Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 18 czerwca 2013 r.

Protokół nr 25 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 18 czerwca 2013 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
 
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Informacja dotycząca arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014. 
  2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 w działach: 801, 854, 921 i 926. 
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  
 
Komisja zdecydowała, że rozpocznie posiedzenie od omówienia zmian budżetu Powiatu na 2013 r. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 24 posiedzenia Komisji. 
  
- projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
  
p. Skarbnik – zmiany zostały zawarte w materiałach sesyjnych. Ponadto radni otrzymali autopoprawkę do uchwały, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Po stronie dochodów w dziale 600 Transport i łączność w budżecie wpisano dotację z Gminy Cekcyn w wysokości 100.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotyczy to przebudowy drogi Trzebciny – Zdroje - Wrzosowisko. Wpłynęła również dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na prace geodezyjne i kartograficzne  w wysokości 20.000 zł. W dziale 757 Obsługa długu publicznego urealniono dochody. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 22.800 zł w związku z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych  niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w ZSLiA. Wpłynęła również decyzja Wojewody o dotacji w wysokości 930,50 zł w związku z dofinansowaniem zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W rozdziale 85324 PFRON zabezpieczono wkład własny do projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” w wysokości 21.642,34 zł. Zwiększeniu o 12.000 zł uległy też środki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z udzieleniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. W dziale 921 następuje zwiększenie o 10.000 zł w związku z dotacją od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu na realizację projektu „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – II etap”.  W wyniku wszystkich zmian dochody uległy zwiększeniu o kwotę 183.956,63 zł. W związku z tymi zmianami uległy również zmianie wydatki o taką samą kwotę. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek. Dodatkowo w muzeum została zabezpieczona dodatkowa kwota na wynagrodzenia. W muzeum jest jedna Pani i na sezon letni zostanie zatrudniona osoba na umowę zlecenie. 
p. Przewodnicząca – dodała, że Pani w Muzeum ma bardzo dużo pracy, szczególnie kiedy jest sama. 
  
W wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
Jednocześnie Komisję cieszy fakt, że pozyskuje się dodatkowe środki pozabudżetowe na edukację. 
  
Ad. 1. 
p. Skarbnik – poinformowała, że przyjęcie arkuszy organizacyjnych poprzedziły rozmowy z dyrektorami szkół. Arkusze zostały przyjęte w wersji zaproponowanej przez dyrektorów. Wszystko będzie wiadome dopiero po naborze do klas pierwszych. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy nie będzie zwolnień. 
p. W. Kociński – na chwilę obecną trudno cokolwiek powiedzieć. 
  
Ad. 2. 
Komisja omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. 
  
p. J. Kowalik- stwierdził, że subwencja nie była przekazana w całości na oświatę. Jest tym zawsze zasmucony. W ubiegłym roku był to ponad milion złotych różnicy. 
  
Komisja wypracowała następującą opinię: Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu w działach 801, 854, 921 i 926. W dziale 801 – oświata i wychowanie procent wykonania wyniósł 90,87. Po analizie poszczególnych paragrafów Komisja stwierdza, że oszczędności dokonano przede wszystkim w działach związanych z wydatkami materiałowymi. Wydatki związane z wynagrodzeniami zostały zrealizowane w wyższym stopniu. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wyniosło 90. 91 %, a w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 89,22 %. Największe wykonanie, bo 97,15 % dotyczy działu 926 – Kultura fizyczna i sport. 
  
W wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. 
  
Ad. 3. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)     projekt uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2 letniego) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2 letniego) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi. 
  
2)     projekt uchwały w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2 – letniego) w Tucholi 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2 – letniego) w Tucholi. 
  
3)  projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że uchwała dotyczy bardzo dużego projektu. Można pozyskać środki na doposażenie bazy do kształcenia w zawodach rolniczych. Baza będzie przygotowana w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. 
p. J. Kowalik – stwierdził, że bardzo dobrze, że zostanie to wykonane na majątku Powiatu. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (18 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (23 września 2013, 10:47:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1425