10


Protokół nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 25 października 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, p. Jan Przybysz – członek Zarządu.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2011/2012 na tle prognozy sytuacji demograficznej.
  2. Propozycje nowych kierunków kształcenia szansą na rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Tucholskim.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzeniu przewodniczył p. Jerzy Kowalik – Wiceprzewodniczący Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
 
Pan Wiceprzewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji jest odpowiedzialny za przygotowanie tematów posiedzenia.
 
Ad. 1.
p. Wiceprzewodniczący – przedstawił informację na temat naboru w przyszłych latach. W porównaniu do bieżącego roku w przyszłym roku będzie spadek o jeden oddział. W kolejnym roku będzie się kształtował na tym samym poziomie. W kolejnym roku będzie spadek o około 40 osób, a potem lekki wzrost. W szkołach sytuacja przedstawia się następująco:
Zespół Szkół Ogólnokształcących – lata 2010/2011 – przybyło 137 uczniów
                                                            – lata 2011/2012 – przybyło 125 uczniów
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – lata 2010/2011 – przybyło 181 uczniów
        – lata 2011/2012 – przybyło 180 uczniów
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – lata 2010/2011 – przybyło 208 uczniów
 – lata 2011/2012 – przybyło 229 uczniów.
p. S. Sobczak – dodała, że jest niż demograficzny, ale jest też bum wyjazdów za granicę.
p. J. Przybysz – dzieci z gmin Śliwice i Kęsowo trafiają też do szkół poza Powiat Tucholski. Trzeba stworzyć dobrą ofertę, aby utrzymać nabór na podobnym poziomie. Dobrym rozwiązaniem było utworzenie szkoły ponadgimnazjalnej w Śliwicach. Uczy się w niej 66 osób. Dodał, że ogólnie jest około 200 uczniów mniej. W Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej jest mało uczniów, bo nie ma obowiązku służby wojskowej. Należy apelować o zmobilizowanie dyrektorów szkół do dalszej pracy, aby utrzymać nabór na dotychczasowym poziomie lub rozwinąć. Jest pomysł, aby targi edukacyjne robić nie tylko dla uczniów klas trzecich, ale również dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Wydział Oświaty rozpoznawał sprawę dowozu uczniów z gmin Kęsowo i Śliwice. Wójt Kęsowa jest zainteresowany nadal tym tematem.
p. S. Sobczak – największy problem dotyczy przewoźników. Jest też problem z naborem do szkoły specjalnej. Prowadzona jest szeroka akcja, aby dzieci potrzebujące nauki w szkole specjalnej do niej trafiały. Wójtowie również nie są zainteresowani tym tematem, ponieważ subwencja na te dzieci jest wyższa.
p. Wiceprzewodniczący – zauważył, że kilkanaście lat temu niewielu uczniów z terenu Powiatu Tucholskiego chodziło do Zespołu Szkół Leśnych. Teraz ma sygnały, że z terenu Powiatu jest bardzo dużo uczniów. Niektórzy rodzice kojarzą Zespół Szkół Leśnych z Zespołem Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.
 
Na tym temat zakończono.
 
Ad. 2.
p. Wiceprzewodniczący – poinformował, że rozmawiał z dyrektorami szkół na temat potrzeby wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach. W Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych pani Dyrektor nie widzi w tej chwili potrzeby tworzenia nowych kierunków kształcenia, ale wprowadzenie nowych specjalizacji w ramach istniejących kierunków.
p. J. Przybysz – poinformował, że zgodnie z nową ustawą konieczne będzie przeobrazowanie wszystkich szkół. Cała sieć szkół ulegnie zmianie. Na dłuższą metę nie ma też sensu produkować tych samych zawodów.
p. Wiceprzewodniczący – zauważył, że powoli się zmienia myślenie. Rodzice zaczynają myśleć, że nie jest najważniejsze, aby zrobić jakiekolwiek wyższe studia, tylko lepszy jest dobry zawód.
p. J. Przybysz – ważna jest w tym zakresie współpraca szkół z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Na tym temat zakończono.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiana budżetu polega głównie na czyszczeniu dochodów i wydatków. Dochody i wydatki zmniejszają się o kwotę 772.753,84 zł. Po stronie dochodów uchwała wprowadza następujące zmiany:
1.      w dziale 020 Leśnictwo – dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.792,36 zł na ekwiwalenty za zalesianie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
2.      w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia w kwocie 569.243 zł. Dotyczy to inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż” w związku ze zmniejszeniem kwoty poprzetargowej,
3.      w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia o kwotę 50.000 zł w związku z dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
4.      w dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się urealnienia dochodów i zmian w związku z brakiem wpływu podatku VAT do końca roku,
5.      w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia zgodnie z informacją Kuratorium Oświaty o przyznaniu nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
6.      w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia o 8.273 zł na działalność Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
7.      w pozostałych działach dokonuje się urealnienia dochodów.
Po stronie wydatków uchwała wprowadza następujące zmiany:
1.      w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia o kwotę 569.243 zł w związku z urealnieniem kwot poprzetargowych związanych z realizacją inwestycji w Raciążu. W związku z tym zmniejszenia dotyczą też przekazania środków z gmin na realizację zadań,
2.      w dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się zwiększenia o kwotę 140.000 zł w związku ze zmianą stóp oprocentowania kredytów bankowych i obligacji,
3.      w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień w paragrafach w związku z dostosowaniem do spłaty odsetek od wierzytelności w BGK, dokonuje się też zwiększenia w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala,
4.      w pozostałych działach dokonuje się urealnienia wydatków i dokonuje przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia potrzeb.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. (4-0-0).
 
2)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011
p. Skarbnik – poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przeniesień między zadaniami. Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy nie zostały w pełni skonsumowane i w związku z tym dokonuje się przeniesienia ich na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
p. S. Sobczak – dodała, że jest członkiem komisji opiniującej wnioski o środki z PFRON. Po przejrzeniu wszystkich wniosków można sukcesywnie regulować płatności za faktury. W tym roku po raz pierwszy wszystkie faktury na przedmioty ortopedyczne i pomocnicze zostaną zrealizowane. Są środki na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, ale często w ostatniej chwili z różnych przyczyn dzieci rezygnują, np. z powodu choroby.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011 (4-0-0).
 
3)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015
p. S. Sobczak – poinformowała, że przedmiotem obrad najbliższej sesji będzie też przyjęcie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zarząd powołał zespół, który opracował Program. Ministerstwo Zdrowia nałożyło na samorządy obowiązek, ale nie ma na to środków. Jest obowiązek przyjęcia takiego programu, ale będzie on realizowany na tyle, na ile pozwolą środki.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 (4-0-0).
 
4)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” części nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi
p. S. Sobczak – projekt uchwały dotyczy użyczenia pomieszczenia na strychu dla Towarzystwa Rozwoju Regionalnego. Adres taki funkcjonuje w Towarzystwie od początku. Taka uchwała jest niezbędna, bo nie mając siedziby i umowy nie można ubiegać się o środki unijne.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” części nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi (4-0-0).
 
p. Wiceprzewodniczący – odczytał pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi w sprawie rozważenia możliwości dofinansowania remontu i modernizacji stanowiska kierowania.
p. W. Kociński – poinformował, że jest obowiązek uruchomienia numeru alarmowego 112 od 2012 roku.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                   Wiceprzewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                   Jerzy Kowalik

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (25 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 listopada 2011, 10:01:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508