Protokół Nr 16/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 24 kwietnia 2012 r.


Protokół nr 16/2012
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 24 kwietnia 2012 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu).
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja o realizacji zadań z zakresu edukacji, kultury i kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Tucholskiego.
  2. Informacja o realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w SOSW w Tucholi.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
p. Przewodnicząca poinformowała, że punkt drugi zostanie omówiony na końcu, ponieważ Komisja spotka się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu panią Sylwię Sobczak i przedstawienie krótkiej informacji.
p. S. Sobczak – przygotowała informację na piśmie, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. Znajduje się w niej wyszczególnienie, które stowarzyszenia i w jakiej wysokości skorzystały z dofinansowania.
p. Przewodnicząca – poprosiła o te dane, dlatego że można sprawdzić czy wszystkie organizacje są dotknięte dofinansowaniem.
p. J. Kowalik – zapytał o kontrole stowarzyszeń i protokoły z tych kontroli.
p. S. Sobczak – protokoły z wszystkich kontroli są do wglądu w Wydziale.  Organizacje do kontroli są losowane. Zdarzają się problemy i uchybienia, ale zawsze jest czas na wyprostowanie pewnych rzeczy. Przeprowadzane są również kontrole bieżące, którym podlegają wszystkie organizacje pozarządowe.
p. J. Kowalik – zapytał o to, dlatego że może można byłoby zorganizować szkolenie dla stowarzyszeń, aby nie popełniały już tych błędów.
p. S. Sobczak  poinformowała, że takie szkolenia organizowane są corocznie.
 
Komisja wypracowała następującą opinię: Komisja przyjęła informację o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Zapoznała się z ilością ofert o dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację i wspieranie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na upowszechnianie kultury fizycznej. Wsparcie otrzymały organizacje ze wszystkich gmin Powiatu Tucholskiego.
Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym przez p. Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, a dotyczącym współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu w zakresie wspólnych realizacji zadań lub wsparcia finansowego dotyczącego wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na upowszechnianie kultury fizycznej.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     Komisja zapoznała się z projektem Statutu Powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa i zauważyła że nie zaznaczono w tekście zmian.
2)     pakiet uchwał oświatowych dotyczących likwidacji szkół
p. J. Kowalik – przedstawił swoje wątpliwości co do procedury prawnej przyjmowania tych uchwał. Związki zawodowe opiniują tą uchwałę. Prawnicy związku wypowiadali się, że powinno być najpierw wyłączenie z zespołu, a dopiero potem likwidacja.
p. S. Sobczak – dodała, że były też wątpliwości dotyczące opiniowania przez związki zawodowe. Wszystkie uchwały są wysyłane do najbliższych związków. Jeżeli miałyby się wypowiadać związki zawodowe w Bydgoszczy, to one nic nie wiedzą o danej szkole. Likwidacja jest spowodowana tym, że wchodzi nowa sieć szkół. 
 
W wyniku głosowania 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących Komisja pozytywnie zaopiniowała pakiet uchwał dotyczący likwidacji szkół.
 
p. S. Sobczak – w imieniu pani Starosty poprosiła o wybranie członka Komisji, który uczestniczyłby w pracach nad programem operacyjnym do Strategii Rozwoju Edukacji.
p. W. Kociński – zaproponował pana Kowalika ponieważ miał on kilka pomysłów, które zostały odrzucone.
p. J. Kowalik – zastanowi się nad tą propozycją. Proponował dofinansowanie do biletów dla uczniów, aby ściągnąć uczniów do powiatowych szkół.  
 
3)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 36.242,00 zł. W dochodach dokonuje się zmniejszeń w następujących działach: 750 – Administracja publiczna, 752 – Obrona narodowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększenia dotyczą działu 852 – Pomoc społeczna i działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej. W wydatkach zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł na obsługę długu publicznego. Środki pochodzą z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z rezygnacją z remontu internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. W budżecie zostały zabezpieczone środki na pieczę zastępczą w wysokości 100.000 zł, które przesunięto z Powiatowego Urzędu Pracy.
p. J. Kowalik – zapytał, kto będzie zawierał umowy o pracę w ramach pieczy zastępczej.
p. W. Kociński – umowy będą podpisywane przez PCPR. Jest to następny obowiązek dla powiatu, za którym nie poszły środki finansowe.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że środki z subwencji będą wystarczające na oświatę.
p. J. Kowalik – zauważył, że można stworzyć klasy na granicy ilościowej dolnej lub bardzo duże. Były zachęty, aby ściągnąć uczniów z Kęsowa i Śliwic. Walczył również o remont w internacie, dlatego wiadomo jak będzie głosował.
p. Skarbnik – poinformowała, że wystosowała pismo do naczelników Wydziałów i od 1 maja każdy będzie musiał wytłumaczyć wydatkowanie każdej złotówki.
 
Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
Ad. 2.
Komisja udała się na dalszą część posiedzenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Dokonano wizji lokalnej monitoringu na terenie SOSW. Komisja stwierdziła, że jest to wystarczający sposób zabezpieczenia jednostki, ponieważ było jedno zdarzenie, które miało miejsce na terenie ośrodka i dzięki monitoringowi sprawca został wykryty. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad pani Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                         Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (24 kwietnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (26 czerwca 2012, 11:30:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1627