15


Protokół nr 15/2012
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
które odbyło się 13 marca 2012 roku
 
Obecni według listy obecności oraz p. Jan Przybysz- Członek Zarządu i p. Krystyna Siniło- Skarbnik Powiatu.
Posiedzeniu przewodniczyła p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
 
Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:
  1. Realizacja programów zdrowotnych i opieki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez powiat.
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Komisja zdecydowała, że w pierwszej kolejności zostaną omówione sprawy związane z budżetem.
 
Ad. 2
p. Przewodnicząca udzieliła głos p. Krystynie Siniło.
 
Zmiany budżetowe obejmują przede wszystkim zmniejszenie dochodów w kwocie 1.562.462,47 zł. oraz zwiększenie wydatków o kwotę 337.537,53 zł.
Równocześnie w wyniku tych zmian zmniejszając dochody, a zwiększając wydatki powstaje kwota 1 mln 900 tyś. zł., o nią zmniejszamy nadwyżkę budżetową, która w uchwale budżetowej wynosiła 2 mln 700 tyś zł. Po pomniejszeniu o kwotę 1 mln 900 tyś. zł. pozostaje nadwyżka w kwocie 800 tyś zł. Na tą różnicę należy zabezpieczyć środki albo w formie nadwyżki budżetowej albo w formie zaciągnięcia kredytu. Dlatego musimy zwiększyć zaciągnięcie kredytu o 1 mln 900 tyś zł.
Po stronie dochodowej zwiększamy w wyniku propozycji gminy Kęsowo dofinansowanie do drogi Sławęcin-Wieszczyce o kwotę 453.149,00 zł.
Jak już wspomniałam wrzucamy kwotę 1 mln 493 tyś zł. do 539 zł do projektu „Bory Tucholskie- w labiryntach natury” – chodzi o dofinansowanie do ścieżki rowerowej, którego nie otrzymamy od Marszałka i gminy Tuchola.
 
p. Przewodnicząca- W kwocie 1 mln 493 tyś. zł. ile miało pochodzić z Tucholi, a ile od Marszałka?
 
p. Skarbnik- Każdy z samorządów miał płacić po 1/3 tj. połowę gminnych środków i połowę od Marszałka.
Rozliczenia pomniejszamy również o VAT, który wpłynął w grudniu 2011 r., a był zaplanowany na rok 2012. Chodzi o wszystkie faktury wystawione przez szpital. Dotyczy to zarówno umowy podstawowej jak i umów dodatkowych.
Zwiększamy budżet na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. To są wydatki już wykonane, a środki na refundację wpłynęły w tym roku.
Powiatowy Urząd Pracy pozyskał również środki z Unii Europejskiej na projekt „Skuteczny urząd pracy”, który głównie będzie dotyczył wynagrodzeń i ich pochodnych.
W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dotyczącej projektu „Borowiackie szlaki”  zmniejszamy budżet, ponieważ w wyniku podpisania umowy z Funduszem Ochrony Środowiska refundacja środków nastąpi dopiero w roku 2013. W związku z powyższym  zmniejszamy tę wielkość do kwoty 24 tyś złotych.
 
p. Przewodnicząca - Dochody ulegną zmniejszeniu o kwotę 1 mln 500 tyś zł.
 
p. Skarbnik- Na razie tak. Te same zmiany są wykonane po stronie wydatkowej. Dofinansowanie związane z budową drogi Sławęcin-Wieszczyce wzrosło do kwoty 720 tyś zł., ale po stronie wydatkowej zmniejszamy w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 3751 zł. Równocześnie 200 tyś. zł. przeznaczamy na odnowę dróg.
W działalności usługowej jest zwiększenie o 20 tyś. zł., które pochodzi z rezerwy ogólnej za prowadzenie bieżącej asysty technicznej systemu teleinformatycznego dla Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.
W urzędach wojewódzkich są tylko przeniesienia między paragrafami. W Starostwie zwiększamy o 50 tyś. zł. na zabezpieczenie dotyczące zwrotu za karty pojazdu.
 
