Protokół Nr 24/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Protokół nr 24 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 16 kwietnia 2013 r. 
  
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Danuta Wytrążek – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia, p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu. 
  
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1.      Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat. 
2.      Realizacja zadań z zakresu badań medycyny pracy u uczniów. 
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Komisja zdecydowała, że rozpocznie posiedzenie od omówienia materiałów sesyjnych. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 23 posiedzenia Komisji. 
  
Ad. 3. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o 5.132,91 zł. Następuje zmniejszenie w dziale transport o 105.338,54 zł w związku z mniejszym zabezpieczeniem wkładu własnego otrzymanego z Gminy Kęsowo dotyczącego drogi. Będzie jednak w tym zakresie autopoprawka. Zwiększenia dokonuje się w dziale turystyka. Dotyczy to realizacji projektu złożonego w konkursie ogłoszonym przez LGD Bory Tucholskiego. Następuje zwiększenie o kwotę 85.488,45 zł w Urzędzie Pracy w związku z przystąpieniem do projektu „Skuteczny PUP”. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia o 24.983 zł w dziale Turystyka. Zmiana dotyczy realizacji projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” złożonego w konkursie ogłoszonym przez LGD Bory Tucholskie. W dziale Administracja publiczna dokonuje się zmian w paragrafach w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania. W dziale Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w § 2540 w kwocie 24.382,12 zł. w związku z ostatecznymi wielkościami subwencji oświatowej  i wyliczeniem dotacji przyznanej na jednego ucznia w Szkole Realnej. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia pomiędzy § w łącznej kwocie 610.983 zł. w związku z ustaleniami poprzetargowymi wpływającymi na kwalifikację wydatków oraz z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”. 
  
W wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
2)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia  ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski” 
p. D. Wytrążek – poinformowała, że został przygotowany nowy tekst uchwały, aby po raz kolejny nie wracać do tego. Zmiana polega między innymi na zróżnicowaniu średnich ocen. W gimnazjum będzie to średnia 5,1; w liceum ogólnokształcącym będzie to średnia 4,9; w technikum i szkole zawodowej 4,7. 
p. Przewodnicząca – dodała, że w gimnazjum bardzo dużo osób spełnia obecną średnią. 
p. J. Kowalik – zapytał, kto ustalił te zmiany wysokości średniej. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że taka była propozycja Komisji rozpatrującej wnioski o stypendium. Zarząd przyjął tą propozycję. 
p. J. Kowalik – poinformował, że nie podoba mu się ta propozycja. Może to rodzić sugestie, że jeżeli uczeń idzie do technikum to dostaje stypendium.  Ma wątpliwości dotyczące sposobu ustalenia progu. Jeżeli nie ma być sytuacji, że jest bardzo dużo uczniów z jednej szkoły, to może należy ustalić liczbę uczniów, którzy otrzymują stypendium. Uważa, że to bije w uczniów gimnazjum. Nie wie, czy to było z kimś ustalane np. z radą rodziców. Jeżeli średnia nie została osiągnięta to może 5 najlepszych uczniów dostawać. Jego zdaniem średnia powinna być jedna np. 4,9, a jeżeli żaden z uczniów nie spełni tej średniej to otrzymuje 5 najlepszych. 
p. Przewodnicząca – do tej pory była średnia 4,8. Okazywało się, że jest to średnia nie do osiągnięcia w technikach. W projekcie uchwały technika mają obniżoną średnia, a w gimnazjum i liceum podniesione.  
p. J. Kowalik – uważa, że należy dopisać, iż w przypadku nie uzyskania średniej otrzymuje 5 najlepszych uczniów. 
p. Przewodnicząca – jest jak najbardziej za, ale czy Ci uczniowie również mają inne osiągnięcia. Średnia jest tylko jednym z warunków uzyskania stypendium. 
p. J. Kowalik – zauważył, że ten regulamin wejdzie w życie w połowie semestru. W lipcu będą składane wnioski na ten semestr. Jego zdaniem ten regulamin powinien obowiązywać od nowego roku szkolnego, a do końca tego semestru powinno to się odbywać na podstawie dotychczas obowiązującego. 
p. Przewodnicząca – zapytała, jak wytłumaczyć, że w ZSLiA i ZSLiT stypendium otrzyma po 5 uczniów a w ZSO liczymy średnią. Lepiej byłoby wtedy zapisać, że jeżeli w danym typie szkoły nie osiągnie się średniej, to 5 uczniów najlepszych otrzymuje. 
p. W. Kociński – jeżeli 5 najlepszych w technikum, to analogicznie może być 5 najlepszych w ZSO. 
p. J. Kowalik – zauważył, że dopiero kiedy nie zostanie osiągnięcia średnia to otrzyma 5 najlepszych. Jeżeli średnią osiągnie 10 osób, to te 10 osób otrzyma stypendia. 
p. W. Kociński – można wprowadzić średnią 5,0 i zapis, że otrzymuje 5 osób i średnią 4,5 i również 5 osób otrzymuje. 
p. A. Pruszak – zaproponował, aby w każdej szkole 5 najlepszych otrzymywało. 
p. D. Wytrążek – poinformowała, że w chwili obecnej 13 osób otrzymuje stypendia. 
p. J. Kowalik – jeżeli dostanie tylko 5 osób, to będzie dyskusja, co jest trudniejsze. Jest zwolennikiem systemu mieszanego. 
p. W. Kociński – uważa, że stypendia są nagrodą za coś w czym jest się najlepszym. 
p. Przewodnicząca – dodała, że to stypendia za wyniki w nauce, dlatego wykreślono pytania o dochody rodziców. Należy rozważyć, czy ma to być 5 uczniów w szkole najlepszych czy ma być średnia. 
p. J. Kowalik – zauważył, że Powiat nie ma żadnych narzędzi, aby uczniów przyciągnąć. Inni płacą np. za dojazdy czy za internat. Jest w zespole przygotowującym strategię rozwoju edukacji. Wychodzi z wyliczeń, że uczniowie zdolni uciekają z Powiatu. Jeżeli uczniów chce się przyciągnąć, to trzeba zrobić program, który ich zachęci. 
p. W. Kociński – zapytał, co byłoby gdyby pięciu najlepszych uczniów miało takie same osiągnięcia. 
p. D. Wytrążek – dodała, że są jeszcze szkoły zawodowe i właściwie powinna być czwarta kategoria. 
p. Przewodnicząca – również nad tym myślała. Można robić dla 5 najlepszych uczniów, ale wtedy muszą to robić szkoły. 
p. J. Kowalik – ustaliłby średnią na poziomie 4,9 dla wszystkich szkół. W przypadku nie osiągnięcia średniej w danym zespole szkół wnioski składają 3 uprawnione osoby. 
p. Przewodnicząca – zapytała, dlaczego radny w takim razie wcześniej pytał, dlaczego stypendium nie otrzymali wszyscy składający wniosek. Były 33 wnioski, a stypendium otrzymało 13 osób. W tej chwili stypendium wynosi 100, 80 i 60 zł. 
p. J. Kowalik – zauważył, że subwencja na uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych jest wyższa. Powiat otrzymał większą subwencję. Jest zwolennikiem tego, aby jak najwięcej uczniów otrzymało stypendium. Byłby przeciwnikiem oszczędzania na tym. 
p. W. Kociński – stwierdził, że w Gminie Tuchola jest zdrowe podejście do tego tematu. Otrzymuje po jednej osobie ze szkoły. 
p. J. Kowalik – zauważył, że tam uczniowie muszą przyjść. Powiat natomiast musi ściągnąć uczniów. Nie powinno być sytuacji, że kwalifikowało się 33 uczniów i nie wszyscy dostali. Zapytał, jaka jest to suma na rok. 
p. D. Wytrążek – na rok jest przeznaczona kwota 12.000 zł, ale na nią składają się też środki na stypendia jednorazowe. 
p. J. Kowalik – nie ograniczajmy  tego. 
p. W. Kociński – powiedział Pan na sesji, że oszukujemy młodzież. 
p. D. Wytrążek – dodała, że jeżeli będzie Komisja to może ona zdecydować ile osób otrzyma stypendium. 
p. J. Kowalik – w takim razie pójdzie w takim kierunku, aby zwiększyć środki na te stypendia. 
p. W. Kociński – w takim przypadku trzeba zapytać skąd wziąć dodatkowe środki i zapyta również skąd wziąć środki na drogi. 
p. Przewodnicząca – jej zdaniem należałoby zostawić zaproponowane średnie z dopiskiem w punkcie c) „ o ile średnia ta nie zostałaby osiągnięta, do złożenia wniosku z danego zespołu szkół uprawnionymi są 3 osoby z najwyższą średnią”. 
p. W. Kociński – zaproponował głosowanie nad propozycją Pana radnego i nad tą, która  znajduje się w materiałach sesyjnych. 
p. D. Wytrążek – zauważyła, że propozycja Zarządu daje większe możliwości. 
  
