Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 19 czerwca 2012 r.


Protokół nr 17/2012
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 19 czerwca 2012 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Magdalena Kurpinowicz – inspektor w Wydziale Promocji i Sportu.
 
Posiedzenie rozpoczął pan Jerzy Kowalik – Wiceprzewodniczący Komisji  i poinformował, że pani Przewodnicząca spóźni się.
 
Posiedzenie rozpoczęło się przy udziale 4 członków Komisji (lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu).
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 w działach: 801, 854, 921 i 926.
  2. Informacja na temat Strategii Rozwoju Powiatu w dziedzinach działania Komisji.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. J. Kowalik – poprosił panią Skarbnik o przedstawienie w skrócie sprawozdania z wykonania budżetu.
p. Skarbnik -  poinformowała, że Komisja opiera się na sprawozdaniu opisowym, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie jest ani pozytywna, ani negatywna. Zadłużenie na koniec grudnia 2011 roku wynosiło 61,9 %. RIO podkreśliło, że miało na to też wpływ niewpłynięcie środków z Urzędu Marszałkowskiego i wykup wierzytelności. Umowa wykupu wierzytelności jest na kwotę 10,5 miliona złotych. Do długu należało wliczyć całą tą kwotę. W 2011 roku należało przeliczyć też kwotę z 2010 r. Wskaźnik wynosił ponad 50 %. Nie miało to wpływu na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
p. J. Kowalik –w opinii Komisji Rewizyjnej są stwierdzenia, że Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i że Komisji nie udostępniono pism kierowanych do RIO. Poprosił o komentarz na ten temat.
p. Skarbnik – poinformowała, że pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała się z tymi pismami.
p. J. Kowalik – zapytał, czy limit zadłużenia zmienił się.
p. Skarbnik – w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec 2012 r. planowany jest wskaźnik 63,29 %. Jest to skutkiem zdjęcia subwencji oświatowej i urealnienia wskaźników.
p. J. Kowalik – poprosił o omówienie działów będących w gestii Komisji tj. działów 801, 854, 921 i 926.
p. Skarbnik – w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 89,33 %. Najniższe wykonanie odnotowano w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 47,94 % Jest to związane z brakiem wpływu środków od Marszałka jako refundacja poniesionych wydatków. Wydatki zrealizowano w 99,39 %. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 123,67 % a wydatki w 76,85 %.  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano w 102,31 % a wydatki  w wysokości 96,59 %. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wykonanie wyniosło 92,65 %.
p. J. Kowalik – zapytał w jakiej wysokości były w ubiegłym roku wydatkowane stypendia dla uczniów.
p. Skarbnik – na stypendia przeznaczono 11.000 zł.
 
Zdecydowano, że w tym punkcie zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 
p. Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały, który znajduje się w materiałach sesyjnych. Poprosiła o dokonanie poprawki w paragrafie drugim uchwały. Jest tam błędny zapis, że wydatki zwiększą się. Należy wpisać, że zmniejsza się je.  Na sesję zostanie wprowadzona autopoprawka. Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.404.884,96 zł. Największe zmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej i wynosi 2,347,728 zł. Wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.338.431,60 zł. Z planu usunięto też wszystkie drobne inwestycje. Wprowadzono oszczędności w wydatkowaniu środków. Przyjęto do budżetu dwa projekty, jeden realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy a drugi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zmianie ulegnie też Wieloletnia Prognoza Finansowa. W 2010 r. wskaźnik zadłużenia wynosił 62,09 %. W 2010 roku weszło w życie rozporządzenie nakazujące wliczać wykup wierzytelności do długu. To spowodowało znaczny wzrost wskaźników.
 
Na posiedzenie przybyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji.
 
Od tej pory posiedzeniu przewodniczy Przewodnicząca Komisji.
 
W wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 w działach: 801, 854, 921 i 926.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r. (5-0-0).
 
Ad. 2.
p. M. Kurpinowicz – poinformowała, że co roku przedstawiana jest informacja o realizacji Strategii. Ostatnia informacja była w listopadzie ubiegłego roku. Strategia musi zostać zaktualizowana w 2013 roku. To będzie dość szeroka aktualizacja.
p. Przewodnicząca – materiał dotyczy strategii, którą realizujemy. W materiałach sesyjnych znalazły się wskaźniki dotyczące realizacji strategii.
p. M. Kurpinowicz – w strategii nie zostały określone wartości docelowe, jakie mają zostać osiągnięte. Wydział wysłał zapytania, jak wyglądają wskaźniki i jaki jest stopień realizacji strategii. W niektórych przypadkach nie ma punktu odniesienia. Trudno jest monitorować w oparciu o wskaźniki, które nie są zawarte w Strategii.
Po dyskusji Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą Strategii Rozwoju Powiatu. Komisja stwierdza, że w zapytaniach o stopień realizacji strategii niektóre wskaźniki wymagają sprecyzowania w sensie ilościowym i jakościowym, np. w przypadku sprzętu.
 
p. M. Kurpinowicz – poinformowała, że w 2013 r. powstanie nowa diagnoza, na podstawie której będzie tworzona strategia. Diagnoza powstanie na podstawie obecnej strategii. Ten proces będzie uspołeczniony. Strategia musi być spójna ze strategią województwa i gmin.
 
Radni nie mieli dalszych pytań, dlatego Przewodnicząca zamknęła ten punkt posiedzenia.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:
1)     Pakiet uchwał dotyczących wyłączenia i likwidacji szkół
p. Przewodnicząca – poinformowała, że są opinie związków zawodowych odnośnie tych uchwał.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała pakiet uchwał oświatowych dotyczących wyłączenia z zespołów i likwidacji szkół (5-0-0).
 
Posiedzenie opuścił radny Andrzej Pruszak. W posiedzeniu uczestniczy 4 radnych.
 
p. Sekretarz – zapytała czy członkowie Komisji mają uwagi do Statutu Powiatu Tucholskiego. Poinformowała, że Zarząd wprowadzi na sesję projekty uchwał. Jeden z projektów dotyczy wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Gostycyn na budowę ścieżki Gostycyn Piła w ramach Borowiackiej Rybki. Wszystkie koszty pokryje samorząd Gminy Gostycyn.
Komisja nie wniosła uwag do Statutu Powiatu Tucholskiego.
p. D. Tyda – poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia trwała dyskusja i były sugestie, aby zatrzymać młodzież w szkołach powiatowych poprzez np. stypendia, zwrot kosztów dojazdów do szkół.
p. W. Kociński – zauważyć, że część młodzieży idzie do szkół do Bydgoszczy czy Chojnic zupełnie z innych powodów.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad pani Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (19 czerwca 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 października 2012, 10:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1574