Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 22 października 2013 r.

Protokół nr 27 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 22 października 2013 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
  
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
  1. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez powiat. Analiza raportu oświatowego za rok szkolny 2012/2013. 
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 26 posiedzenia Komisji. 
  
Ad. 1. 
p. J. Kowalik – nie zgadza mu się tabela dotycząca ilości uczniów. Zapytał, skąd się biorą te liczby. Może dotyczy to szkół średnich z pominięciem szkół zawodowych. Według danym zniknęło około 100 osób. Poprosił o weryfikację. W latach 1995-1997 urodziło się w Powiecie 636 dzieci. Zastanawiał się skąd to się bierze, że urodzenia przewyższają znacznie absolwentów.  To są osoby, które się tutaj urodziły, ale obecnie nie ma ich tutaj. Dzieci wyjeżdżają wraz z rodzicami do większych ośrodków lub za granicę. 
p. Przewodnicząca – dodała, że z listy urodzeń wynikało, że dzieci pięcioletnich do szkoły przybędzie dwunastka. A okazało się, że 5 z nich zniknęło. 
p. J. Kowalik – będzie to generalny problem. Na rynek wchodzą roczniki, których rodzice wyjeżdżają za pracą lub już wyjechali. 
p. L. Karnowska – stwierdziła, że te wykresy nie zawsze odzwierciedlają fakty. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że spadła ilość oddziałów. 
p. L. Karnowska – poinformowała, że w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – ilość oddziałów pozostała bez zmian i liczą po 26-28 osób. W Zespole Szkół Ogólnokształcących o dwa oddziały jest mniej. W Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej również jest spadek. W Śliwicach funkcjonują trzy oddziały. W Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy trzeba włożyć trochę wysiłku. Nie wie, czy wszystkie dzieci są objęte systemem nauki. Niestety żadnego rodzica nie można zmusić, ale można namawiać, pokazywać plusy. 
p. J. Kowalik – w poprzedniej kadencji były próby pozyskania dzieci. Trzeba pokazać jakie są warunki w szkole i możliwości. 
p. L. Karnowska – myśli o dniach otwartych tej szkoły, żeby rodzice mogli zobaczyć jak to wygląda. Trzeba to robić na zasadzie akcji promocyjnych. 4 kwietnia odbędą się targi edukacyjne. Myśli o zaproszeniu również Tucholskiej Szkoły Realnej. 
p. J. Kowalik – zapytał, czy Uczenia również będzie brana pod uwagę. 
p. L. Karnowska – jest otwarta na propozycje. Jeżeli chodzi o rekrutację, do szkół przyjmuje się coraz słabszych uczniów. Najwyższe wyniki matur były w Liceum Ogólnokształcącym. Ogólnie wyniki matur są gorsze. Najgorzej wypadł język polski w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. 
p. J. Kowalik – nie chce być adwokatem Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Robił analizy wyników matur w stosunku do wyników z jakimi uczniowie przychodzą do szkoły. Gdyby zmierzyć edukacyjną wartość dodaną to ZSLiT byłoby na pierwszym miejscu. 
p. W. Kociński – uważa, że tak to powinno być pokazywane. 
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że największą wartość mają te szkoły, w których widać, że uczeń się rozwinął. 
p. W. Kociński – był na konwencie, na którym omawiano wyniki matur. Województwo jest pośrodku jeżeli chodzi o wyniki. Najważniejszym miernikiem jest to, na jakie uczelnie dostają się później absolwenci. 
p. L. Karnowska – stwierdziła, że bardzo fajną rzeczą jest współpraca zagraniczna. ZSLiA wyjeżdżała do Austrii, Niemiec. Realizowano tam program Leonardo da Vinci. Powiat realizował projekt Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu. Była kontrola tego projektu. Projekt dotyczył zajęć zawodowych. Były realizowane też projekty z Włocławka. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest problem z obsadą. Coraz więcej dzieci jest diagnozowanych. Pomoc dotyczy dzieci od 2 roku życia. Można to przenieść do szkoły specjalnej, ale rodzice nie chcą, bo to się źle kojarzy. W tej chwili jest 30 dzieci na wczesne wspomaganie. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego obejmuje wszystkie gminy oprócz Gostycyna. Po rozmowach z dyrektorami wyszedł problem nie spełniania oczekiwań szkół średnich. Bardziej idzie to ku szkołom podstawowym 
p. J. Kowalik – poinformował, że był na dwóch szkoleniach i był z nich bardzo zadowolony. 
p. L. Karnowska – w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli brakuje oferty dla Szkoły w Śliwicach. W szkołach średnich oprócz matematyki nie ma oferty. Nie ma też woli współpracy dyrektorów szkół z dyrektorem PODN. W 2015 roku będzie to musiało już w pełni funkcjonować. Na razie nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości doradców metodycznych. Jest propozycja z Bydgoszczy. Urząd Marszałkowski chce wrócić do starej koncepcji. Była też propozycja podpisania porozumienia. 
p. W. Kociński – uważa, że najważniejsze jest to, aby nauczyciele byli z tego zadowoleni. 
p. J. Kowalik – jest zadowolony ze szkoleń, w których uczestniczył. Kiedyś funkcjonował w poprzednim systemie i wtedy doradcy nie widywał. Do wielu szkól taki doradca nie zdąży dojechać. 
p. Przewodnicząca – dodała, że PODN skupił się na matematyce, bo z tym były w szkołach największe problemy. Dobrze też, że są szkolenia w zakresie motywowania uczniów. W szkołach brakuje oferty dotyczącej przedmiotów zawodowych. 
p. L. Karnowska – założenie PODN było takie, że jeżeli jest potrzebne szkolenie w jakimś zakresie, to się dzwoni i takie szkolenie jest organizowane. 
p. W. Kociński – w takim razie może niepotrzebnie utrzymujemy placówkę. Wystarczy ściągnąć fachowców, a to mógłby robić Wydział. 
p. J. Kowalik – dodał, że mają być inaczej dzielone pieniądze na dokształcanie. 
p. Przewodnicząca – te pieniądze powinny zabezpieczać nasze szkoły. Duża grupa szkoleń dotyczy terenów wiejskich. Nauczyciele skarżą się na to, że nie ma konkretnych tematów. 
p. W. Kociński – uważa, że spokojnie Wydział Oświaty mógłby to robić. 
p. L. Karnowska – będzie w tej sprawie rozmawiała z Panem Słomą. W pierwszym semestrze 19 uczniów otrzymało stypendia naukowe. Teraz stypendium wynosi od 60 do 90 zł. Stypendia jednorazowe otrzymało 7 uczniów. Odbywają się comiesięczne spotkania z dyrektorami. Dyrektorzy radzą sobie świetnie. Jest świadomość, że jest potrzeba powstania nowych pracowni.
  
