Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 25 września 2012 r.


Protokół nr 18/2012
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 25 września 2012 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Jan Przybysz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i  Zdrowia.
 
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji..
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu).
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. w działach: 801, 854, 921 i 926.
  2. Analiza bazy sportowej oraz posiadanego sprzętu sportowego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tucholskiego. Podsumowanie rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2011/2012.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ustalono, że Komisja rozpocznie od punktu drugiego posiedzenia.
 
Na wstępie w wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 17 z dnia 19 czerwca 2012 r. (5-0-0).
 
Ad. 2.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że odpowiedzialnym za przygotowanie tego tematu był pan Wojciech Kociński. Poprosiła go o zabranie głosu.
p. W. Kociński -  poinformował, że po wybudowaniu hali sportowej najlepszą bazę sportową ma Zespół Szkół Licealnych i Technicznych. Najgorsza baza sportowa należy do Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących znajduje się sala gimnastyczna, Orlik, strzelnica, sala do tenisa. Takie warunki powinny być w każdej szkole. Informacja została również dołączona w formie pisemnej do oryginału protokołu.
 
Komisja wypracowała następujące wnioski:
  1. Po analizie bazy sportowej oraz posiadanego sprzętu sportowego szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tucholskiego Komisja stwierdza, że najlepszą bazą dysponuje Zespół Szkół Ogólnokształcących, który posiada zarówno zabezpieczenie w salę gimnastyczną jak i Orlik oraz całą niezbędną infrastrukturę.
  2. Dobry poziom bazy występuje również w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, który nie dysponuje boiskiem.
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ma zabezpieczoną bazę sportową pozwalającą na realizację zadań placówki w tym zakresie.
  4. W najtrudniejszej sytuacji jeśli chodzi o bazę znajduje się Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, który aby zabezpieczyć realizację zadań w zakresie wychowania fizycznego korzysta z obiektów innych szkół oraz OSiR.
p. D. Tyda – zapytała, jak w tej chwili wygląda sprawa Orlika i odpływu wody.
p. W. Kociński – poinformował, że odbyło się spotkanie z wykonawcą. Do porządku został doprowadzone szatnie. Czesanie trawy odbywa się co pół roku. Jeżeli jest to regularnie robione to woda nie stoi w takich ilościach.
p. J. Kowalik – zauważył, że ten teren jest specyficzny, bo w tym miejscu były bagna.
p. W. Kociński – z Orlikiem nadal jest problem. Jest kilka rzeczy, które trzeba poprawić. Jest między innymi fragment nie wykończony płotem, są dziury po przesunięciu bramek. Trwa to już dwa miesiące i prawdopodobnie zaczniemy naliczać kary. Sprzęt sportowy w szkołach w najprostszych potrzebach jest zabezpieczony. Zdecydowali się na odchodzenie od pucharów z tytułu osiągnięć w zawodach, a przekazywanie sprzętu sportowego. Na Igrzyskach Powiatowych szkoły otrzymały taki sprzęt, który sobie zamówiły. Może tego sprzętu było mniej, ale był bardzo konkretny. Podsumowanie rywalizacji sportowej przedstawia się następująco: I miejsce zajęło ZSO, II miejsce – ZSLiA, III miejsce – Zespół Szkół Leśnych, IV miejsce – ZSLiT, V miejsce – Tucholska Szkoła Realna, VI miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.  W ubiegłym roku jako jedyny Powiat nie mieliśmy Powiatowego Organizatora Sportu. W tym roku zorganizowany spotkanie i został ustalony kalendarz imprez sportowych.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja proponuje, aby przy podsumowaniach rywalizacji sportowej nagrody przybrały formę sprzętu sportowego.
 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że wpłynęła odpowiedź na wniosek Komisji z ubiegłego roku, a dotyczący przejścia przez ZSO. Odczytała odpowiedź, która znajduje się w teczce Komisji.
 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Tucholskim a Gminą Tuchola w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.
p. J. Przybysz – poinformował, że dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego złożył wniosek o utworzenie takiego przedszkola. Odbyły się dwa spotkania z Burmistrzem Tucholi w tej sprawie, który pozytywnie odniósł się do pomysłu. Na ten cel Powiat będzie otrzymywał subwencję.
p. Przewodnicząca – zapytała, dlaczego prowadzone są rozmowy z Burmistrzem na temat specjalnego przedszkola.
p. J. Przybysz – prowadzenie przedszkoli to zadanie własne samorządów gminnych.
Po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Tucholskim a Gminą Tuchola w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.
 
