14

Protokół Nr 14/2012 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
w dniu 31 stycznia 2012 roku 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 Członków Komisji (lista w załączeniu) oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Jan Przybysz – Członek Zarządu i p. Sylwia Sobczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2012.
2. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2011.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Komisji przewodniczyła p. Anna Ziegler - Przewodnicząca Komisji.
 
Ad. 1.
Przewodnicząca – przywitała zebranych przedstawiła tematykę posiedzenia. Zapytała się czy ktoś z Radnych ma propozycje do planu pracy Komisji na rok 2012. Wobec braku uwag do tego punktu zaproponowała przystąpienie do głosowania.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie (5-0-0) przyjęła plan pracy Komisji na rok 2012.
 
Ad. 2.
Przewodnicząca – poinformowała, że przygotowała sprawozdanie z prac Komisji Edukacji
w roku 2011. Zapytała czy ktoś z Radnych chciałby dodać swoje uwagi do sprawozdania. Wobec braku uwag przystąpiła do głosowania.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie (5-0-0) przyjęła sprawozdanie z prac Komisji w roku 2011.
 
Ad. 3
Przewodnicząca – przystąpiła do omawiania punktu 3 porządku posiedzenia. Poinformowała, że w materiałach sesyjnych znalazła się uchwała o zamiarze likwidacji szkół. Poprosiła
o zabranie głosu p. Sylwię Sobczak Naczelnika Wydziału Oświaty.
p. S. Sobczak – poinformowała, że w styczniu bieżącego roku weszła w życie zmiana dotycząca ustawy o systemie oświaty. Dotycząca konieczności likwidacji niektórych szkół prowadzonych przez powiat. Wszyscy zostali zaskoczeni terminem realizacji zapisów ustawy, który mówi, że do dnia 29 lutego należy dokonać odpowiednich procedur – w tym przypadku podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji szkół. Ustawodawca zmienił zapisy art. 58 ustawy
o systemie oświaty przewiduje procedury związane z likwidacją. W miejsce zlikwidowanych szkół, które nie miały naboru, powstanie nowa sieć szkół. Dodatkowo w uchwale wymieniona jest szkoła, która naturalnie wygaśnie, z powodu zapisów ustawy. W tej chwili jest tam klasa druga i trzecia. Te klasy spokojnie zakończą swoją edukację. Nie będzie do niej naboru w tym roku. Dodatkowo dyrektorzy szkół powiatowych uznali, że trzeba też zlikwidować szkoły do których nigdy nie było naboru, a istniały one w ramach danej szkoły.
Przewodnicząca – poinformowała, że zebrała informacje dotyczące likwidacji tych szkół. Nie jest to likwidacja szkół istniejących, tylko takich, które nie miały nigdy naboru. Rozumie, że samo wyrażenie likwidacja szkoły ma bardzo zły wydźwięk dla uczniów, nauczycieli
i rodziców. Ale taki obowiązek nakłada na powiat ustawodawca i nie można inaczej postąpić. Zresztą wielokrotnie tak się zdarzało, że jednostki samorządu terytorialnego miały jedynie wykonywać zapisy ustawowe. Tak było w przypadku gimnazjów. Zapytała się, czy ktoś
z Radnych chciałby coś dodać do tego, wyrazić swoja opinię w tej sprawie. Poinformowała, że Komisja musi przygotować opinię dotyczącą tej uchwały na sesję. Zaproponowała następujące brzmienie opinii:
 
Stanowisko 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 
  
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wyraża pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych opierając się na:
1.  art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206);
2.  braku naboru do wielu szkół, które wymienione zostały w załączniku w poz. 8, 9, 16 i 18;
3.  wygasaniu istniejących szkół wymienionych w załączniku w poz. 1 i 3.
 
Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej przyjęli powyższa opinie Komisji.
 
Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu p. Krystynę Siniło Skarbnika i przedstawienie zmian budżetowych.
p. K. Siniło - poinformowała, że dochody i wydatki Powiatu zmniejsza się o kwotę 416.038,20 zł. Jest to spowodowane wycofaniem gminy Tuchola z inwestycji drogowej. Wkład ze strony powiatu w tę inwestycję wynosił 580.331,53 zł. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia na kwotę 18.220,20 zł. Te środki wpłynęły w ramach projektu Coemmnius – „Uczenie się przez całe życie”. Kolejnego zwiększenia dokonuje się w dziale 853 dotyczącym polityki społecznej. Kwota zwiększenia wynosi 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi. O kwotę 66.302,17 zł dokonuje się także zwiększenia w rozdziale 85395 w związku z realizacją zadania pn.: „Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu”. W dziale dotyczącym gospodarki komunalnej mamy zagwarantowana kwotę 32 tys. zł na wypłatę odszkodowania za ziemie zajęta pod ścieżkę pieszo – rowerową na drodze Lińsk – Śliwice. Na wypłatę odszkodowań za karty pojazdy zabezpieczone są środki w kwocie 50 tys. zł. w tej chwili pozwy opiewają na kwotę 70 tys. zł.
p. J. Kowalik – to są realne kwoty do zapłaty?.
p. K. Siniło – to są kwoty prognozowane.
p. J. Kowalik – interesował się tą sprawą. Wiele powiatów ma przez to poważne kłopoty finansowe.
p. K. Siniło – na bieżąco będą zwiększane środki na wypłatę odszkodowań. W tym roku przeprowadzone zostaną także przetargi na realizacje projektu pn.: „Borowiackie Szlaki”. Nie wiadomo jeszcze na jaką kwotę będą opiewać. Umowa na realizację tego projektu podpisana została dopiero w grudniu ubiegłego roku.
Przewodnicząca – zapytała się czy ktoś z Radnych ma uwagi do zmian budżetowych. Wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie (5-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
 
Przewodnicząca – zapytała się czy ktoś z Członków Komisji chciałby zabrać głos. Wobec braku zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                                  Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (2 marca 2012)
Opublikował: Kinga Majer (2 kwietnia 2012, 09:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1830