Protokół Nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 27 grudnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia wspólnego 
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia nr 30, 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej nr 29, 
Komisji Finansów i Gospodarki nr 31, 
które odbyło się 27 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Tucholi 
 
Obecni według list obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski. 
  
Posiedzenie rozpoczął Pan Andrzej Myszkowski, który poprosił Panią Starostę o przedstawienie informacji na temat projektu budżetu Powiatu na 2014 r. 
p. Starosta – poinformowała o otwarciu Zakładu Aktywności Zawodowej. Zarząd przygotował autopoprawkę do projektu budżetu. Jednocześnie podziękowała za opinie przygotowane przez Komisje.  Zmiany te omówi Pani Skarbnik. 
p. Skarbnik – omówiła projekt budżetu. Poinformowała, że został on uzupełniony o projekt ze środków zewnętrznych dotyczący zadań z zakresu geodezji. Jest to projekt realizowany przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Nastąpiło też zmniejszenie dochodów o kwotę 647.500 zł. jest to dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej. Te środki zostaną przekazane poza budżetem Powiatu. 
p.A. Myszkowski – poprosił o więcej informacji na temat Zakładu Aktywności Zawodowej. 
p. Starosta – poinformowała, że spotkała się dzisiaj z kadrą Zakładu. Liczy ona 50 osób. 35 osób ma stopień niepełnosprawności. Na kierownika, głównego księgowego i pozostałe stanowiska były ogłoszone konkursy. Było bardzo dużo chętnych. Została stworzona jednostka zatrudniająca 50 osób. To duża pomoc jeżeli chodzi o zapobieganie bezrobociu. W Zakładzie znajduje się 58 miejsc hotelowych. Są dwie sale rehabilitacji. Będzie pralnia, prasowalnia. Zatrudnione osoby są z różnych gmin i będą one dowożone. Kierownikiem Zakładu została Pani Angelika Koślińska. Nie wpłynęła żadna oferta na głównego księgowego. Zarząd podjął rozmowy, aby połączyć księgowość z TCEZ. Ta jednostka będzie otwarta całodobowo. 
p. A. Myszkowski – poprosił o omówienie zmian PFRON. 
p. Starosta – uchwała została wywołana w związku z tym, że osoby zrezygnowały  z pewnych rzeczy. Pozostały środki i przesunięcie ich umożliwi  ich wykorzystanie. Dodała, że jest już finansowe odniesienie odnośnie Powiatowego Urzędu Pracy. Będzie więcej środków na aktywizację i tworzenie nowych miejsc pracy. 
  
Pan Andrzej Myszkowski - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: 
1)     projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2024, 
2)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013, 
3)     projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014. 
  
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2024. 
  
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013. 
  
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014. 
  
p. A. Myszkowski – przedstawił projekt planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i poprosił o uwagi. 
p. P. Mówiński – zaproponował, aby Komisja odwiedziła Szpital w miesiącu marcu. 
  
Komisja przychyliła się do tego wniosku. 
p. A. Myszkowski – stwierdził, że Komisja również mogłaby się wybrać do Zakładu Aktywności Zawodowej. 
  
Pan Marek Boliński – Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki poddał pod głosowanie wyżej wymienione projekty uchwał. 
  
Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2024. 
  
Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013. 
Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014. 
  
p. Skarbnik – omówiła zmiany do budżetu Powiatu na 2013 r. W wyniku zmian dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 374.479,74 zł. Zmiany dotyczą dostosowania i urealnienia paragrafów w poszczególnych działach. Poinformowała, że do projektu uchwały będzie autopoprawka, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. 
  
Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
  
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
  
Pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej poddała pod głosowanie wszystkie omawiane wcześniej uchwały. 
  
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2024. 
  
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013. 
  
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014. 
  
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 
  
p. A. Ziegler – poprosiła członków Komisji, aby przygotowali propozycję tematu do planu pracy Komisji na 2014 r. i dostarczyli na sesję. 
  
p. A. Myszkowski – poinformował, że w materiałach sesyjnych znajduje się projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego. Uchwała została wywołana w związku z powstaniem nowej apteki i punktu aptecznego. 
  
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego. 
  
p. A. Ziegler – poinformowała, że wycofała z porządku tego posiedzenia punkt dotyczący wizyty Komisji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Znajdzie się on w planie pracy Komisji na rok 2014. 
p. M. Mróz – w materiale sesyjnym znajduje się plan pracy Rady Powiatu na 2014 r. zaplanowano w nim jeszcze 6 spotkań. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do tego planu. 
p. P. Mówiński – stwierdził, że plan jest dobry, dlatego że punkt odnośnie służby zdrowia nie jest umieszczony wspólnie z pomocą społeczną. 
p. Starosta – podziękowała za życzenia, które otrzymała. Życzyła dalszego świętowania i zaprosiła na sesję 30 grudnia 2013 r. 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                        Przewodniczący Komisji:
 
Elżbieta Damasiewicz                                                     Anna Ziegler …………………………
 
                                                                                  Marek Boliński…………..……………
 
                                                                                  Andrzej Myszkowski ………………...
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (27 grudnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (5 lutego 2014, 10:47:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1581