Protokół Nr 31/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 18 marca 2014 r.

Protokół nr 31 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 18 marca 2014 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności. 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz p. Renata Gramowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu i p. Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1.      Wizyta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dostosowanie budynku do: 
-        zasad bezpieczeństwa pożarowego, 
-        zapewnienia możliwości dotarcia osobom niepełnosprawnym, 
-        realizacji zadań statutowych. 
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Ad. 1. 
p. Przewodnicząca – podziękowała, za możliwość odbycia posiedzenia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Poprosiła o przedstawienie informacji Panią Dyrektor. 
p. R. Gramowska – poinformowała, że budynek Poradni jest nowy. Służby nie wnoszą żadnych zastrzeżeń odnośnie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednostka posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Budynek jest wyposażony w ciągi ewakuacyjne i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednak robi się trochę ciasno. Poradnia może działać na rzecz placówek oświatowych na terenie Powiatu. 
p. A. Pruszak – zapytał, czy wszystkie przeglądy są realizowane zgodnie z planem. 
p. R. Gramowska – nie ma żadnych uwag podczas przeglądów. Jednostka posiada nowy statut. Jest nowe rozporządzenie nakładające dodatkowe zadania. Poradnia udziela pomocy dzieciom od urodzenia. Przypadki tak małych dzieci zdarzają się coraz częściej. Opieka obejmuje dzieci aż do zakończenia edukacji. Świadczą też pomoc studentom i pomagają w wyborze kierunku kształcenia. Do zadań Poradni należy diagnozowanie. Jest również pomoc grupowa w ramach wczesnego wspomagania. Gros usług dotyczy szkół podstawowych. Poradnia pracuje od godziny 7.00 do 18.00, a w piątki od 7.00 do 15.30. Pracownicy pracują 20 godzin tygodniowo. Pod opieką Poradni jest około 12.000 dzieci plus nauczyciele. Jest duże zapotrzebowanie na usługi logopedyczne. W soboty organizują otwarte zajęcia logopedyczne. Poradnia zajmuje się określaniem dojrzałości szkolnej. Jest bardzo dużo chętnych do tej diagnozy. W ustawie jest zapis, że w wyjątkowych przypadkach do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci 2,5 letnie. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że do grupy w jej szkole trafiło dziecko opóźnione i wyrabia się w grupie rówieśniczej. 
p. R. Gramowska – dodała, że kiedyś łatwiej można było dostać wczesne wspomaganie. W poradni jest 2 logopedów, 5 psychologów, 2 pedagogów. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy Poradnia współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i czy występują przypadki mutyzmu. 
p. R. Gramowska – Poradnia współpracuje z Ośrodkiem. Odpowiadając na pytanie dotyczące mutyzmu stwierdziła, że wiele osób myli to z autyzmem. Szkoły często występują o wspomaganie. W statucie jest zapis, że jednostka działa bezpłatnie i dobrowolnie. Jest coraz większe zapotrzebowanie na usługi terapeutyczne. Jest coraz więcej problemów emocjonalnych u dzieci. Jest też zapotrzebowanie szkół na zbiorowe terapie. Na dzień dzisiejszy jeszcze są w stanie podołać obowiązkom, ale od 2016 roku nie wie jak zdołają to zrobić, bo wiele zadań, które są teraz w gestii PODN ma przejść pod Poradnię. 
p. W. Kociński – zapytał, czy w takim razie już nie będzie ośrodków doskonalenia nauczycieli. 
p. R. Gramowska – poinformowała, że te zadania przechodzą pod poradnie psychologiczno – pedagogiczne. 
p. Przewodnicząca – najpierw wymyślono, że mają powstać ośrodki kształcenia nauczycieli , a teraz zadania mają być przypisane komuś innemu. 
p. R. Gramowska – była na konsultacjach w Olsztynie. Dowiedziała się, że ¾ zadań ma trafić do poradni. Przedtem 1 pracownik miał przypisaną 1 gminę. Teraz nie jest już to możliwe. 
p. J. Kowalik – dodał, że rodziny są coraz bardziej niewydolne, a dzieci są coraz trudniejsze. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy byłaby możliwość dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Uważa, że trzeba robić wszystko, aby te dzieci dowozić. 
p. R. Gramowska – to byłaby przyszłość tej szkoły. Szkoły w tej chwili przetrzymują dzieci z upośledzeniem, bo z tego są niemałe pieniądze. Decyzję o nauczaniu specjalnym podejmuje rodzic. 
p. Przewodnicząca – jeżeli byłby dojazd, to myśli, że udałoby się i rodzice by się zgodzili. 
p. J. Kowalik – można brutalnie powiedzieć, że Gminy przetrzymują te dzieci. 
  