p. Przewodnicząca- Czy są już wyroki II instancji?
 
p. Skarbnik- Są i wtedy płacimy.
Są również przeniesienia między paragrafami dotyczące kwalifikacji wojskowej.
W promocji jest zwiększenie o 6850 zł.
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – zmienia się harmonogram podziału środków na następne lata. Dlatego zmniejszono o dwie wpłaty zapłaconych przez szpital środków do kwoty 312.500 zł., która jest do zapłaty w tym roku.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi zwiększamy na remonty 40 tyś. zł.
W szpitalu zabezpieczono środki na kwotę 150 tyś. zł na udziały, w związku z dofinansowaniem jakie otrzymał szpital z PFRON na zakup windy. Rachunki muszą być wystawione na szpital, dlatego nie można tego ująć w naszych inwestycjach. Z udziałów szpital będzie mógł zapłacić za windę.
Zwiększamy o 310 tyś. zł. na remont internatu w ZSLiT w Tucholi.
Dział dot. ochrony różnorodności biologicznej związany z realizacją projektu „Borowiackie szlaki” został dostosowany do wydatków, które my będziemy realizować pomiędzy paragrafami bieżącymi i inwestycyjnymi. Każda z gmin dopłaca 5% do tego projektu, a reszta jest dofinansowana.
 
p. Przewodnicząca- Czy kwota 310 tyś. zł. na remont internatu w ZSLiT to jest to tylko kwota przekazana do ich budżetu?
 
p. J. Przybysz – Tak, bo wcześniej dyrektor nie mógł ogłosić przetargu.
 
p. J. Kowalik- Wcześniej była mowa o kwocie 390 tyś. zł.
 
p. J. Przybysz- Okazało się, że schodzi jedno zadanie związane z rozbiórką komina i o tą kwotę jest pomniejszenie.
 
p. Skarbnik- Łącznie na zadania inwestycyjne w roku 2012 przeznaczona kwota to 13.345.444,80 zł., w tym z naszych dochodów to 7.808.413,83 zł. Ze środków zewnętrznych przewidywana kwota to 1 mln 845 tyś. zł. oraz 3.691.182,00 zł z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.
Przychody i rozchody – na spłatę kredytów potrzebujemy 2,5 mln zł., a na wykupy 1,6 mln zł. Łącznie to kwota 4 mln 100 tyś. zł., na którą trzeba znaleźć zabezpieczenie.
 
p. J. Kowalik- Kiedy rozpocznie się spłata kredytu?
 
p. Skarbnik- Kredyt jest wrzucony w wieloletni plan finansowy i zwiększone są raty o 330 tyś zł. od roku 2013. Zadłużenie wynosi 59,68%. Tak skonstruowany budżet i WPF musi trafić do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem wydania opinii dot. zaciągnięcia kredytu.
Konsekwencją wszystkich zmian jest uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 3 mln 300 tyś. zł.
Środki będą potrzebne na spłatę obligacji już w miesiącach sierpień, wrzesień i październik. Kredyt krótkoterminowy mamy tylko do końca I półrocza, dlatego trzeba zrobić przetarg na kredyt dotyczący następnego półrocza, aby pokryć wydatki w rachunku bieżącym. Ten kredyt musi być spłacony z końcem roku.
 
p. Przewodnicząca- Czy Marszałek wyjaśnił, dlaczego jest takie opóźnienie w spłacie?
 
p. Skarbnik- Marszałek odpisał, że według niego są zachowane wszystkie terminy.
 
p. Przewodniczaca- podziękowała p. Skarbnik i zadała pytanie czy jest jakaś inna możliwość niż zaciągnięcie kredytu.
 
p. Skarbnik – Nie koniecznie, bo tam jest 1,5 mln zł. plus 1,6 mln zł., jeżeli zabezpieczymy 3 mln 100 tyś. zł. i z subwencji oświatowej 2 mln zł. odejdzie to 1mln 100 tyś. zł. zostaje na obniżenie wysokości kredytu.
 