Komisja wypracowała następującą opinię: 
Komisja przeanalizowała wraz z Panią Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia raport oświatowy za rok 2012/2013 i uzyskała wyjaśnienia dotyczące omawianych raporcie zagadnień. Tendencje przedstawione w raporcie w oparciu o lata poprzednie i rok 2012/2013 wskazują na dalszy spadek liczby uczniów spowodowany nie tylko demografią, ale również czynnikami społecznymi, takimi jak emigracja zarobkowa rodziców. Przedstawione dane statystyczne dotyczące zdawalności matur i egzaminów zawodowych wskazują na dobrą pracę naszych szkół na tle szkół województwa. Komisja pozytywnie ocenia wysoką zdawalność matur i egzaminów zawodowych. Zdaniem Komisji rzeczywista ocena pracy placówek wyraża się edukacyjną wartością dodaną, która nie wystąpiła w raporcie. Komisja stwierdza, że wszystkie szkoły powiatowe zgodnie z wymaganiami prawa prowadzą ewaluację wewnętrzną oraz realizują dodatkową godzinę karcianą. Szkoły organizują zgodnie z harmonogramami spotkania z rodzicami. Należy podkreślić duże zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów w realizację projektów i współpracę zagraniczną oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Po analizie materiału dotyczącego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi Komisja zauważa, że wzrasta zapotrzebowanie na zadania realizowane przez tą jednostkę. Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi. W związku z nową podstawą programową i reformą szkolnictwa zawodowego zasadnym wydaje się uruchomienie szkoleń w tym zakresie.  
  
Ad. 2. 
p. L. Karnowska – w materiałach sesyjnych jest zawarty projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany struktur organizacyjnych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Zostały powołane Technikum nr 1 i Technikum nr 2. Wojewoda zauważył, że w zespołach szkół są nieprawidłowo powołane technika. Należy to pozmieniać i uporządkować. W tej chwili jakakolwiek próba utworzenia technikum nie przejdzie. Możemy otwierać kierunki w Technikum. Wojewoda poprosił o uchwałę intencyjną, mówiącą o tym, że planujemy to pozmieniać. Później trzeba będzie poinformować wszystkich, że przeniesione zostaną kierunki. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że trzeba załatwić całą procedurę do 28 lutego przyszłego roku. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany struktur organizacyjnych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Jest to konsekwencja uchwał o utworzeniu Technikum nr 1 i Technikum nr 2. 
  
p. Skarbnik– omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. Poinformowała, że dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 234.336,47 zł. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 23.324,81 zł.  W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia o 6.850 zł w związku ze sprzedażą działek w miejscowości Brzozie. Następuje też zwiększenie w nadzorze budowlanym w związku z dotacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 3.000 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie następuje urealnienie dochodów  o kwotę 20.214 zł. W Domu Pomocy Społecznej następuje zwiększenie o 600 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. Zwiększeniu ulegają środki w rozdziale 85321 Zespoły orzekania w związku z decyzją Wojewody o kwotę 8.400 zł. Zwiększenia dokonuje się również w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 167.456,50 zł w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.  W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.491,16 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. Po stronie wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 27.000 zł na zakup  materiałów niezbędnych do wykonania remontu chodników w miejscowości Słupy  oraz remont chodnika z odwodnieniem w Bladowie. Zwiększenia środków w dochodach mają swoje odzwierciedlenie w wydatkach. Dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami. 
  
Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. (4-0-0). 
  
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (22 października 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 grudnia 2013, 12:17:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1337