13

Protokół nr 13/2011 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
które odbyło się 28 grudnia 2011 r. 
  
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, p. Jan Przybysz – członek Zarządu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu).
 
Tematem posiedzenia była analiza materiałów sesyjnych.
 
p. Przewodnicząca  - poinformowała, że pani Sekretarz chciałaby przedstawić jedną sprawę, dlatego zaproponowała jej zabranie głosu na wstępie.
 
Komisja przychyliła się do propozycji.
 
p. Sekretarz – poinformowała, że sprawa dotyczy skarg złożonych na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i Starostę Tucholskiego.  W tej sprawie jest obszerna korespondencja, nie tylko w Starostwie, ale również do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wojewoda pismem z dnia 12 grudnia wskazał, że skargi te powinny być rozpatrywane przez Radę Powiatu. Pani Starosta otrzymała to zadanie do wykonania, ale powinno faktycznie trafić ono do Komisji Rewizyjnej. Z uwagi na to, że był okres wakacyjny Przewodniczący uznał, że Starosta powinna to załatwić. Pani Skarżąca nie była z tego faktu zadowolona. Na najbliższą sesję został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu, która będzie rozpatrywała wszystkie złożone skargi na dyrektora PUP i na Starostę Tucholskiego. W uzasadnieniu do uchwały jest odniesienie do wszystkich punktów, o których mowa w skardze z 28 czerwca br.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że błąd polegał na tym, że Komisja Rewizyjna nie rozpatrywała tej sprawy. Jest członkiem tej Komisji i również była przeciwna rozpatrywaniu tego zagadnienia.
p. Sekretarz – poinformowała, że skargi na kierownika jednostki powinny być rozpatrywane przez Radę Powiatu. Wskazywali Przewodniczącemu, że byłby to poprawny tok postępowania. Przewodniczący kierował się tym, że są to sprawy personalne. Przygotowany projekt uchwały mówi, że wszystkie skargi są bezzasadne. W międzyczasie odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu. Zostały wydane wystąpienia pokontrolne. Wszystkie zalecenia zostały zrealizowane i usunięto nieprawidłowości.
p. Przewodnicząca – dla niej jest to precedens. Jeżeli ma nad tym głosować na sesji, to chciałaby dostać ksero projektu lub w wersji elektronicznej do zapoznania się.
 
Uzgodniono, że Komisja otrzyma projekt uchwały pocztą elektroniczną i Pani Sekretarz opuściła posiedzenie.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011
p. Skarbnik – poinformowała, że aby wykorzystać środki w całości dokonuje się przeniesienia środków z turnusów rehabilitacyjnych na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011 (5-0-0).
 
2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.


p. Skarbnik – poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaleciła, iż najpierw należy podjąć uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej, a dopiero potem budżet Powiatu. Do wersji dostarczonej radnym wcześniej zostały dodane dwa projekty „Comenius” i „Uczeń zawodowiec”. Te dwa projekty są również uwzględnione w projekcie budżetu Powiatu na 2012 r. W projekcie budżetu została również uwzględniona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarząd dokonał ponownej analizy projektu budżetu i zachował inwestycje wcześniej już zaplanowane. Jednocześnie Zarząd przystąpił do negocjacji z partnerami tych inwestycji. W budżecie nie zostały zabezpieczone środki na pieczę zastępczą. Jest stanowisko Powiatów i trwają prace legislacyjne, aby to rozłożyć na 3 lata.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024 (5-0-0).
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r. (5-0-0).

 
3)    projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012
p. Skarbnik – poinformowała, że są to środki zaplanowane w wysokości tego roku. Po otrzymaniu decyzji o ostatecznej wysokości środków zostaną one uaktualnione.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012 z uwagą, że kwoty zostaną uaktualnione po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości środków  (5-0-0).

p. J. Przybysz – poinformował, że Pani Skarbnik złożyła pismo do Pani Starosty o zwolnienie z funkcji skarbnika i powołanie jej na czas określony. Taki projekt uchwały Pani Starosta wniesie na sesję. Na sesję zostanie też przygotowane stanowisko wyrażające sprzeciw przeciwko likwidacji sądu w Tucholi.
p. J. Kowalik – dodał, że w Tucholi miałby funkcjonować tylko oddział zamiejscowy, a chcielibyśmy, aby pozostał Sąd Rejonowy.
 
4)  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2012 rok

p. Przewodnicząca – poinformowała, że kontaktowała się z Wydziałem Oświaty i otrzymała 
odpowiedź, że plan ten został skonsultowany z dyrektorami jednostek oświatowych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2012 rok. Tematyka została skonsultowana z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych (5-0-0).
 
p. Przewodnicząca – poprosiła o przygotowanie tematów do planu pracy. Zaproponowała, aby każdy wybrał po jednym temacie, który  potem opracuje.
p. J. Kowalik – zauważył, że zgodnie z nowymi programami jest wiele rzeczy, które wymagają zakupów, jeżeli chodzi o wyposażenie pracowni. Okazuje się, że nawet laboratorium CISCO może być do tego za mało. Może się zdarzyć tak, że szkoły nie będą mieć pewnych rzeczy. Dyrektor był na spotkaniu w tej sprawie.
p. S. Sobczak – stwierdziła, że gdy zostaną wydane rozporządzenia, to będą to realizować. Pierwszy rok będzie trudny i nie ma pewności czy się uda to wszystko zapewnić. Pojawi się też problem godzin. Jest ich więcej a pieniądze za tym nie idą.
p. J. Przybysz – podkreślił, że liczba uczniów się zmniejszyła a standard się zwiększył.
p. J. Kowalik – sądzi, że to będzie logistyczne wyzwanie.
p. S. Sobczak – poinformowała, że spotykają się od stycznia i pracują nad siecią nowych szkół.
p. Przewodnicząca – radny Kowalik mówi, że od września będzie problem. Była też sprawa architektury krajobrazu, ale przedmiot padł. Zdarza się, że „na górze” coś planują, jednak trzeba najpierw sprawdzić czy to ma zastosowanie.
p. J. Kowalik – poinformował, że Polskie Towarzystwo Informatyczne było proszone o opinie. Było 36 propozycji. Żadna nie została uzgodniona. Pisał to doktor z Politechniki Warszawskiej, który zajmuje się sieciami. Uważa, że to chyba nie w tym kierunku powinno pójść.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                          Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                          Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (6 lutego 2012)
Opublikował: Kinga Majer (6 lutego 2012, 12:52:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1578