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu znajdującym się w materiałach sesyjnych. Czterech radnych było za tą propozycją. 
Za propozycją radnego Jerzego Kowalika była jedna osoba. 
  
Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”.   
  
3)     sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2012 
p. J. Kowalik – stwierdził, że powstanie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli to jest zejście w dół ku nauczycielom. Patrząc z perspektywy można stwierdzić, że ten ośrodek się sprawdził. Miał on być finansowany ze środków Ministerstwa. Tego jednak nie ma. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że na razie ta idea upadła. 
p. J. Kowalik – dodał, że sam sens istnienia i prowadzenia jest jak najbardziej pozytywny. Poziom szkoleń był wysoki. Ma to sens i trafia w potrzeby nauczycieli. 
p. D. Tyda – zapytała, czy ktoś zastąpił metodyka języka polskiego. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy wszystkie gminy mają podpisane porozumienie dotyczące Ośrodka. 
p. W. Kociński – odpowiedział, że zrezygnowała Gmina Gostycyn. 
  
Komisja wypracowała następującą opinię: Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w 2012 r. i nie wnosi uwag. Widać po przeprowadzonych szkoleniach, warsztatach, konferencjach z wydawnictwami, że korzystają liczne rzesze nauczycieli oraz rodzice i pracodawcy. 
  
4)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi 
  
Ad. 1. 
p. D. Wytrążek – odczytała informację na temat realizacji zadań z zakresu medycyny pracy u uczniów, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. Dodała, że corocznie był ogłaszany konkurs na te badania, ale wcześniej nikt się nie zgłaszał. W ubiegłym roku zgłosiła się Pani doktor Neumann. W momencie kiedy zrezygnowała te usługi pełnił gabinet doktora Krajnika. 
  
Komisja nie wniosła uwag do informacji i wypracowała opinię następującej treści: Zadania związane z organizacją przez szkoły badań medycyny pracy uczniów w szkolnictwie zawodowym realizowane są na bieżąco przez Poradnię Medycyny Pracy „Pasja” s.c. Mariola i Stefan Krajnik i finansowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Kontrolą nad terminowością przeprowadzanych badań  zajmują się dyrektorzy szkół. 
  
Ad. 2. 
p. D. Tyda – przedstawiła informację na temat opieki medycznej w szkołach prowadzonych przez Powiat. Poinformowała, że opieka ta jest sprawowana przez Miejskie Centrum Lekarskie. Tylko Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ma zatrudnioną pielęgniarkę na ½ etatu. Zespół Szkół w Śliwicach obsługuje tamtejszy Ośrodek Zdrowia. W załączeniu do oryginału protokołu znajduje się informacja MCL. 
  
Komisja wypracowała następującą opinię: Opieka medyczna realizowana w szkołach prowadzonych przez Powiat zapewnia dostępność do podstawowych świadczeń od poniedziałku do piątku, w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów. Nie zawsze jest to opieka całoetatowa. Podczas nieobecności pielęgniarek pomoc doraźną zapewnia MCL Tuchola lub podległa przychodnia. Opieka lekarska zapewniana jest zgodnie z harmonogramem pracy podstawowej opieki zdrowotnej. 
  
p. J. Kowalik – zapytał, jak wygląda sprawa utworzenia szkoły średniej przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem. 
p. W. Kociński – poinformował, że w tej sprawie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły. 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (16 kwietnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 czerwca 2013, 13:59:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1909