Protokół Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 26 listopada 2013 r.

Protokół nr 28 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 26 listopada 2013 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
  
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1.      Analiza przygotowań do przeprowadzania egzaminów zawodowych realizowanych według nowej podstawy programowej. 
2.      Analiza projektu budżetu na rok 2014 i wypracowanie opinii w działach 801, 854, 921, 926. 
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  
  
Ad. 2. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że rozmawiała z dyrektorami szkół na temat projektu budżetu Powiatu na 2014 r. Większość dyrektorów nie miała uwag. Poprosiła Panią Skarbnik o omówienie działów 801, 854, 921 i 926. 
p. Skarbnik – w dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 235.965 zł. Subwencja oświatowa wynosi 21.809.233 zł. Jest to kwota o 230.591 zł niższa od tegorocznej. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy korekta subwencji może zaskoczyć Powiat na 2 miliony złotych, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych. 
p. Skarbnik – odpowiedziała, że jest to uzależnione od tego jak jest wyliczony wskaźnik w województwie. 
p. Przewodnicząca – wskaźnik ten wynika z ilości nauczycieli dyplomowanych i mianowanych zatrudnionych w województwie. 
p. Skarbnik  poinformowała że dochody własne zostały ustalone na kwotę 235.965 zł. Wydatki w dziale 801 zaplanowano na kwotę 19.077.254 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 1.438.559 zł. 
p. Przewodnicząca – zliczając wszystkie kwoty w działach związanych z oświatą można stwierdzić, że cała subwencja zostanie wydatkowana na oświatę. 
p. Skarbnik – poinformowała, że w budżecie nie zaplanowano żadnych inwestycji. Dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 52.409.697,33 zł, a wydatki na poziomie 50.517.634,30 zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 48.106.802,70 zł, a dochody majątkowe 4.302.697,33 zł. Zaplanowano też nadwyżkę budżetową w wysokości 1.892.063,03 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów. Rozchody zostały zaplanowane na kwotę 3.306.905,02 zł, które będą finansowane z nadwyżki budżetowej i wolnych środków roku 2012 r. W pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć około 5 mln zł. Wydatki w szkołach zostały zaplanowane na podstawie zgłoszonych potrzeb, ale skorygowane do możliwości Powiatu. 
p. J. Kowalik – w działach 801 i 854 wydatki wynoszą 20.515.00 zł natomiast subwencja to kwota 21.809.000 zł. Wskazał nadwyżkę subwencji oświatowej nad wydatkami. 
p. Przewodnicząca – dodała, że środki z subwencji znajdują się również w dziale 921 i 926. 
p. W. Kociński – odpowiedzią na to stwierdzenie jest to, że w przyszłym roku jest potrzebna kwota 5 milionów złotych na spłatę kredytów. 
p. J. Kowalik – nauczyciele wprost pytają, ile Powiat otrzymał subwencji, a ile z tego przeznacza się na oświatę. 
p. A. Pruszak – przypomniał, że w historii Powiatu bywało już odwrotnie. Z subwencji drogowej dokładano środki na oświatę. 
p. Skarbnik – dodała, że jest to projekt budżetu i jeżeli jakieś środki mają być dołożone w jednym dziale, to z drugiego działu trzeba zabrać. 
p. W. Kociński – chodzi o to, że Pana Kowalika w szkole o to pytają. Jednak wszystko zależy od tego ile dany Powiat jest zadłużony. 
p. Przewodnicząca – zgadza się z tym, ale wszystko wynika z zaszłości, które trzeba zapłacić. 
p. W. Kociński – był na Komisji Rewizyjnej. Zawsze jest tak, że lekarze pytają o swoje, a nauczyciele o swoje. 
p. J. Kowalik – ludzie mówią, że ich to nie obchodzi. Państwo daje pieniądze, więc dlaczego to nie idzie na oświatę. 
p. W. Kociński – zauważył, że radni muszą patrzeć szerzej. 
