Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 17 września 2013 r.

Protokół nr 26 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 17 września 2013 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p.Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
  
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
  1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku w działach: 801, 854, 921 i 926. 
  2. Informacja o naborze do szkół powiatowych. Nowe kierunki kształcenia – wyposażenie szkoły pod kątem utworzonego kierunku (baza i kadry). 
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  
  
Ad. 1. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r. W działach będących przedmiotem zainteresowania Komisji niektóre paragrafy są przekroczone i znajdują się na poziomie od 52 do 65 % planu. Dyrektorzy znają tą sytuację. Będzie tu konieczne zwiększenie. Poprosiła Panią Skarbnik o omówienie. 
p. Skarbnik – poinformowała, że wykonanie w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynosi 56 %, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 57 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 47 % a w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 58 %. Najwyższe wykonanie w paragrafach wynosi nawet 65 %. Nie dotyczy to jednak wszystkich szkół. Zabraknie środków w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Na sesję jest przygotowana zmiana budżetu, w której do poradni zostanie skierowane 30.000 zł na zabezpieczenie potrzeb. Jest to skromny budżet. Nie starcza środków na zakup pomocy dydaktycznych. Na początku roku było wyższe zużycie energii, bo zima była dość długa. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to trzeba będzie poszukać pieniędzy. 
p. J. Kowalik – dodał, że jeżeli przeszedłby pomysł, że w trakcie przerwy semestralnej nauczyciele mają być w szkole, to koszty jeszcze by wzrosły. 
p. Skarbnik – stwierdziła, że dochody były wyszacowane bardzo ostrożnie i oszczędnościowo. Być może w związku z tym będzie ponadplanowe wykonanie dochodów. Ponadto są środki ze sprzedaży działek, ale nie były one planowane w budżecie i zostaną ujęte w budżecie na rok 2014. 
p. Przewodnicząca – w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport do półrocza było duże wykonanie w związku z wszelkiego rodzaju imprezami. Odbyły się między innymi igrzyska sportowe. Zapytała jak ten budżet widzi Pani Naczelnik Wydziału Oświaty. 
p. L. Karnowska – trzeba będzie się spiąć i zrealizować ten budżet. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że zaplanowane były niewielkie środki na zakup pomocy naukowych, a zmienia się podstawa programowa. Szkoły, aby mogły stać się ośrodkami egzaminacyjnymi muszą być wyposażone w odpowiednie pomoce i stanowiska. Nie wiadomo jednak co będzie konkretnie potrzebne, a należałoby to ująć w budżecie na kolejny rok. 
p. L. Karnowska – pracę rozpoczęła 2 września i jeszcze się wdraża. Nie wiedziała o tej sprawie. Trzeba rozpoznać co jest potrzebne. 
p. J. Kowalik – chodzi generalnie o sprzęt i dostosowanie do egzaminowania na poszczególnych kierunkach. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że aby utworzyć ośrodek egzaminacyjny potrzebne będą spore pieniądze. Jeżeli taki ośrodek powstanie w Chojnicach i będzie wyposażony w taki sprzęt, na którym młodzież będzie się mogła uczyć i egzaminować to uczniowie wybiorą Chojnice a nie Tucholę. 
p. J. Kowalik – sprawdzał w protokole z Komisji i w zeszłym roku już Komisja sygnalizowała to. 
p. L. Karnowska – skoro nie ma jeszcze konkretów to nie można wyliczyć ile będzie potrzebnych pieniędzy. 
p. Skarbnik – zauważyła, że nawet pomijając sytuację finansową i tak dyrektor nie wie w jakim kierunku ma pójść. 
p. L. Karnowska – zapytała, czy to musi być już przygotowane w przyszłym roku. 
p. J. Kowalik – obawia się tego, że nawet jeśli zakupią sprzęt to uczniowie mogą nie zdążyć się przeszkolić. 
p. A. Pruszak – zapytał, czy to tylko problem Powiatu Tucholskiego, czy jest to problem ogólnopolski. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że dotyczy to wszystkich samorządów. Tylko te samorządy, które nie mają problemów finansowych to kupią od ręki, a my musimy myśleć wcześniej. 
p. Skarbnik – została upoważniona do przedstawienia autopoprawki w projekcie uchwały w sprawie  upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza - Drożdzienica. Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W paragrafie pierwszym należy zastąpić miejscowość Wielka Klonia miejscowością Wielka Komorza.  Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. Poinformowała, że dochody i wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 459.170,73 zł. Po stronie dochodów: w dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.281,61 zł. W dziale Turystyka dokonuje się zmniejszenia o 10,90 zł w związku z rozliczeniem małego projektu „Bory Tucholskie – informator dla turysty grzybiarza”. W dziale 710 – Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia w kwocie 280.000 zł w związku z podpinaniem umowy o udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 526,38 zł w związku z rozliczeniem małego projektu „Na Borowiacką nutę – wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich”. W wyniku dwóch decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 83.290 zł. Urealnieniu uległy też dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek. Zwiększenie dotyczy kwoty 22.045,39 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia wpłynęła kwota 5.035 zł w związku z wnioskiem Pani dyrektor ZSLiA na remont. W związku z urealnieniem dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.142,86 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 zł w związku z urealnieniem dochodów. Zwiększenie o kwotę 48.011,40 zł dotyczy umowy o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki w dziale 853. Do budżetu wprowadzono zadanie pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Nie chcieli podejść do tego zadania, ale bez Powiatu cały projekt by padł. Jeżeli Powiat teraz wejdzie do tego programu, to później zaoszczędzi na innych działaniach. Wydatki w budżecie uległy zwiększeniu o taką samą kwotę jak dochody.  W rozdziale Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000 zł na utrzymanie dróg.  W dziale 710 – działalność usługowa dokonuje się zwiększenia na zakup serwera do prowadzenia baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W dziale Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 38.000 zł w celu zabezpieczenia paragrafów w rozdziałach dotyczących oświaty. W dziale obsługa długu publicznego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 31.250 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 230.327,86 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów. W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia w kwocie 17.000 zł. w związku z zabezpieczeniem płac do końca roku. W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia na kwotę 48.011,40 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia w rozdziałach na łączną kwotę 104.100 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów. W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” w kwocie 70.000 zł dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z tym, że w zmianie do budżetu zostały zawarte przedsięwzięcia konieczna była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
p. J. Kowalik – na stronie 22 sprawozdania są dochody jakie mają dyrektorzy zaplanowane do wypracowania. Zapytał czy te dochody będą wykonane, czy zostaną przekroczone. Jeżeli zostaną przekroczone, to czy wróci to do szkół w jakiejś formie. To byłby sposób na dopingowanie dyrektorów. Komisja mogłaby sformułować wniosek, że środki ponadplanowe miałyby wracać do szkoły, która je wypracowała. Wtedy będzie to dopingowało do wypracowywania tych ponadplanowych dochodów. 
p. Skarbnik – w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych ponadplanowe dochody zostały przekazane do budżetu szkoły. Tak się stanie też w SOSW, TCEZ. 
p. J. Kowalik – chodzi o wypracowanie generalnej zasady. To jest cenne, że szkoły zarabiają poza budżetem, bo można za te pieniądze coś dodatkowo wykonać. 
  