Posiedzenie opuścił radny Jerzy Kowalik.
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że analizowała budżet w działach, które są przedmiotem zainteresowania Komisji. Zauważyła, że wykonanie wynagrodzeń w oświacie kształtuje się na poziomie od 54 do 75 %. W uzasadnieniu jest zapis, że jest to związane z tzw. „trzynastką” i środkami na fundusz socjalny. Fundusz socjalny w 75 % spływa do końca maja, a urlopowe zostało wypłacone pod koniec sierpnia.
p. Skarbnik – poinformowała, że to było wydatkiem już w maju. W maju trafiło to do budżetu Powiatowego Zakładu Obsługi.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia.
p. Skarbnik – w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na początku roku zdjęto środki. Ta uchwała to wprowadza ponownie. W uzasadnieniu do zmiany uchwały budżetowej jest zapis dotyczący środków na wynagrodzeniach. Może się zdarzyć tak, że na 1 grudnia pieniądze na kontach się nie pojawią.
p. Przewodnicząca – przeliczając kwotę subwencji budżet powinien się w tym zamknąć.
p. Skarbnik – poinformowała, że sytuacja jest katastrofalna. Pan, który przygotowuje  program naprawczy stwierdził, że w 2009, 2010 i 2011 roku nastąpiło przeinwestowanie. W materiale znajduje się cała prawda. Jeżeli chodzi o stronę techniczną sprawozdania z realizacji budżetu to RIO nie miało żadnych uwag. Ta informacja to wstęp do obecnej uchwały. Nie spływają środki z projektu Bory Tucholskie w labiryntach natury. Do końca roku nie wpłynie też 500.000 zł za Szpital. Nie wpłyną również środki ze sprzedaży działek. Nie ma też fizycznych pieniędzy na koncie. Każda zmiana budżetu jest konsultowana z Regionalną Izbą Obrachunkową. Dodała, że wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące.
p. J. Kowalik – zapytał, czy jeżeli wpłynęłyby środki z projektów to zmieniłoby to sytuację.
p. Skarbnik – te środki niewiele zmienią.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że Powiat może kierować subwencje na inne zadania, ale jako Przewodnicząca Komisji uważa, że najpierw należy zabezpieczyć wydatki w oświacie. Subwencja planowana byłaby w stanie zabezpieczyć zadania w oświacie, ale część tych środków musi trafić na obsługę długu. Prawo mówi, że wynagrodzenia muszą zostać przekazane na konta.
p. Skarbnik – zauważyła, że środki muszą być nie tylko na wynagrodzenia ale i na ZUS. Cały Powiat może nie otrzymać wynagrodzeń.
p. J. Przybysz – stwierdził,  że jest niż demograficzny i w związku z tym jest niższa subwencja. Różnica w wysokości subwencji między 2009 a 2011 rokiem wynosi 5.200.000 zł. Liczba nauczycieli przy tym się nie zmniejszyła znacząco. W chwili obecnej jest 231 nauczycieli, a w 2009 roku było 270.
p. Skarbnik – poinformowała, że do oświaty trzeba dołożyć 1.370.000 zł nie licząc kredytów.
p. W. Kociński – stwierdził. że problem wziął się z tego, że w 2009 i 2010 roku wzięto kredyty na 30 milionów złotych.
p. Skarbnik – na stronie 176 sprawozdania wymieniono 10 kredytów, które są zaciągnięte. W tej zmianie budżetowej został wypracowany deficyt.
 
Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała informację o realizacji budżetu za I półrocze 2012 r. w działach: 801, 854, 921 i 926 (4-0-0).
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (25 września 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 listopada 2012, 08:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1466