Protokół Nr 30/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 28 stycznia 2014 r.

Protokół nr 30 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 28 stycznia 2014 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
 
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2014. 
  2. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2013. 
  3. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
  4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
 
Ad. 1.
Pani Przewodnicząca omówiła przygotowany projekt planu pracy Komisji na 2014 r. 
Komisja przyjęła przedstawiony projekt, który znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
  
Ad. 2. 
Pani Przewodnicząca poinformowała, że przygotowała sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2013. 
Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag. Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu. 
  
Ad. 3. 
Komisja przyjęła informacje o współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi i wypracowała następującą opinię: Komisja przeanalizowała sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. Ze względu na realizowany program naprawczy nie było możliwości ogłoszenia konkursu na współfinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Współpraca opierała się na wsparciu pozafinansowym. 
  
p. Przewodnicząca – zapytała jak wygląda sprawa uchwały o przyjęciu programu współpracy. Czy została ona uchylona. 
p. W. Kociński – na razie wszystko jest bez zmian a uchwała obowiązuje. 
  
Ad. 4. 
Z powodu nieobecności Pani Skarbnik Komisja nie omówiła projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
  
p. W. Kociński – poinformował, że w zmianie do budżetu zostały ujęte między innymi dodatkowe środki na projekt realizowany przez PCPR „Schematom STOP”. 
p. Przewodnicząca – poprosiła o kilka zdań na temat funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej. 
p. W. Kociński – Zakład jest w trakcie ruszania. Pierwszym poważnym zadaniem będzie obóz 50 siatkarzy od 9 do 16 lutego. 
p. J. Kowalik – zapytał jaka będzie wysokość płatności za jedno miejsce hotelowe. 
p. W. Kociński – poinformował, że należy zapytać o to Panią Kierownik. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokoły z 28 i 29 posiedzenia Komisji. 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                          Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (28 stycznia 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (24 marca 2014, 12:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1324