Protokół Nr 23/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 12 marca 2013 r.


Protokół nr 23
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
która odbyła się 12 marca 2013 r.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Danuta Wytrążek – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia, p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu, p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
 
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Realizacja projektu unijnego „Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu” na bazie ZSLiT i ZSLiA w Tucholi.
  2. Strategia  rozwoju edukacji w Powiecie Tucholskim. Stan prac powołanego Zespołu. 
  3. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
  4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że omawiany projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych. Poprosiła o przedstawienie informacji Panią Danutę Wytrążek.
p. D. Wytrążek – projekt opiewa na kwotę 548.000 zł. W projekcie bierze udział 454 uczniów, a na wstępie założeniem było 280 uczniów. Na tej podstawie można stwierdzić, że projekt jest sukcesem. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia dodatkowe oraz zajęcia z psychologiem i pedagogiem. Mają one na celu pomoc w kwestiach uzależnień, patologii, wyrównywania szans. Dodatkową atrakcją są wycieczki w ramach zajęć, np. do Warszawy na giełdę papierów wartościowych, do kina, do teatru. Atrakcją jest też catering. W ramach projektu zakupiono również pomoce dydaktyczne. W ubiegłym roku była kontrola projektu. Jej zakres był bardzo obszerny i nie stwierdzono uchybień.
p. Przewodnicząca – dodała, że w ZSLiA projekt ten cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Daje to możliwość prowadzenia zajęć fakultatywnych. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też catering. Uczniowie nawet w sobotę przyjeżdżają na zajęcia.
p. J. Kowaliki – ma zbieżne zdanie na ten temat. Zawsze się dopomina o takie projekty. Rzeczywiście uczniowie dojeżdżają chętnie nawet w soboty. Jest duża frekwencja. Catering również dopinguje młodych ludzi. Zajęcia są bardzo ciekawe i nie ma rytmu lekcyjnego. Uczniowie realizują też swoje zainteresowania. Zapytał kiedy były przymiarki do tego projektu.
p. D. Wytrążek – przymiarki do projektu rozpoczęły się w 2010 r.
 
Radni nie mieli dalszych pytań, dlatego Przewodnicząca zamknęła ten punkt posiedzenia.
 
Ad. 3.
p. Przewodnicząca – zapytała, czy dobrze odczytała, że w bieżącym roku nie ma środków na dotacje dla organizacji pozarządowych i czy został rozliczony obiegły rok.
p. D. Wytrążek – poinformowała, że ubiegły rok jest rozliczony. W tym roku nie ma środków na pomoc finansową dla organizacji pozarządowych. Możliwa będzie jednak pomoc pozafinansowa.
 
Radni nie mieli dalszych pytań, dlatego Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
 
Ad. 4.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekty uchwał w sprawie utworzenia nowych szkół  w ZSLiA i ZSLiT
p. D. Wytrążek – poinformowała, że dotychczas wszystkie tworzone technika miały konkretne nazwy. W zespół powinny być łączone jednak szkoły różnego typu. Teraz pomysł jest taki, aby zrobić porządek i powołać odpowiednio Technikum nr 1 i Technikum nr 2 z czasem pod te technika podejdą już istniejące. W tym momencie dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu będzie mógł otworzyć nowy zawód.
p. Przewodnicząca – zapytała, co będzie się działo w sytuacji, gdy nie będzie naboru i czy te technika będą obejmowały również pozostałe technika.
p. D. Wytrążek – w przypadku braku naboru technikum zostaje, bo brak naboru jest tylko na konkretny zawód. Na razie też pozostałe technika nie będą wchodziły w skład tego technikum. To jest praca dla radcy, bo trzeba wypracować właściwy tok postępowania.
 
W wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie utworzenia „Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi,
2) projekt uchwały w sprawie utworzenia „Technikum nr 2 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.
 
p. W. Kociński – poinformował, że Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem zamierza otworzyć technikum inżynierii środowiska. Zajmował się tym już Senat uczelni. Zarząd wydał swoją opinię na ten temat, jednak Senat przyjął propozycję Rektora. Przedstawiciele Powiatu wyrazili swój sprzeciw. Odczytał opinię Zarządu, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. Poinformował również, że w przypadku szkół niepublicznych Powiat może wyrazić swoją opinię, ale nic więcej.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że Komisja może również wyrazić opinię w tej sprawie. Była radną w trakcie, kiedy powstawała Wyższa Szkoła. Rektor mówił wtedy o studiach inżynierskich, a w przyszłości o magisterskich. Była też mowa o tym, że uzupełniające studia mogą być kontynuowane w Bydgoszczy. W tej chwili to co robi Pan Rektor wykorzystując bazę, którą otrzymała uczelnia, powoduje obniżenie do poziomu technikum. Uczelnia nie idzie w górę tylko w dół.
 