Przewodnicząca- Czy ktoś z Państwa ma pytania.
Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.
 
p. Przewodnicząca – poprosiła członków Zarządu o wyjaśnienie sprawy dot. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .
 
p. Jan Przybysz – Stawki zostały ustalone z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
 
p. Przewodnicząca – W uzasadnieniu jest zapis, że proponuje się podniesienie opłat za umieszczenie reklam i za zajęcie pasa drogowego, natomiast nie proponuje się podniesienia opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Co to znaczy?
 
p. Jan Przybysz – Chodzi np. o kanalizację.
 
 
 
Ad. 1
 
p. Przybysz- Materiał jest opracowany szczegółowo, ale wkradł się błąd. Na stronie 58 jest prawidłowa nazwa Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, natomiast w dwóch innych miejscach jest inaczej. Poprosił, aby na sesji ten błąd został przedstawiony oraz żeby te poprawki nanieść z uwagi na fakt, że strategia musi być spójna w każdym punkcie.
 
p. Przewodnicząca- Będzie to wniosek Komisji.
 
Następnie została przedstawiona ocena realizacji programów zdrowotnych w placówkach oświatowych.
 
p. Przewodnicząca- W tej kwestii posłużyłam się materiałami sesyjnymi jak również rozmawiałam z dyrektorami szkół i pedagogami na temat programów zdrowotnych jakie są u nas realizowane. Są to programy realizowane w oparciu o współpracę z innymi instytucjami, np. program „Trzymaj formę” w oparciu o współpracę z Powiatową Stacją sanitarno-Epidemiologiczną. Jest to program, który uwzględnia odpowiednią dietę, programy ruchowe realizowane przez zespoły powołane w szkołach. Ciekawym programem jest różowa wstążeczka z zakresu profilaktyki nowotworowej piersi. Jest to program wieloletni realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.
Następny program to program „Pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej”.
Kolejny program to profilaktyka onkologiczna, przy którym realizowany jest program znajomości form działań prozdrowotnych.
Szeroko propagowany jest program zachowań prawidłowych w okresie ciąży.
Następny program to „Tatuaż- moda a zdrowie”.
W każdej naszej szkole jest realizowany szkolny program profilaktyki. W tym roku dołączono również działanie przeciw wulgaryzmom.
Każda szkoła realizuje program przeciwdziałania uzależnieniom.
Na szczeblu powiatowym PCK organizuje rożnego rodzaju olimpiady dot. np. pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia. Wśród uczniów szkół ponadgimanzjalnych rozpowszechniony jest program krwiodawstwa.
Wszystkie szkoły podejmują działania związane z prawidłowym odżywianiem się. Wprowadza się również profilaktykę nadużywania promieniowania ultrafioletowego. Oraz programy dotyczące uzależnienia od komputera i bezpiecznego korzystania z internetu.
 
Komisja wypracowała następujące wnioski:
 
W opracowanym materiale dot. strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu wyrównania szans osobom niepełnosprawnym oraz koncepcji integrowanego systemu pomocy rodzinie i dziecku wkradły się błędne nazwy Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu np. str. 70 i 84. W związku z powyższym prosimy o dokonanie poprawek.
 
Z materiałów sesyjnych wynika, że w naszych placówkach są uczniowie niepełnosprawni i osoby pracujące w tych szkołach starają się zabezpieczyć dla nich jak najlepsze warunki, a programy wychowawcze obejmują tematykę tolerancji oraz właściwego postępowania.
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag, dlatego Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
Dorota Słupińska                                                                          Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Dorota Słupińska (13 marca 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (8 maja 2012, 08:42:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1514