Protokół Nr 22/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 29 stycznia 2013 r.


Protokół nr 22/2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 29 stycznia 2013 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2013.
  2. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2012.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  

Komisja ustaliła, że rozpocznie posiedzenie od analizy materiałów sesyjnych.
 
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z 21 posiedzenia Komisji.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024
p. Skarbnik – omówiła autopoprawki do projektu uchwały i programu, które znajdują się w załączeniu do oryginału protokołu. Poinformowała, że pożyczka ma być przeznaczona na wykup wierzytelności, spłatę rat kredytu za 2014 i 2015 r. zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz na pokrycie deficytu roku 2013. Jest to kredyt zaciągnięty w SGB Koronowo na kwotę 3.100.000 zł. Do pożyczki należało wskazać rzecz, które będzie można bardzo szybko rozliczyć, ponieważ pożyczka musi zostać rozliczona w ciągu 2 tygodni.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy Bank zgodził się przyjąć wcześniejszą spłatę.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że wystąpili do Banku w formie pisemnej i jest zgoda na wcześniejszą spłatę. Takie samo pismo zostało również wysłane w sprawie wykupu wierzytelności. Można spłacić te wierzytelności i obsługa jest liczona do dnia spłaty. Po uzyskaniu pożyczki z Budżetu Państwa należy w ciągu dwóch tygodni ją rozliczyć. Z tych środków zostaną też spłacone obligacje, które są do wykupu w tym roku. Program naprawczy jest już w części wdrożony. Zarząd zdecydował z rezygnacji ze zwiększenia czynszu w Szpitalu. Sprzedaż Białej została przesunięta na czas po zakończeniu inwestycji przez ZHP, czyli na 2015 r. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży w 2015 r. to będą realizowane oszczędności na remontach i wydatkach rzeczowych.
 
Komisja w wyniku głosownia 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024.
 
2)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
p. Skarbnik - omówiła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu. Poinformowała, że dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.862.610,06 zł i po zmianie wyniosą 47.558.433,91 zł. Zmniejszenie dotyczy między innymi urealnienia dochodów dotyczących projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w związku z wpływem części refundacji środków europejskich w IV kwartale 2012 r. Ponadto zmniejszenie dotyczy rezygnacji ze sprzedaży ośrodka w Białej w bieżącym roku i sprzedaży jednej działki w Rudzkim Moście. Urealniono też dochody z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody zostają też zmniejszone w związku z rezygnacją  ze zwiększenia czynszu za obiekty od Spółki Szpital Tucholski. Wydatki zwiększają się natomiast o kwotę 10.960.092,80 zł  i będą wynosiły 59.272.049,79 zł. Zwiększenie dotyczy miedzy innymi spłaty w całości umowy o wykup wierzytelności, zwiększenia środków na kwotę 840.375 zł w związku ze zwrotem części opłat za karty pojazdu. Wzrasta również kwota na obsługę długu publicznego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami.
p. Przewodnicząca – zapytała, czego dotyczy zmiana w projekcie „Uczeń zawodowiec”.
p. Skarbnik – zmiana dotyczy urealnienia w drugim semestrze. Do projektu uchwały Zarząd zgłasza też autopoprawkę. Dotyczy ona załącznika nr 4 „Zadania Inwestycyjne w 2013 r. kwota 10.820.618,84 w punkcie 4 znajduje się w kolumnie 9, a powinna się znaleźć w kolumnie 8.
p. J. Kowalik – zapytał czego dotyczy w zadaniach inwestycyjnych leasing samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych.
p. W. Kociński – dotyczy to samochodów, które są użytkowane w ZDP. Leasing kończy się w tym roku.
 
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 
3)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024
p. Skarbnik – poinformowała, że ta uchwała jest konsekwencją zmian budżetowych. Od 1 lutego obowiązywać będzie nowa szata graficzna załączników, w związku z tym zostały one już dostosowane do nowych przepisów. Dodała, że na stronie 91 materiałów sesyjnych należy wykreślić wiersz 2e, w którym powtórzone są dane z wiersza 2c.
p. J. Kowalik – według kolejności podejmowanych uchwał najpierw ma zostać przyjęty program naprawczy, a potem pożyczka z budżetu Państwa. Zapytał, co by się stało, gdyby ta pożyczka nie została uchwalona. Ponadto jeżeli Powiat nie otrzyma pożyczki to zmiana budżetu jest bezprzedmiotowa.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że gdyby została uchwalona zmiana budżetu, a później Rada nie uchwaliłaby pożyczki, to byłoby to działanie nieracjonalne.
p. Skarbnik – omówiła autopoprawki do projektu uchwały, które stanowią załącznik do oryginału protokołu.
p. J. Kowalik – zapytał, czy zadłużenie do 2024 roku jest narzucone, czy można je wydłużyć.
p. Skarbnik – poinformowała, że udało się spiąć całości do 2024 roku. Zależy to od Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tego okresu nie można było skrócić, bo przy tych dochodach nie byłoby możliwości spłaty.
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024.
 
4)     projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego
 
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Budżetu Państwa w ramach postępowania naprawczego.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że w konsultacji z członkami Komisji przygotowała plan pracy Komisji na rok 2013. Zapytała, czy członkowie mają jakieś uwagi do planu pracy.
 
Komisja nie wniosła uwag i przyjęła plan pracy 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Plan pracy w załączeniu do oryginału protokołu.
 
Ad. 2.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że sprawozdanie z pracy Komisji zostało dołączone do materiałów sesyjnych. Zapytała czy członkowie mają uwagi do sprawozdania.
 
Komisja nie wniosła uwag i przyjęła sprawozdanie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Sprawozdanie z pracy Komisji w załączeniu do oryginału protokołu.
 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że wraz z materiałami sesyjnymi radni otrzymali sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2012. Wynika z niej, że wszyscy mieszczą się w normie i Powiat nie będzie musiał wypłacać dodatkowych środków.
 
Sprawozdanie  w załączeniu do oryginału protokołu.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                           Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (29 stycznia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 kwietnia 2013, 09:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1524