Protokół Nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 20 grudnia 2012 r.


Protokół nr 21/2012
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 20 grudnia 2012 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Ocena orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  
 
Komisja ustaliła, że rozpocznie posiedzenie od punktu 2.
 
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z 20 posiedzenia Komisji.
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu. Dochody zwiększają się o kwotę 825.948,12 zł. Wpłynęły wszystkie dochody od osób prawnych, fizycznych w wysokości 394.530,66 zł. Do dochodów przyjęto też środki subwencji oświatowej na zabezpieczenie składek rentowych w wysokości 208.556 zł oraz środki w wysokości 30.000 zł na likwidację szkód w szkołach i placówkach  oświatowych  wywołanych zdarzeniami losowymi. W dziale 750 urealniono dochody bieżące na postawie przewidywanego wykonania. Wpłynęły środki z Unii Europejskiej za zrealizowane projekty. Nie zostały one jednak przyjęte do budżetu, ponieważ były przyjęte już w 2011 r. Teraz znajdą się one po stronie wydatków. Urealniona została również Wieloletnia Prognoza Finansowa. W uchwale są wykazane zmiany od ostatniego posiedzenia Zarządu do czasu materiałów sesyjnych. W Zakładzie Aktywności Zawodowej w wyniku przetargu została zaoszczędzona kwota i po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim przeniesiono ją z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne. Te środki pozwoliły na zakup samochodu przeznaczonego dla Zakładu.
p. Sekretarz – dodała, że zrobiono zapytanie ofertowe i wybrano firmę, która dostarczy samochód za kwotę 68.000 zł. Dostarczenie auta zaplanowano na 28 grudnia. Były to środki z dotacji i byłoby błędem nie wykorzystać ich w całości.
 
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
Jednocześnie Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024.
 
2)     projekt uchwały w sprawie założenia „Przedszkola Specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi” oraz włączenia go do struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tucholi
p. Przewodnicząca – poinformowała, że zainteresowanie tym przedszkolem jest bardzo duże.  Kadra posiada właściwe wykształcenie. Ponadto można spodziewać się z tego powodu zwiększenia subwencji.
p. Skarbnik – zauważyła, że nie otrzymała w związku z tym wniosku o zmianę budżetu. powinien być układ wykonawczy przygotowany przez dyrektora Ośrodka.
p. Przewodnicząca – te środki będą wydatkowane, a zmiana w subwencji będzie później.
 
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie założenia „Przedszkola Specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi” oraz włączenia go do struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tucholi
 
3)     projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2013 rok
p. Przewodnicząca – poinformowała, że zatwierdzenie planu pracy wynika z przepisów. Żałuje tylko, że projekt nie został dostarczony wcześniej.
 
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na 2013 rok.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że za przygotowanie tematu, zgodnie z planem pracy Komisji, odpowiedzialna była pani Danuta Tyda.
p. D. Tyda – poinformowała, że ogólna suma uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi 61 osób. Kształcenie indywidualne w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: w ZSO – 5 osób, w ZSLiA – 4 osoby, w ZSLiT – 3 osoby. W załączeniu tabela określająca rodzaje niepełnosprawności w poszczególnych szkołach.
p. Przewodnicząca -  uważa, że taniej wozić dzieci do szkoły niż jeździć na zajęcia indywidualne.
p. W. Kociński – zaproponował, aby wystąpić do Dyrektora SOSW w tej sprawie.
 
Komisja wypracowała wniosek do Dyrektora SOSW następującej treści: Komisja prosi o przeanalizowanie możliwości wykorzystania busa do dowozu dzieci uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, które są zakwalifikowane do nauczania indywidualnego.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                          Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 grudnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2013, 14:17:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1564