Protokół Nr 32/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 20 maja 2014 r.

Protokół nr 32 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 20 maja 2014 r. 
  
Obecni na posiedzeniu według listy obecności. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu i p. Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji. 
  
Tematyka posiedzenia: 
1.      Egzaminy zawodowe na bazie nowej podstawy programowej – stan przygotowań. 
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 31 posiedzenia Komisji. 
  
Ad. 2. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały (5-0-0). 
  
2) projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Gminy Tuchola, działki nr 508/8 położonej w m. Białowieża, w obrębie ewidencyjnym Stobno, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego 
p. W. Kociński – poinformował, że jest to działka, którą Powiat otrzymał od Kurii. Działka zostanie sprzedana na rzecz Gminy Tuchola. W tej chwili jest we władaniu sołectwa i znajduje się na niej boisko sportowe. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na uregulowanie opłaty adiacenckiej. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały(5-0-0). 
  
3) projekt uchwały w sprawie ustalenia udziału Powiatu Tucholskiego w finansowaniu projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
p. Skarbnik – poinformowała, że Zarząd wprowadzi na sesję ten projekt uchwały. Dotyczy on złożonego wniosku na doposażenie bazy kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych. Projekt będzie realizowany przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszedł on już pozytywnie wstępną weryfikację. W tej chwili trzeba wprowadzić te środki do budżetu. Wkład własny Powiatu będzie finansowy i niefinansowy. Wkład finansowy wynosił będzie 6.938 zł. We wniosku znajduje się też wartość nieruchomości w wysokości 127.320 zł. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia udziału Powiatu Tucholskiego w finansowaniu projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej (5-0-0). 
  
4) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
p. Skarbnik – omówiła zmiany do budżetu. Poinformowała, że zmiany budżetowe po stronie dochodowej wynikają  z urealnienia po okresie sprawozdawczym. W dziale 710 Działalność usługowa następuje zwiększenie o kwotę 250.000 zł w związku z podpisaniem umowy na wykonywanie prac geodezyjnych o udostępnianie danych. W dziale 852 Pomoc społeczna następuje zwiększenie dotacji dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w wysokości 10.000 zł. Po stronie wydatków również urealniono środki w paragrafach. Ponadto w dziale 750 w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia o kwotę 202.000 zł. Są to środki, które będą leżały na koncie. 
p. Przewodnicząca  zauważyła, że w zadaniach inwestycyjnych jest zmiana dotycząca kilometrów w drodze. Jest zwiększenie o prawie 8 kilometrów. Zapytała również o zakup pieca. 
p. Skarbnik – zakup pieca dotyczy Domu Dziecka. Wymagał on natychmiastowej wymiany. 
p. Przewodnicząca – zapytała o zmniejszenie dotyczące zakupu wyposażenia w Zakładzie Aktywności Zawodowej. 
p. Skarbnik – zmniejszenie jest spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi. 
  
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. (5-0-0). 
  
5)  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014 
p. Przewodnicząca – czytała, że nie ma środków na likwidację barier architektonicznych. Jest to niekorzystne dla ludzi, dlatego że wcześniej były z tego robione między innymi zjazdy dla osób niepełnosprawnych. Dawało to możliwość wyjścia z domu. 
p. W. Kociński – z tych środków robiono też dostosowanie łazienek. 
  
6) projekt  uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5-0-0). 
  
7)  projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wysokiej 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5-0-0). 
  
8) projekt uchwały w sprawie: wyłączenia Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi 
p. L. Karnowska – poinformowała, że te cztery kolejne uchwały zawarte w porządku obrad wynikają z ustawy o systemie oświaty. Wyłączane i likwidowane technika wejdą w skład Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych i Technikum nr 2 w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyłączenia Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi (5-0-0). 
  
9) projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego (5-0-0). 
  
10)projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyłączenia Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi  (5-0-0). 
  
11)projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego (5-0-0). 
  
  
Ad. 1. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że odpowiedzialnym za przygotowanie informacji był Pan Jerzy Kowalik. Poprosiła o omówienie tematu. 
p. J. Kowalik – przedstawił informację na podstawie danych ze szkół, które stanowią załącznik do oryginału protokołu. Poinformował, że w TCEZ w nowej formuje do egzaminu przystępuje 20 osób w zawodzie technik administracji i 9 osób w zawodzie technik ochrony fizycznej i mienia. W starej formuje egzaminu przystępują odpowiednio 4 i 3 osoby. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach do egzaminu przystąpi 17 uczniów w starej formule. Uczniowie będą zdawali egzaminy u pracodawców. W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w nowej formule zdaje egzamin 60 osób z Technikum Informatycznego i Technikum Logistycznego. W nowej formule do egzaminów praktycznych przystąpi 113 osób. W Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w nowej formule przystąpi w zawodzie technik ekonomista 37 uczniów, technik architektury krajobrazu 18 uczniów, ZSZ mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – 17 uczniów. Natomiast w starej formule w zawodzie technik ekonomista – 37 uczniów, technik agrobiznesu – 20 uczniów, technik architektury krajobrazu 12 uczniów, ZSZ mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – 16 uczniów. 
  
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 maja 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 września 2014, 11:52:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1114