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości zorganizowania dojazdów dzieciom z terenu Powiatu Tucholskiego, kwalifikującym się do nauki w systemie klasowo – lekcyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Należy rozważyć możliwości prawne dowozu dzieci ze szkół gminnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, które uczą się w systemie nauczania indywidualnego oraz możliwości finansowania takich dojazdów przez gminy. 
  
p. W. Kociński – należy zrobić analizę, ile jest tych nauczań indywidualnych i wtedy rozważyć dowożenie. 
p. Skarbnik – zauważyła, że dowożenie dzieci to obowiązek gmin. 
p. W. Kociński – trzeba wiedzieć ile jest takich uczniów. Zapytał kto dowozi jeżeli wójt kieruje do szkoły. 
p. R. Gramowska – wójt musi dopłacić i musi wykonać orzeczenie. Jeżeli dziecko jest z lekkim stopniem niepełnosprawności to trzyma u siebie w szkole. 
  
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje również o wykonanie analizy ilości nauczań indywidualnych specjalnych finansowanych przez Powiat z podziałem na poszczególne gminy. 
  
p. W. Kociński – zapytał, ile jest indywidualnych nauczań w szkołach ponadgimnazjalnych. 
p. L. Karnowska – poinformowała, że około 11. 
p. R. Gramowska – przepisy mówią, że nauczanie indywidualne jest dla chorych, a indywidualny tok nauczania dla dzieci zdolnych. 
  
Ad. 2. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)  sprawozdanie z realizacji planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że liczba przeszkolonych jest bardzo duża. Gmina Gostycyn nie przystąpiła do tych szkoleń. Odbywają się rady pedagogiczne szkoleniowe. Większość tych rad oparta jest na Powiatowym Ośrodku. Była na kilku szkoleniach prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 
p. W. Kociński – rozumie, że od 2016 roku te ośrodki będą nieuzasadnione. 
p. J. Kowalik – uczestniczył w warsztatach dotyczących informatyki i matematyki. W marcu były też szkolenia na temat wychowawstwa. Dotyczyło to prowadzenia klasy. 
p. L. Karnowska – poinformowała, że zostały przekazane do szkół ankiety dotyczące oceny pracy PODN przez nauczycieli. 
  
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2013. Komisja czeka na wyniki ankiet przeprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych, a dotyczących oceny pracy PODN przez nauczycieli. 
  
2)  informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2013 r. 
Komisja zapoznała się z informacją o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2013 r. 
  
3)  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2014 
p. W. Kociński – zmiana jest spowodowana sesją historyczną lekarzy weterynarii. Organizatorzy zwrócili się z prośbą o udział Pani Starosty. dwie osoby z regionu mają zostać uhonorowane. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2014 (5-0-0). 
  
4)  projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zakładowi Obsługi w Tucholi 
p. Przewodnicząca – poprosiła o wyjaśnienie powodów zmiany statutu. 
p. Skarbnik – poinformowała, że zmieniły się podstawy prawne, dlatego jest konieczność przyjęcia statutu. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zakładowi Obsługi w Tucholi (5-0-0). 
  
