12


Protokół nr 12/2011
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 30 listopada 2011 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, p. Jan Przybysz – członek Zarządu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu).
 
Tematem posiedzenia było wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2012 r.
 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że dochody i wydatki są planowane na poziomie około 85 % tegorocznego budżetu. W szkołach jest o około 200 uczniów mniej. W związku z tym subwencja będzie niższa. Wydaje się, że powinna wynieść około 21 milionów, gdyż w szkołach średnich jest o 60 uczniów mniej.
p. J. Przybysz – uważa, że tych środków na oświatę wystarczy. .
p. Przewodnicząca – poinformowała, że była na szkoleniu dotyczącym kontroli zarządczej. Wypowiadał się Pan o zarządzaniu budżetem. Budżet jest skromny.
p. Skarbnik – zauważyła, że budżet jest skromny, ale do zrealizowania. Jednostki mają zabezpieczone potrzeby. W 2011 r. były inwestycje, a teraz nie ma żadnych. Budżet ten pod względem wykonania jest porównywalny do budżetu na 2011 r.
p. J. Przybysz – zauważył, że subwencja jest na takim poziomie, że nie ma zagrożenia.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że zapoznała się z budżetem i zaprezentowała członkom Komisji dochody i wydatki, jakie są przewidziane w działach, dotyczących oświaty.  
p. S. Sobczak – zaznaczyła, że 5.000 zł jest przeznaczone na nagrody Starosty, a 30.000 zł na stypendia. Do tej pory zapłacili 7.000 zł.
p. J. Kowalik – poinformował, że wielu uczniów nie wiedziało o takich stypendiach.
p. Przewodnicząca – wskazała, że 9.000 zł wejdzie na stypendium Marszałka. Zauważyła, że ośrodki doskonalenia nauczycieli i placówki dokształcania są dwa razy ujęte w budżecie.
p. S. Sobczak – wskazała, iż w klasyfikacji budżetowej środki na dokształcanie znajdują się w rozdziale 80146 fundusz dla nauczycieli na doradztwo metodyczne i dokształcanie. Środki na Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli umieszczone są w rozdziale 80142. Trzeba rozróżnić to, bo są to podobne działy. W tym roku zmniejszono środki w rozdziale 80146 o 20% i przeniesiono je do rozdziału 80142. W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli liczone są środki do września bo potem wejdą pieniądze z Ministerstwa.
p. J. Kowalik – przypomniał, że była mowa o środkach unijnych na Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zapytał, kiedy można się ich spodziewać.
p. S. Sobczak – poinformowała, że do lutego 2012 r. są przedstawione założenia i jest złożony projekt. Są umowy, więc raczej to ruszy, ale wycofujemy się z tworzenia nowej jednostki. Pieniądze powinny teoretycznie wpłynąć od września. Środki będą uzależnione od ilości uczniów. Gminy do tego dorzucają 30.000 zł. Są już zawarte porozumienia z gminami.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w  2012 r., planuje się osiągnąć w kwocie 62.031.719,90 zł, w tym: dochody bieżące 47.625.989,00 zł, dochody majątkowe 14.405.730,90 zł, co w porównaniu z planem roku 2011 stanowi 89,83%, tj. mniej o 7.023.324,94 zł. Jest zaplanowana nadwyżka w wysokości 2.700.000 zł  na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów  i obligacji. W dziale 010 planuje się osiągnąć dochody zgodnie z dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł, na klasyfikację gruntów. Te środki będą wydatkowane na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymianę gruntów rolnych, klasyfikację gruntów itp. W dziale 020 – Leśnictwo i łowiectwo znajdują się środki w  wysokości  160.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie oraz kwota 131.500 zł na nadzór nad gospodarką leśną. W dziale Ochrona środowiska zaplanowane są wpływy i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 190.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł. Część środków zaplanowano przeznaczyć na termomodernizację DPS w kwocie 40.000,00 zł, oraz 60.000,00 zł na planowaną termomodernizację Szpitala Tucholskiego. W ramach wydatków zaplanowano też dotacje dla spółek wodnych w wysokości 18.000 zł. Zarząd planuje też zrobienie odwodnienia przy budynkach Starostwa. Zadania inwestycyjne są zaplanowane na kwotę 14.042.950,40 zł.  Na drogę Żalno – Drożdzienica planuje się 3.600.000 zł, z tego 1.000.000 zł z budżetu państwa i 700 tys. z Gminy Kęsowo. Przebudowa drogi Trzebciny-Tleń ma być wykonana w kwocie 1.500.000 zł  z budżetu Powiatu Tucholskiego i 1.500.000 zł z budżetu Powiatu Świeckiego. Planowane jest też dofinansowanie dotyczące budowy komendy policji w wysokości 20.000 zł. Na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego zaplanowana jest kwota 2.995.512,50 zł, w tym 760.000 zł na wykupy wierzytelności. Na termomodernizację DPS planowane jest pozyskanie kwoty 177.228 zł z dotacji i 44.307 zł środków własnych. Projekt Borowiackie Szlaki został przeniesiony z realizacją na 2012 r. Tu mieszczą się zakupy i budowa infrastruktury.  Odzwierciedleniem cyfr ujętych w budżecie jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Na 2012 rok jest umieszczony wykup wierzytelności, spłata kredytu w wysokości 3.000.000 zł i środki dotyczące leasingu. W tej prognozie nie ma dwóch milionów kredytu, który ma zostać zaciągnięty jeszcze w tym roku. To zostanie wprowadzone w formie autopoprawki przy uchwalaniu budżetu. Wskaźnik długu na 2012 r. wynosi 54,80 % na możliwe 60 %. Spłaty kredytów stanowią 10,52 % na 15 % możliwych. W 2014 roku wskaźnik dotyczący łącznej kwoty spłaty długu jest wyliczony na 9,05 % a maksymalny wynosi 9,07 %.
p. J. Kowalik – stwierdził, że mamy napięcia w budżecie. Zapytał jak będzie wyglądało pozyskiwanie środków unijnych.
p. Skarbnik – poinformowała, że pojawi się problem, jeżeli nie wpłyną środki od Marszałka. Do zapłaty jest końcówka środków dotyczących Szpitala.   
 
Komisja wypracowała następujące stanowisko: Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na posiedzeniu w dniu 30 listopada br. po przeanalizowaniu budżetu w działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna i sport wyraziła opinię pozytywną. Komisję cieszy fakt uwzględnienia jej postulatu związanego ze zwiększeniem środków w budżecie na rok 2012 planowanych na stypendia dla uczniów. Komisja z zadowoleniem przyjęła również utrzymanie na ubiegłorocznym poziomie kwoty środków na dotacje dla stowarzyszeń.         
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (30 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 stycznia 2012, 09:57:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1394