p. J. Kowalik – wyszacował ile kosztuje uczeń w poszczególnych szkołach. Porównał budżety szkół z ilością uczniów. W ZSO uczeń kosztuje – 8.267,40 zł, w ZSLiA – 6.407 zł, w ZSLiT – 6.268 zł, w TCEZ – 4.987 zł. W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w przeliczeniu na jednego ucznia w są następującej wysokości: ZSLiT – 62 zł, ZSLiA – 109 zł, ZSO – 114 zł, SOSW – 209 zł. 
p. W. Kociński – stwierdził, że na zakup wyposażenia pracowni będą środki z projektu. 
p. Przewodnicząca – to dotyczy pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Na ten cel trzeba zagwarantować wkład własny. 
p. W. Kociński – zapytał na jaką kwotę opiewa ten projekt. 
p. Skarbnik – projekt jest napisany na około 700.000 zł. 
p. Kowalik – omówił kwoty zaplanowane na remonty w poszczególnych zespołach szkół. Nie rozumie rozbieżności pomiędzy szkołami. 
p. Skarbnik – stwierdziła, że w takich porównaniach nie można brać pod uwagę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych budżet jest wyższy, dlatego że znajdują się w nim środki na paliwo. Uczniowie codziennie dojeżdżają na praktyki, zajęcia. ZSLiT ma praktyki na miejscu. 
p. Przewodnicząca – zapytała, jaki jest powód przeliczania na jednego ucznia, bo trudno porównywać szkoły ze względu na różną specyfikę. ZSLiA mieści się w budynku Zespołu Szkół Leśnych. Nie ma sali gimnastycznej więc trzeba wykupić zajęcia na innych obiektach. Radny Kowalik pokazał różnice, ale trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. 
p. W. Kociński – było pytanie, czy Powiat rezygnuje z sali na stadionie i z kręgielni. Zajęć dydaktycznych nie wolno ograniczać. Może być kiedyś taka sytuacja, że Powiat stanie przed dylematem i trzeba będzie przenieść ZSLiA do jednej ze szkół. 
p. J. Kowalik – dodał, że przed laty w jednej szkole było 1400 uczniów, a teraz w dwóch szkołach jest 1100. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że dyrektorzy zgłosili potrzeby w związku z reformą szkolnictwa zawodowego odnośnie wyposażenia pracowni, w których młodzież będzie uczyła się zawodu i przygotowywała do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. ZSLiA zgłosiło kwotę 64.000 zł, a ZSLiT – 36.000 zł. 
p. J. Kowalik – chciał się dowiedzieć z czego wynika różnica, dlatego dziękuje za tą informację. 
p. J. Kowalik – przejrzał plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej. Jest zaplanowana energia w wysokości 17.000 zł. W tym roku wykonanie w internacie wyniesie 87.000 zł. Według przejętej powierzchni pod ZAZ na energię powinna być kwota około 55.000 zł. Rozumie, że skoro jest 17.000 zł to zostanie to później uzupełnione. 
p. W. Kociński – te kwoty zostaną uzupełnione środkami z działalności gospodarczej, a nie z budżetu Powiatu. Są pewne rozwiązania, które pokryją tą kwotę. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy nie wzrośnie koszt obiadów dla uczniów, jeżeli Zakład Aktywności Zawodowej będzie świadczył usługi  dla internatu. Nie może dla uczniów wzrosnąć koszt, bo jest wymóg, że płaci się tylko za to co wrzuca się do kotła. Różnica będzie musiała być dołożona, ale to sprawa Zarządu i Zakładu Aktywności Zawodowej. 
p. W. Kociński – czterech pracowników szkoły przejdzie do ZAZ. Jest to taki rok, że wszystkie te osoby mają nagrody jubileuszowe. Trzeba będzie mieć kwotę 24.000 zł na ten cel. 
p. Przewodnicząca – zapytała o środki na kulturę fizyczną i sport. 
p. W. Kociński – zabezpieczono środki m.in. na Powiatowe Igrzyska Sportowe. Środki zostały zabezpieczone na poziomie ubiegłego roku. Nie będzie środków dla stowarzyszeń na podstawie konkursu. 
p. J. Kowalik – przypomniał, że Komisja wnioskowała o zwiększenie środków na stypendia. Zapytał jak to wygląda. 
p. Skarbnik – zaplanowano kwotę 16.800 zł, czyli więcej o 1800 zł w stosunku do roku ubiegłego. 
  
