Protokół Nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 25 października 2012 r.


Protokół nr 19/2012
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 25 października 2012 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Jan Przybysz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i  Zdrowia.
 
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat. Analiza raportu oświatowego za rok szkolny 2011/2012.
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Na wstępie Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo Zarządu Powiatu Tucholskiego z prośbą o wytypowanie przedstawiciela Komisji do prac przy tworzeniu Strategii Rozwoju Edukacji Powiatu Tucholskiego.
 
Komisja wytypowała ze swego grona Pana Jerzego Kowalika, który wyraził chęć pracy w takim zespole. Taka odpowiedź została udzielona Zarządowi Powiatu.
 
Komisja rozpoczęła posiedzenie od omówienia materiałów sesyjnych.
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:
1)    projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiany są małe, kosmetyczne. Głównie  są to przesunięcia pomiędzy paragrafami. Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 83.933,80 zł, i takie same zmiany dotyczą wydatków. W wydatkach zabezpieczono środki na wypłaty za karty pojazdów w związku z kolejnymi wyrokami i na Zakłady Aktywności Zawodowej na nadzór inwestorski i sanitarny. Nadzór budowlany prowadzi bezkosztowo pracownik Wydziału Budownictwa pan Wojciech Kujawa. Jest decyzja o dodatkowych środkach w postaci dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz środki z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla Pani Reginy Wrębel za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i Opiekuńczej. W wydatkach działu 801 jest zwiększenie na dokształcenie uczniów w związku z porozumieniem między powiatami.
p. Przewodniczący – zauważyła, że z kultury fizycznej zdejmuje się środki. Zapytała, czemu w wyniku tych zmian wydatki uległy zwiększeniu.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody uległy zwiększeniu i wydatki też uległy zwiększeniu.
p. W. Kociński – w dziale sport wszystko co było zaplanowane zostało wykonane. Będzie podsumowanie igrzysk i uhonorowanie szkół nagrodami. Ustalono, że za rywalizację będą nagrody w formie sprzętu, żadnych nowych zakupów nie będzie.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r. (5-0-0).
 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy jest szansa aby na koniec listopada pracownicy otrzymali wynagrodzenia.
p. Skarbnik – stwierdziła, że jednoznacznie nie może odpowiedzieć.
p. J. Przybysz – dodał, że zależy to od wpływów od Marszałka i innych wpływów.
p. Skarbnik – jest za tym aby na początku grudnia były wypłacone środki za nadgodziny w oświacie. Zwykle za wynagrodzenia płaci się rachunki i inne zobowiązania dlatego najpierw powinny zostać wypłacone wynagrodzenia.
p. J. Przybysz – poinformował, że uzgodnili ze związkami zawodowymi, że wszystko będzie zapłacone, a jeżeli nie będzie możliwości to będą rozmawiać.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że nauczyciele podchodzili do tego w ten sposób, że najważniejsze, aby była wypłata ta podstawowa.
p. Skarbnik: poinformowała, że można pytać prezesa RIO.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Jednocześnie Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń zgodnie z regulaminem wynagradzania w jednostkach oświatowych.
 