Komisja wypracowała następujące stanowisko: W trudnej sytuacji finansowej Powiatu Komisja wyraża zaniepokojenie obniżającą się subwencją oświatową spowodowaną zmniejszaniem ilości uczniów uczęszczających do szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat. Utworzenie nowej szkoły o kierunku zbliżonym do istniejącego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych kierunku Technikum Architektury Krajobrazu może spowodować zmniejszony nabór do szkoły prowadzonej przez Powiat, co przełoży się na kolejne obniżenie subwencji naliczanej na szkoły powiatowe. Komisja stwierdza, że Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi została utworzona przez samorządy z terenu Powiatu Tucholskiego w celu umożliwienia absolwentom szkół ponadgimnazjalnych kontynuacji edukacji na poziomie inżynierskim. Utworzenie jej dawało nadzieję na poszerzenie oferty o studia magisterskie i podyplomowe, które zdaniem Komisji znacznie bardziej przyczyniłyby się do rozwoju edukacji na naszym terenie i odpowiadałyby potrzebom środowiska. 
 
2)     projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
p. W. Kociński – uważa, że dodatki motywacyjne są po to, aby motywować najaktywniejszych. Dla osób, które nie są na Karcie Nauczyciela jest to dziwne.
p. J. Kowalik – wcześniej nie było dodatków motywacyjnych. Pojawiły się one po wyraźnych prośbach organów prowadzących.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że te dodatki bardzo motywują młodych nauczycieli. Osobiście poszłaby w tym kierunku, aby do czerwca te dodatki były. W miesiącach lipiec i sierpień byłyby one zawieszone. Jest za oszczędzaniem, ale nie w ten sposób. Zaczęła się nad tym zastanawiać i nie wie czy jest to dobre rozwiązanie.
p. W. Kociński – do maja obowiązuje obecny Regulamin, Potem jest czerwiec, lipiec i sierpień, a od września można to zmienić.
p. Przewodnicząca – uważa, że można się wstrzymać z tą uchwałą.
p. Sekretarz – poinformowała, że niczym nie skutkuje nie podjęcie tej uchwały w tej chwili.
p. W. Kociński – poprosił w związku z tym o zgłaszanie propozycji zmian, które miałby Zarząd ująć.
p. Przewodnicząca – uważa, że proponowany przez Zarząd dodatek jest jedynym narzędziem pozwalającym dyrektorowi na motywowanie nauczycieli. Zastanawiała się natomiast nad innymi dodatkami. Zarząd teraz musi przygotować nową uchwałę.
p. J. Kowalik – uważa, że trzeba przeliczyć wysokość oszczędności przy innych wariantach.
p. W. Kociński – zapytał, czy w takim razie Komisja wskaże propozycję zmiany.
p. J. Kowalik – nie wie, czy ta suma oszczędności z innych składników będzie wystarczająca.
p. W. Kociński – poprosił, aby radny wskazał, gdzie widzi możliwość obniżenia.
p. J. Kowalik – mówił już, że na dodatku motywacyjnym nie należy oszczędzać. Można zastanowić się nad dodatkiem funkcyjnym, dla wychowawcy klasy czy dla opiekuna stażu.
p. Skarbnik – zauważyła, że nauczyciel po zmianie uchwały może dostać dodatek w tej samej kwocie co do tej pory, tylko mniej osób go otrzyma. Nie można obniżyć dodatku funkcyjnego dyrektorom, bo będą mniej zarabiali od nauczycieli. Natomiast wychowawstwo to zobowiązanie względem uczniów.
Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.
 
p. Kociński – zauważył, że można obniżyć ten dodatek do 3,75 % i znieść go za okres wakacji.
 
3)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.
 
4)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego i projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi
p. Sekretarz – uchwała zmieniająca Statut powoduje zmianę ilości członków Zarządu Powiatu do trzech osób. Natomiast uchwała o Regulaminie Organizacyjnym głównie dotyczy zmiany przepisów prawnych i dostosowania go do nich. Jest rezygnacja z ISO w związku z tym, że umowa wygasa. Kontrola zarządcza realizuje te zadania, które były zawarte w ISO.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego i projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 
5)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013
p. Skarbnik – omówiła zmianę do budżetu. Poinformowała, że dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 385.661,70 zł. Zwiększenie następuje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku decyzji Wojewody Komenda otrzymuje 86.800 zł. Zwiększeniu uległa również część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 325.772 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zwiększona o  kwotę 209 zł. W wyniku decyzji Wojewody zmniejszeniu o 42.200 zł uległa kwota przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zwiększeniu o 7.600 zł uległa dotacja Wojewody dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Te kwoty znalazły swoje odzwierciedlenie w wydatkach.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.
 
Ad. 2.
p. J. Kowalik – poinformował, że zostały pozbierane materiały ze szkół. Została przyjęta strategia działania. Jeszcze w marcu odbędzie się jedno spotkanie. Potem planowane jest spotkanie całego zespołu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego. Po pierwszym spotkaniu doszli do ciekawych wniosków. Niestety demografia jest okrutna.
 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 22 posiedzenia Komisji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (12 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 kwietnia 2013, 09:27:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1510