Po dyskusji Komisja wypracowała następującą opinię: Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na posiedzeniu w dniu 26 listopada br.  po przeanalizowaniu budżetu w działach 801 –Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna i sport wyraziła opinię pozytywną. W paragrafach płacowych zabezpieczenie środków jest na poziomie roku 2013, natomiast wydatki materiałowe zabezpieczono w ramach możliwości finansowych Powiatu. W budżecie został uwzględniony wniosek Komisji w zakresie zabezpieczenia środków na przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, związanych z nową podstawą programową. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej środki są na poziomie roku ubiegłego. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport planuje się środki w wysokości roku poprzedniego. Jest to zabezpieczenie imprez organizowanych przez Powiat oraz części wynagrodzenia animatora pracującego na Orliku. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na rok 2014 zabezpiecza funkcjonowanie placówki. Komisja rozumiejąc trudną i złożoną sytuację finansową Powiatu i konieczność realizacji programu naprawczego sformułowała opinię pozytywną. 
  
Ad. 1. 
p. L. Karnowska- poinformowała, że wystąpiła do dyrektorów z prośbą o informację na temat stanu przygotowań do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Zespół Szkół w Śliwicach egzaminy będzie przeprowadzał u pracodawców. Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nie zgłosił żadnych problemów. Dyrektor Wrębel napisała, że na chwilę obecną nie ma na ten cel środków ani wytycznych. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że w projekcie budżetu są na ten cel przeznaczone środki. 
p. L. Karnowska – poinformowała, że to są środki, o które wystąpili dyrektorzy. Na razie do końca nie wiadomo jak mają wyglądać te pracownie i jakie będą wymagania. 
  
Ad. 3. 
1) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. Poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 709.596,45 zł. zmiany wynikają z potrzeb, z wykonanych zadań i dostosowania paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym.  W dziale 020 Leśnictwo  następuje zmniejszenie  o 2.328 zł. Jest to rozliczenie dotacji na zwrot kosztów odnowienia powierzchni leśnej zniszczonej w wyniku trąby powietrznej. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa          następuje  zwiększenie o 6.343,72 zł. W dziale 710 Działalność usługowa następuje zwiększenie o kwotę 114.252,75 zł w związku z pracami geodezyjnymi w sprawie ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych.  W rozdziale 71015 Nadzór budowlany następuje zwiększenie o kwotę 71,91 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym. Dział 750 Administracja publiczna ulega zwiększeniu o kwotę 65.211,95 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa następuje zwiększenie o kwotę 0,09 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  ulegają zwiększeniu o kwotę 3.223 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym. W dziale 758,  Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego następuje zwiększenie w wyniku pisma Ministra Finansów dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Tucholskiego na rok 2013 o kwotę 145.250 zł w związku z dofinansowaniem wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. W związku z tym część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2013, po zwiększeniu wynosi 22.185.074 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia   o kwotę 25.688,65 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 182.618,52 zł. w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym, które są wynikiem zawartych w ciągu 2013 roku nowych porozumień z innymi powiatami. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ulega zwiększeniu o 112.115 zł. W tym znajdują się środki z PFRON na dofinansowanie kosztów tworzenia zakładu aktywności zawodowej z przeznaczeniem na zakup 9 osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  Te same zmiany zostały zawarte w wydatkach do budżetu. Do projektu uchwały jest autopoprawka. W Cekcynie odbyła się sesja Rady Gminy i zostały zwiększone środki na chodniki. To zostanie wprowadzone do budżetu. Poinformowała również, że w roku 2013 nie został uruchomiony debet, a na lokatach zarobiono około 70.000 złotych. 
Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. (5-0-0). 
  
2) Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał: 
1)      w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, 
2)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, 
3)      w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, 
4)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. 
p. L. Karnowska – poinformowała, że wszyscy radni otrzymali harmonogram działań dotyczący uporządkowania struktury szkół. Te uchwały są kolejnym etapem postępowania. Dodała, że w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego osoby, które są pracownikami danej szkoły nie mogą wziąć udziału w głosowaniu. 
p. J. Kowalik – rozmawiał w tej sprawie z prawnikiem. Chce wiedzieć dlaczego nie może głosować. 
p. L. Karnowska – jest to interes prawny radnego. 
p. J. Kowalik – poprosił, aby prawnik to na sesji wyjaśnił. 
p. W. Kociński – zagrożenie jest takie, że jeżeli radni mający interes prawny będą głosować, to uchwały zostaną uchylone. 
p. Przewodnicząca – uważa, że prawnik przed głosowaniem powinien poinformować, że udziału w głosowaniu nie mogą wziąć osoby pracujące w danej szkole. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie (5-0-0) zaopiniowała wymienione wyżej projekty uchwał. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 27 posiedzenia Komisji. 
  
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:                                                                            Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                            Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (26 listopada 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2014, 10:43:54)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2014, 10:46:22)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1373