Komisja wypracowała następujące opinie: 
1)     Komisja przeanalizowała sprawozdanie z realizacji budżetu w za I półrocze 2013 r. w działach 801, 854, 921 i 926. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie wynosi 56 %. Niedoszacowany jest paragraf związany z wynagrodzeniami w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, Liceum Ogólnokształcącym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Niedoszacowanie pokryte zostanie zmianą do budżetu zatwierdzoną na sesji wrześniowej. Po przeanalizowaniu budżetu na koniec września 2013 r. może wystąpić konieczność dokonania kolejnych korekt. Paragrafy dotyczące materiałów i wyposażenia zapewniają niezbędne minimum do realizacji zadań. Wydatki na energię realizowane w wysokości 65 % planu rocznego muszą być korygowane w ramach wydatkowania środków. 
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja budżetu wynosi 57 %. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników po zwiększeniu na sesji Rady Powiatu powinny zabezpieczyć potrzeby. 
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły 47,38 % planu.   
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wykonanie wydatków w wysokości 58,31 % związane jest z zwiększoną ilością zadań w okresie letnim. 
Komisja wnioskuje, aby wypracowane przez jednostki ponadplanowe dochody zostały przekazane na wskazane przez dyrektorów paragrafy. 
Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku w działach: 801, 854, 921 i 926. 
2)     Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
3)     Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024. 
  
Ad. 2. 
p. L. Karnowska – przedstawiła informację o naborze na nowy rok szkolny do szkół powiatowych (w załączeniu do oryginału protokołu).  Poinformowała, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących powstał profil pożarniczo – wojskowy. Jest umowa ze strażą pożarną. Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywać się w straży na ich sprzęcie. Jest to tak stworzone, aby nie obciążać budżetu. W zawodzie technik hotelarz w ZSLiT przyjęto 27 uczniów.  Pierwsze półrocze będzie w oparciu o własną bazę szkoły, a drugie półrocze w oparciu o Zakład Aktywności Zawodowej. W ZSLiA w zawodzie technik obsługi turystycznej kształcić się będzie 13 uczniów. 
  
Ad. 3. 
Komisja omówiła materiały sesyjne w punkcie 1. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 25 posiedzenia Komisji. 
  
Na tym protokół zakończono. 
  
Protokołowała:                                                                           Przewodnicząca Komisji 
  
Elżbieta Damasiewicz                                                                          Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (17 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (28 października 2013, 11:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1601