p. W. Kociński – chce, aby był zapis „w jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach”.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że jest to forma informacji.
p. J.  Kowalik – na stronie 16 jest wykres – zestawienie urodzeń, absolwentów szkół gimnazjalnych, naboru do klas i szkół ponadgimnazjalnych. Widać trendy spadkowe. Powiat powinien mieć wpływ na różnicę. W Powiecie Sępoleńskim 78 uczniów uciekło, a Powiat zaczął ustalać co stało się z tymi uczniami. Powiat Tucholski ma większy problem w tym aspekcie, wiec trzeba podjąć jakieś działania w tej sprawie. Trzeba się dowiedzieć do jakich szkół oni poszli.
p. J. Przybysz – są to głównie uczniowie z gmin Śliwice, Kęsowo i  Lubiewo. Gros tej młodzieży pochodzi jednak z Gminy Śliwice i Kęsowo. Czynili starania, aby zapewnić dojazd dla tych Gmin. Były pytania, czy gdyby był zapewniono dojazd, to uczniowie wybraliby szkoły tucholskie. Większość nie chciała. Nie można rozmawiać z III klasami gimnazjum. Były rozmowy z dyrektorami placówek oświatowych, aby czynili już pewne kroki i rozmowy z uczniami klas I gimnazjów i klasach szóstych szkoły podstawowej. Dyrektorzy mają narzędzia do tego. Powinno to dać jakiś efekt. W tym nie ma też uczniów, którzy wyjechali za granicę. Za to w szkołach powiatowych są też uczniowie z innych powiatów.
p. W. Kociński – zauważył, że Powiat ma mały wpływ na gimnazjum, bo jest to tylko 27 osób.
p. J. Przybysz – część z tych uczniów wybiera Szkołę Realną i Powiat też ich traci. Część uczniów trafia też do Technikum Leśnego.
p. Przewodnicząca – dodała, że prawie połowa uczniów w klasie Technikum Leśnego  to nasi uczniowie.
p. J. Przybysz - internat nie jest zapełniony. Mamy 76 uczniów w Śliwicach.
p. W. Kociński – zauważył, że  z Chojnicami trudno konkurować.
p. J. Przybysz – stwierdził, że trzeba uruchomić kierunki, które są potrzebne na naszym terenie. Dyrektorzy maja takie zadanie. Myślą o technikum budowlanym. W szkole specjalnej ma powstać przedszkole specjalne.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że przykładowo z Sępólna nie ma dobrego dojazdu do Tucholi.
p. J. Kowalik – uważa, że trzeba dotrzeć do uczniów i nauczycieli.
p. J. Przybysz – jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i można zorganizować spotkanie z nauczycielami z terenu.
p. J. Kowalik – jego zdaniem „dni otwarte” organizowane są za późno. Może należy to robić wcześniej, robić to nawet w inny sposób nawet żeby wszystkie szkoły jednego dnia miały drzwi otwarte, na zasadzie targów edukacyjnych. Może przeprowadzić rozmowy z wójtami dotyczące dojazdu.
p. Przewodniczący - przykładowo mogłaby być to jedna sobota. Organizują przywóz dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości.
p. W. Kociński - na sali ZSLiT mogłaby się odbyć prezentacja każdej szkoły. Można zaproponować na spotkaniu z dyrektorami, aby zrobić to szybciej.
p. J. Przybysz – zauważył, że od 2010 roku ilość oddziałów zmniejszyła się o 10, a ilość nauczycieli pozostaje bez zmian. Dodał, że Gminy mają dane o uczniach, dotyczące wyboru szkoły.
p. J. Kowalik – uważa, że można poprosić gminy o takie dane
p. W. Kociński - może zrobić jeden dzień teraz dla uczniów gimnazjów, a na wiosnę dla podstawówek. Można pokazać coś fajnego.
p. J. Kowalik – na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie szkół dostają się na politechnikę.
p. J. Przybysz – proponuje, aby dzień otwarty dla klas III gimnazjum odbywał się jesienią, a wiosną dla klas I gimnazjów i klas VI podstawówek.
p. Przewodnicząca - VI klasy mogłyby zobaczyć pokaz czegoś ciekawego, co mogłoby ich zainteresować. Wybór szkoły odbywa się często pod koniec I klasy gimnazjum.
p. J. Kowalik – zaproponował przygotowanie ankiet, na temat tego, co zdecydowało o wyborze szkoły, czy to była np. wizyta w szkole.
p. W. Kociński – zauważył, że jest Gimnazjum Powiatowe i nie można stworzyć drugiej klasy.
 p. Przewodnicząca – poinformowała, że co roku uczniowie z jej szkoły nie dostają się.
p. J Kowalik – zwykle jest 6-8 osób spoza Tucholi. Zapytał, czy kryterium przyjęcia jest tylko punktacja. Może powstałaby klasa profilowana np. muzyczna.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że można zmienić regulamin. Szkoły powinny podjąć współpracę z innymi szkołami.
p. W. Kociński -  jeszcze szkoły nie doszły do takiego momentu, aby walczyć o ucznia.
p. J. Kowalik-  na spotkania w szkołach często bierze się ucznia z danej gminy, który chodził do danej szkoły. To wyzwala zupełnie inną komunikację z potencjalnymi uczniami. Te informacje stają się wówczas bardziej wiarygodne, dla potencjalnego ucznia.
p. Przewodnicząca – ewaluacja jest przeprowadzona zgodnie z wymaganiami MEN. Zauważyła sporo urlopów zdrowotnych.
p. J. Kowalik -  w zeszłym roku był problem z nauczycielami WF-u.
p. J. Przybysz -  prawo pozwala na to i nauczyciele z tych urlopów korzystają. Problem jest z nauczaniem indywidualnym. To rośnie w ciągu roku. Robi się to po najmniejszych kosztach. Przedmioty ogólne są zabezpieczane przez nauczycieli z terenu zamieszkania danego ucznia.
p. J. Kowalik – nauczyciele jednak na przedmioty zawodowe muszą jeździć.
p. Przewodnicząca – w ubiegłym roku Pani Sylwia Sobczak przedstawiła EWD – edukacyjną wartość dodaną. To jedyny prawdziwy miernik pracy nauczyciela.
 
Komisja przyjęła raport oświatowy za rok 2011/2012 i wypracowała następujące wnioski:
a) Komisja stwierdza, że należy rozpocząć działania promocyjne w zakresie naboru do naszych szkół już wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych i I klas gimnazjów.
b) Dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych powinny odbyć się dwukrotnie: jesienią i wiosną.
c)  Należy sporządzić i przeprowadzić ankietę wśród uczniów gimnazjów naszego Powiatu w celu określenia kierunków kształcenia, które ich interesują. W miarę możliwości utworzyć klasy kształcące w tych kierunkach w szkołach powiatowych.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół nr 18 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (25 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (3 grudnia 2012, 11:29:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1463