5.135.168,29 zł tj. w 47,79% planu.  Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2011 w kwocie 13.993.365,26 zł, wykonano w 19,11%.  Z analizy wynika że wysokość wykonanych dochodów i wydatków nie powinna zagrażać realizacji budżetu roku 2011. Zarząd prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków bieżących zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych. Przychody zaplanowane w kwocie 3.950.000,00 zł wykonano w 33,32 %. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2011r. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.100.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2011 roku w 35,73% w kwocie 1.107.794,96 zł.  Na koniec czerwca 2011 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody na 2011 r. zaplanowano na kwotę 18.590.693,12 zł i wykonano w 52,49%.W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan na 2011 r. wynosił 1.413.971,00 zł i został wykonany w 50,02 %. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 332.191,00 zł i wykonano w 46,75%, natomiast w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 74,75 %. Jest to uzależnione od kalendarza imprez organizowanych przez stowarzyszenia.
p. Przewodnicząca – zwróciła uwagę, że w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest wykonanie 81 % na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
p. Skarbnik – poinformowała, że budżet jest uzależniony od tego ile jest dzieci. Dodała też, ze na stronie 66 – 67 jest tabela dotycząca wykonania rachunku dochodów własnych. CKU i CKP to rachunek dochodów własnych po byłym gospodarstwie pomocniczym. W I półroczu tego roku nastąpiło tam zachwianie wpływów. W tej sprawie z zapytaniem zwróciła się pani radna Oller. Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej odpowiedział, że różnica w stosunku do planu wynika ze spadku sprzedaży wyrobów gotowych w kraju i Unii Europejskiej. Zapewnia, że sytuacja ulegnie poprawie w II półroczu, bo TCEZ prowadzi kursy i szkolenia W ubiegłym roku zostały przekazane środki na częściowe pokrycie wynagrodzę. Na koniec półrocza środki obrotowe wynosiły 107.000 zł. Trzeba będzie się temu przyjrzeć, jak to będzie funkcjonować w przyszłym roku.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że z materiału wynika, iż wykonanie budżetu jest dobre.
p. Skarbnik – dodała, że jedyną obawę budzi to, że nie wpływają środki od Marszałka za wykonane już zadania  i projekty. Powiat musi otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego prawie 11 milionów zł.
p. J. Przybysz – stwierdził, że niektóre sprawy toczą się długo i dotyczą obniżenia dofinansowania. Są też kary umowne, które wpływają na obniżenie projektu.
p. Przewodnicząca – Komisja to zauważa, bo może to zagrozić płynności finansowej.
 
Komisja wypracowała następujące wnioski : Po analizie informacji z realizacji budżetu i udzieleniu wyjaśnień przez Panią Skarbnik Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wydaje opinię pozytywną w zakresie wykonania budżetu w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna i sport.  Komisja wyraża zaniepokojenie związane z niskim wpływem dochodów z Unii Europejskiej, wynikających z płatności za zrealizowane w latach 2010 – 2011 zadania. Kwota tych należności może skutkować zachwianiem płynności budżetu Powiatu.  Komisja po analizie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego wyraża opinię pozytywną dotyczącą stanu jej wykonania na 30 czerwca 2011 r.
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik  – poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 731.485,99 zł. Po stronie dochodów zwiększenie jest z tytułu wpływu kary za nieterminową realizację inwestycji w Cekcynie  oraz z tytułu przyjęcia dotacji z Gminy Cekcyn na współfinansowanie inwestycji drogowej na łączną kwotę 290.098,25 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej otrzymała zwiększenie dotacji o kwotę 90.000 zł. Powiat otrzymał również zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 350.000,00 zł. W dziale Oświata i wychowanie decyzją Wojewody otrzymaliśmy dotację w wysokości 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Te kwoty znajdują się po stronie wydatków. Kwota 195.005,75 zł w dziale Transport i łączność zostanie przeznaczona na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.  Pozostała kwota w tym dziale przeznaczona jest na współfinansowanie inwestycji z Gminą Cekcyn. Zwiększenie subwencji oświatowej przeznaczone zostało na remonty w szkołach. Z działu pomoc społeczna  z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 30.000 zł zostaje przeniesione do Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. 8.000 zł zostało zabezpieczone na stypendia dla uczniów. W uzasadnieniu do uchwały jest też zapis na końcu o zmianie zapisu w § 5 uchwały. Jest to spowodowane uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmiany „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014”
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014” (5-0-0).
 
3)     Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tucholskiego do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Śliwice
p. J. Przybysz – poinformował, że dotyczy to ścieżki rowerowej Lińsk – Śliwice.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tucholskiego do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Śliwice (5-0-0).
 
4)     projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
p. J. Przybysz – poinformował, że ta uchwała jest związana z powołaniem Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.
p. S. Sobczak – dodała, że uchwała ma pozwolić dyrektorom na możliwość regulowania wysokości godzin w zależności od potrzeb i od arkusza organizacyjnego.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość (5-0-0).
 
Ad. 3.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że odpowiedzialną za przygotowanie informacji na temat realizacji zadań w zakresie kultury, realizowanych przez organizacje pozarządowe i placówki oświaty Powiatu Tucholskiego jest Pani Danuta Tyda.
p. D. Tyda – przedstawiła informację, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że są stowarzyszenia, które już nie funkcjonują.  Zapytała, czy można doprowadzić do likwidacji takich stowarzyszeń.
p. S. Sobczak – poinformowała, że jest luka prawna i nie ma możliwości zlikwidowania tych stowarzyszeń, które powstały przed KRS. W rzeczywistości nie można zmusić żadnego ze stowarzyszeń do likwidacji. Różne organizacje zwracają się do Wydziału o dane dotyczące stowarzyszeń i Wydział podaje tylko te stowarzyszenia, które działają.
p. J. Kowalik – zaproponował, aby pokusić się o ranking organizacji, które prężnie działają i tych które słabo.
p. J. Przybysz – stwierdził, że każda impreza ma swoją wartość.
p. Przewodnicząca – dodała, że była członkiem Komisji rozpatrującej wnioski organizacji pozarządowych. Zawsze ci co piszą projekty mają większe szanse na pozyskanie środków.
p. W. Kociński – to jest zasadne, ale nie wie, czy udałoby się zrobić taki ranking i dokonać oceny. Temat jest ciężki, bo dla organizatora zawsze jego impreza jest najlepsza i najważniejsza.
p. S. Sobczak – może środki z konkursu stowarzyszenia przeznaczałyby nie na biesiady, a na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół na wsi.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że zawsze priorytetowe były imprezy ponadgminne, promujące powiat.
p. W. Kociński – dodał, że we wszystkich projektach kierowanych do szkół nie ma zajęć sportowych. W przyszłym roku również nie będzie. Na pewno chętni znaleźliby się, gdyby organizować wyjazdy na basen. W Gminie Tuchola tylko trzecie klasy jeżdżą na basen i uczą się pływać.
 
Komisja wypracowała następujące wnioski:
1)     Komisja po analizie materiałów przygotowanych przez szkoły, organizacje i stowarzyszenia stwierdza, że działalność kulturalna w powiecie ma bardzo szeroki zakres i jest realizowana zarówno przez jednostki oświatowe podległe Powiatowi Tucholskiemu jak i organizacje pozarządowe z nim współdziałające.
2)     Komisja zapoznała się z harmonogramem imprez organizowanych przez wyżej wymienionych oraz z kwestią dofinansowania ich.
 
p. Przewodnicząca  - odczytała odpowiedzi jakie wpłynęły na wnioski Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                      Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                      Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (13 września 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 listopada 2011, 09:57:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1451