5)  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok 
p. L. Karnowska – poinformowała, że Rada przyjęła w listopadzie uchwałę. Wojewoda w trybie nadzoru zwrócił się o wyprostowanie pewnych zapisów. Chodziło głównie o wysokość środków, która ma zostać przeznaczona dla organizacji pozarządowych. Wszędzie funkcjonowały zapisy, że wysokość środków zostanie określona w uchwale budżetowej. W Powiecie Tucholskim nie przewidziano żadnych środków na ten cel. Napisaliśmy w odpowiedzi do Wojewody, że zapis „0 zł” nie byłby właściwy. W momencie kiedy się Powiat odwołał, uchwała została jeszcze raz przeanalizowana i wytknięto jeszcze dwie usterki. Dotyczyły one składu komisji i wyłączeń. Ustawa wskazuje, na co nie można przekazać środków w konkursie ofert. Zarzucono, że skoro jest taki zapis w ustawie, to nie powinno go już być w uchwale. W paragrafie 9 mówi się o wysokości środków. Pani Starosta zasugerowała zamieszczenie informacji o programie naprawczym. Organizacje otrzymują dużą pozafinansową pomoc Powiatu. Nie ma jednak fizycznie tych pieniędzy. 
p. W. Kociński – stwierdził, że skoro nie ma pieniędzy to nie ma o czym rozmawiać. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czy w uchwale jako kwota nie może zostać podane „0 zł”. 
p. L. Karnowska – „0 zł” to dla Wojewody nie jest kwota. Jeżeli zostanie wpisana jakaś kwota, to należy ogłosić konkurs. 
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że skoro należy oszczędzać na wszystkim, to na tym też. Zastanawia się nad zapisem paragrafu 9. Zapytała, co w tym paragrafie mówi o wysokości środków na stowarzyszenia. Jeżeli jest zdanie o tym to ok., ale jeżeli tego nie ma to czy nie będzie to przyczynkiem do odrzucenia. 
p. L. Karnowska – Pani Starosta tak zdecydowała i pracownicy Wojewody o tym wiedzą. 
p. J. Kowalik – dodał, że pracownicy muszą jednak zrobić wszystko zgodnie z prawem. 
p. Przewodnicząca – obawia się, że uchwała zostanie uchylona ze względów formalnych. 
p. Skarbnik – poinformowała, że takiego zapisu w uchwale nie ma. Należy sięgnąć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tam widać, że nie ma środków na dotacje. W programie naprawczym znajduje się 5 elementów podstawowych. 
p. Przewodnicząca – żadnemu z tych elementów nie podlega współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
p. J. Kowalik – dodał, że jest jeszcze kwestia interpretacji prawnej Wojewody. 
p. Przewodnicząca – opinia Wojewody mówiła o tym, że należy oszczędzać. Z tym drugim stwierdzeniem należy się zgadzać. 
p. W. Kociński – zaproponował, aby jako punkt 1 wpisać „w budżecie na rok 2014 w związku z realizacją programu naprawczego wysokość środków wynosi 0,00 zł”. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że jeżeli podstawą miałby być program naprawczy to musiałoby to być tam zawarte. 
  
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Komisja wnioskuje o zmianę w paragrafie 9 załącznika do uchwały i zapisanie w punkcie 1 następującej treści: 
„1. W budżecie Powiatu Tucholskiego na rok 2014 w związku z realizacją programu naprawczego wysokość środków wynosi 0,00 zł” 
  
