11


Protokół nr 11/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 22 listopada 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Ocena funkcjonowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tucholski – raport:
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
p. Przewodnicząca – zaproponowała, aby na wstępie pani Skarbnik omówiła zmianę w  budżecie.
 
Komisja zaakceptowała zmianę.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poprosiła panią Skarbnik o omówienie zmian w budżecie Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że uchwała powoduje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 314.373,47 zł. Dochody są zmniejszane o to, czego w tym roku już nie uzyskamy. Zmiany w dochodach związane są między innymi z otrzymanymi dotacjami. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja w wysokości 3.000 zł na wykonanie prac związanych z aktualizacją i odnowieniem map glebowo rolniczych, gleboznawczą klasyfikacją zmienionych klas i użytkowników oraz gruntów zmeliorowanych. W dziale 852 pomoc społeczna wpłynęła dotacja w wysokości 16.928,25 zł dla PCPR, Domu Pomocy Społecznej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Domu Dziecka na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Zwiększenie dotyczy także zespołu orzekania o niepełnosprawności. W wyniku dotacji budżet zostaje zwiększony o 11.169 zł. W dziale 600 Transport i łączność zmiana wynika ze zmniejszenia w kwocie 100.000 zł udziału zaplanowanych środków z Gminy Śliwice w związku z rezygnacją z inwestycji drogowej. Zmniejszenie dotyczy też działu 851 Ochrona zdrowia o 345.058,87 zł. Jest to związane z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji. W związku z tym nie będzie wpływu środków z Unii Europejskiej w tym roku. Zwiększenie następuje także w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł. W wydatkach zaplanowano środki na zakup samochodu dla Starostwa. Środki na ten cel zdjęto z wynagrodzeń i z diet radnych. Te zmiany znajdują odniesienie w wydatkach. Uchwała zawiera również przeniesienia pomiędzy paragrafami. Zarząd na sesji będzie wnosił również autopoprawki do tego projektu uchwały. Powiat otrzymał środki z rezerwy 06 na oświatę w wysokości 600.000 zł. Środki zostaną przyjęte do jednostek oświatowych w paragrafach remontowych. Ponadto, jest bardzo trudna sytuacja tegorocznego budżetu, ponieważ istnieje duże zagrożenie, iż Marszałek Województwa nie przekaże środków za zrealizowane projekty z udziałem środków unijnych. Za projekt Bory Tucholskie w labiryntach natury Powiat powinien otrzymać 3.450.000 zł. Nie ma też zwrotu za drugi etap inwestycji drogowej w Raciążu na kwotę 408.000 zł. Zamknięcie tego roku będzie bardzo trudne. Nie ma zagrożenia, że jakiejś inwestycji nie wykonamy. Brakuje fizycznych pieniędzy na koniec roku. Ponadto w autopoprawce znajdą się przesunięcia pomiędzy paragrafami w jednostkach.
p. W. Kociński – dodał, że zostały zapłacone rachunki za wykonane zadania i nie możemy od Marszałka dostać częściowo środków. Ponadto co miesiąc tylko jeden samorząd może przekazać wniosek o płatność częściową, a partnerów jest sześć plus Powiat.
p. Skarbnik – odczytała pismo, jakie zostanie w imieniu Zarządu przesłane do Marszałka Województwa w tej sprawie. W piśmie zauważa się, że pierwsze wnioski zostały złożone w 2010 r. i do tej pory nie ma za nie płatności.
p. Przewodnicząca – uważa, że skoro Marszałek dzieli pieniądze na projekty to fizycznie powinien je mieć. Takie działania mogą prowadzić do sporych konsekwencji w Powiecie.
p. S. Sobczak – dodała, że w umowie są zapisy, że Marszałek musi sprawdzić wniosek o płatność w ciągu 21 dni. Niestety konsekwencje idą tylko w jedną stronę.
p. Skarbnik – w związku z taką sytuacją prawdopodobnie trzeba będzie na tej sesji podjąć uchwałę o kredycie. Żeby nie przekroczyć progu zadłużenia można zaciągnąć 2 miliony złotych. W takim przypadku jednak rok 2014 nie spełni wymaganych wskaźników.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy jeżeli wpłynęłyby pieniądze od Marszałka to nie będzie problemu z budżetem.
p. Skarbnik – jeżeli wpłyną te pieniądze to rok się zamknie. Dodała, że Powiat ma kredyt w rachunku bieżącym, który na 31 grudnia fizycznie musi spłacić. Liczy, że wydatki nie będą wykonane w wysokości 300 – 400 tysięcy złotych.
p. S. Sobczak – dodała, że w momencie, kiedy Marszałek musiał wykazywać się wskaźnikami, to pieniądze spływały na bieżąco.
p. Skarbnik – poprosiła, aby się liczyć z takimi zmianami na sesji. Jest artykuł 243 ustawy o finansach publicznych i chciałaby na jego podstawie wziąć kredyt. Jednak musi poczekać na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Myśląc o przyszłym roku należy do tego realnie podejść, tak aby przez następne lata ograniczyć zadłużenie. 
p. J. Kowalik – zapytał, jaki jest potrzebny czas na uruchomienie kredytu.
p. Skarbnik – kredyt może być uruchomiony 31 grudnia, ale wcześniej muszą być zachowane wszystkie procedury . Musi być opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i należy wyłonić bank.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. wraz z autopoprawkami przedstawionymi przez Panią Skarbnik (5-0-0).
 