Wniosek został przyjęty w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
  
6)  projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 587.026,15 zł. Po stronie dochodów dziale 020 Leśnictwo nastąpiło zwiększenie w wyniku decyzji Wojewody o kwotę 15.684 zł na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem powierzchni leśnej zniszczonej w wyniku trąby powietrznej. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia  o kwotę 56.192,52 zł . W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w wyniku decyzji wojewody dokonuje się zwiększenia w wysokości 30.000 zł na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych przez starostów w trybie ustawy. Zwiększenie spowodowane jest również dotacją z Gminy Śliwice i Gminy Gostycyn z tytułu pomocy udzielonej na bieżącą działalność jednostki w wysokości 81.537 zł. W dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.353.883 zł w związku z decyzją o obniżeniu wysokości subwencji oświatowej. W dziale 852 Pomoc społeczna następuje zwiększenie o kwotę 147.000 zł m.in. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu dotyczącego prac konserwatorskich i restauratorskich. W dziale 853 znalazła się kwota 85.510,17 zł w związku z realizacją projektu w Urzędzie Pracy. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymaniem środków za realizację projektu „Borowiackie szlaki” MW wysokości 448.218,20 zł. Po stronie wydatków środki zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem. W związku ze zmniejszeniem subwencji następuje zmniejszenie środków na wydatkach w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 738.000 zł. 
p. Przewodnicząca – cięcia są na wydatkach osobowych w szkołach. Na wydatkach remontowych i materiałach takich kwot nie ma. Każdy porównując wydatki budżetu za 2013 r. może sobie uświadomić, że po ścięciu nie ma szans na wykonanie tego budżetu. Oszczędności mogą się zacząć od września na rok 2014/2015. Te kwoty to wirtualne zdejmowanie. Zapytała, czy była rozmowa z dyrektorami szkół na ten temat. 
 p. Skarbnik – poinformowała, że Zarząd rozmawiał z dyrektorami. 
p. Przewodnicząca – wiadomo, że ciągle jest walka z subwencją. Zawsze brakowało około 300.000 zł. Należy mieć świadomość, że ścięcie jest wirtualne. Trzeba robić wszystko, aby ustalić dobre projekty organizacyjne. Zapytała, co będzie jeżeli zabraknie środków na wypłaty nauczycielom. 
p. W. Kociński – dyrektorzy znają sytuację. Co roku przychodzi moment, że mówi się, iż nie starczy na pensje. Przez ostatnie cztery lata zawsze starcza. Może powiedzieć na dzisiaj, że wypłaty nie są zagrożone. 
p. J. Kowalik – analizował budżet szkół. Około 150.000 zł jest zdjęte z każdej szkoły. Kiedy była rozmowa o funduszu zdrowotnym to mówiono, że to są trzy etaty nauczycielskie. Możliwości oszczędzenia są małe. Jedyna droga to nie wypłacić od września do grudnia. Tak naprawdę tych etatów jest 9 czyli od września powinno zniknąć 9 etatów. To są po 169 godzin do zdjęcia w placówce. Zapytał, czy rzeczywiście dyrektorzy wyrazili zgodę, czy zadeklarowali, że dadzą radę to zrobić. 
p. W. Kociński – trzeba się zastanowić, co będzie się działo w roku przyszłym. Wiadomo, że te środki trzeba uzupełnić. Należy założyć też, że będzie mniej uczniów. 
p. L. Karnowska – będą gołe etaty. Na pewno będzie robione wszystko, aby nikt nie stracił pracy. Może wyjść kwestia dopełnienia godzin w innych szkołach. 
p. W. Kociński­ – w kwietniu będą wstępne arkusze organizacyjne. W tym momencie staniemy przed wyzwaniem jak zapewnić ludziom pracę. Wszyscy muszą w związku z tym wykonać wielką pracę, bo nie ma większej tragedii jak utrata pracy. 
p. Przewodnicząca – należy być elastycznym. Ma nadzieję, że się jeszcze jakieś środki znajdą, bo to jest najciemniejsza wersja. 
p. J. Kowalik – trzeba myśleć szerzej niż z punktu widzenia szkół. Trzeba myśleć już nie o dobru swojej placówki, ale o dobru całego Powiatu. Najgorszą sytuacją jest, kiedy uczeń idzie poza Powiat. 
p. Skarbnik – były pytania, jak Zarząd ma zamiar to załatać. Nie jest w stanie zaoszczędzić 700.000 zł. W ubiegłym roku do oświaty dokładano 700.000 zł. Przez cztery miesiące nie uda się tego zaoszczędzić. 
p. W. Kociński – powiedział, że jeszcze nigdy nie zabrakło na wypłaty. 
p. Skarbnik – nigdy się nie zajmowała subwencją. Na Komisjach pytali radni o wysokość subwencji. Była mowa, że nie ma zagrożenia. Nie wiedziała tylko, że do wyliczeń bierze dane z 2012 r. Dziura wyniknęła w związku z małą ilością chętnych do internatu. 
p. Przewodnicząca – zapytała, na czym Powiat stracił. 
p. Skarbnik – jest o 100 uczniów mniej. W internacie jest o 24 osoby mniej. 
p. W. Kociński – uważa, że trzeba zrobić spotkanie z dyrektorami, związkami zawodowymi i zacząć traktować oświatę wspólnie. 
  
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. (4-1-0). 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 30 posiedzenia Komisji. 
  
Na tym protokół zakończono. 
  
Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Komisji 
  
Elżbieta Damasiewicz                                                                          Anna Ziegler metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (18 marca 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (24 czerwca 2014, 08:37:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112