  
Ad. 2.
Ocena funkcjonowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tucholski – raport:

p. Przewodnicząca – poprosiła o kilka słów na temat raportu oświatowego panią Sylwię Sobczak.
p. S. Sobczak – poinformowała, że raport to przede wszystkim zbiór faktów, wynikających z ustawy. Jedna zawsze wprowadza do niego dodatkowe informacje. Ponadto na sesji przedstawi prezentację .
p. Przewodnicząca – poprosiła, aby w przyszłym roku było odniesienie do jednostek, bo w niektórych przypadkach trudno określić, czy to jest odniesienie procentowe czy punktowe. Dodała, że wynik Gimnazjum Powiatowego zasługuje na uwagę.
p. S. Sobczak – zauważyła, że dobre wyniki nie wynikają tylko z tego, że do tej szkoły dostają się dzieci zdolne. Ważne jest też to, że zajęcia prowadzone są na podstawie projektu „Szkoła sukcesu”.
p. J. Kowalik – zwrócił uwagę na zdawalność egzaminów zawodowych, która jest przedstawiona w procentach. Zdawalność w kraju jest na poziomie około 50 %. Chciałby, aby w materiałach było odniesienie do zdawalności w kraju i w województwie, bo egzaminy zawodowe w Powiecie wypadają dobrze.
p. S. Sobczak – zawsze patrzy na tendencje i można zauważyć poprawę. Marnie powiat wypada na maturach z języka polskiego i matematyki.
 
Komisja wypracowała następujące wnioski:
  1. W roku szkolnym 2010/2011 zanotowano spadek ilości uczniów.
  2. Raport przedstawia wyniki egzaminów, które świadczą o osiąganiu coraz lepszych wyników nauczania.
  3. Uczniowie szkół biorą udział w licznych konkursach z różnych dziedzin, zajmując wysokie miejsca zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim.
  4. W roku szkolnym 2010/2011 odbyło się dużo konkursów powiatowych, których organizatorami są nasi nauczyciele.
  5. W szkołach prowadzonych przez powiat dokonuje się diagnozy uczniów „na wejściu”, podnosi się konieczność uwzględniania postulatów młodzieży przy planowaniu zajęć wyrównawczych i dodatkowych, analizuje pozycję i rolę szkoły w środowisku lokalnym, dba się o dobrą współpracę z rodzicami, których zachęca się do współdziałania ze szkołą oraz dokonuje się analizy wyników egzaminów wewnętrznych  i zewnętrznych uczniów i na jej podstawie formułuje się wnioski do dalszej pracy.
  6. Nauczyciele pracujący w jednostkach powiatowych uczestniczą w licznych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego w celu podniesienia jakości kształcenia, wychowania, nadzoru pedagogicznego, tworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego oraz dostosowania pracy w placówkach do zmieniającego się prawa oświatowego.
  7. Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest ukierunkowana na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych zarówno przez Powiat jak i przez gminy.
  8. Szkoły prowadzą szeroko rozumianą działalność profilaktyczną. Zawiera ona działania pedagogów szkolnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  9. Godziny karciane w placówkach wykorzystywane są zgodnie z prawem na różnorodne zajęcia związane z potrzebami uczniów.
  10. W roku szkolnym 2010/2011 realizowane były różnorodne projekty związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów, kształceniem zawodowym, rozwijaniem zainteresowań i kompetencji uczniów.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych część II:
1)     projekt uchwały w sprawie utworzenia Technikum Logistycznego:
p. S. Sobczak – poinformowała, że technikum to funkcjonuje od 1 września tego roku. Zostało ono powołane jako zawód przy Technikum Mechanicznym. Jednak okazuje się, że musi to być szkoła. Dodała, że zgodnie z nowym projektem rozporządzenia trzeba będzie przeorganizować wszystkie szkoły. Po raz ostatni w ofercie jest rolnik, kucharz małej gastronomii. Niedawno doszły zawody energetyka i gazownika.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Technikum Logistycznego (5-0-0).
 
2)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
p. S. Sobczak – poinformowała, że corocznie Rada przyjmuje Program współpracy. On jest bardzo podobny do ubiegłorocznego programu.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok (5-0-0).
 
Sprawy bieżące:
p. Przewodnicząca poinformowała o zaproszeniach, które wpłynęły na jej ręce. Zaproszenie pierwsze na konkurs literacki, który odbędzie się 30 listopada  o godzinie 16.30. Kolejne zaproszenie na 2 grudnia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ponadto jest pismo pana Przewodniczącego Rady odnośnie wypracowania opinii do projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r. w terminie 14 dni od otrzymania materiałów.
 
Komisja ustaliła, że posiedzenie dotyczące projektu budżetu Powiatu na 2012 r. odbędzie się 30 listopada 2011 r. o godzinie 16.00.
 
Komisja ustaliła również termin posiedzenia Komisji przed sesją na dzień 27 grudnia 2011 r. na godzinę 15.15.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                   Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (22 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 stycznia 2012, 09:51:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1671