Protokół Nr 33/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2014 r.

Protokół nr 33 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 24 czerwca 2014 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu i p. Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
  
Posiedzenie rozpoczęło się bez udziału pani Anny Ziegler – Przewodniczącej Komisji przy obecności 4 członków Komisji.   
  
Tematyka posiedzenia: 
  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 w działach: 801, 854, 921 i 926. 
  2. Imprezy sportowe realizowane przez Powiat – Igrzyska Powiatowe. 
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Komisja zdecydowała, że rozpocznie od punktu 2 porządku posiedzenia. 
  
Ad. 2. 
p. W. Kociński – przedstawił informację na temat XV Powiatowych Szkolnych Igrzysk Sportowych. Uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich gmin, Gimnazjum Powiatowego i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W Igrzyskach brało udział prawie 700 dzieci. W klasyfikacji szkół podstawowych najlepsza okazała się Gmina Cekcyn, a w klasyfikacji gimnazjów Tuchola. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęły Śliwice. Uważa, że jest to najlepsza impreza powiatowa, która powinna być kontynuowana. Każde dziecko otrzymało zestaw składający się z drożdżówki, soczku i batona. Rozdano ponad 320 medali w różnych dyscyplinach. Dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego otrzymały sprzęt sportowy. Jest to największa impreza organizowana przez Wydział Promocji i Sportu i pochłania 2/3 budżetu. Współorganizatorem Igrzysk jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. W następnej kadencji powinno to być kontynuowane. Wydział zajmuje się również koordynacją imprez dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest ustalony kalendarz imprez. W Powiecie nie ma szkolnego związku sportowego. 2 lipca odbędzie się spotkanie wojewódzkie, na którym zostaną rozdane materiały na przyszły rok. 
  
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej informacji. 
  
Ad. 1. 
Pani Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali  sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2013 r. Dodała, że była kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej i nie było żadnych zaleceń pokontrolnych. Kontrolowano między innymi wynagrodzenia w oświacie. W ubiegłym roku 11 nauczycieli korzystało z urlopów dla poratowania zdrowia. 
  
Na posiedzenie przybyła Pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji. 
  
Radni nie mieli uwag do sprawozdania i w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie je zaopiniowali. 
  
Ad. 3. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)  projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. 
p. Skarbnik – omówiła autopoprawkę, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Poinformowała, że Powiat otrzyma kwotę 16.000 zł z Gminy Śliwice na remont  chodników i 20.000 zł z Gminy Tuchola. Wczoraj wpłynęła od Wojewody kwota 10.000 zł dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne. Wprowadzone zostanie też nowe zadanie inwestycyjne. W wyniku przetargu na drogę 1015 C wystąpiły oszczędności. Jest zgoda na wykorzystanie tych środków na dalszy odcinek, jednak musi zostać to zrealizowane jako osobne zadanie inwestycyjne. Będzie to przebudowa 1,5 km drogi. 
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że z subwencji oświatowej finansowany jest również Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia. Zapytała, co będzie liczone jako wykorzystanie subwencji ? 
p. Skarbnik – wchodzi w to również edukacyjna opieka wychowawcza. Wykorzystanie wynosi ponad 90 %. 
p. L. Karnowska – stwierdziła, że w przyszłym roku cała subwencja zostanie wykorzystana na cele oświaty. 
p. W. Kociński – zauważył, że wszystkie zadania są zadaniami Powiatu. Trzeba patrzeć całościowo na budżet i zadania. 
p. J. Kowalik – zadaniem Powiatu jest też oświata i za nią idą pieniądze. Drogi również są zadaniem Powiatu ale za tym nie idą pieniądze. Należy dążyć do tego, aby na drogi też szły pieniądze. 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że oświata będzie tak zabezpieczona jaka będzie ilość dzieci. 
  
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. (5-0-0). 
  
2)  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego (5-0-0). 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 32 posiedzenia Komisji. 
  
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                               Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (24 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (1 października 2014, 14:47:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1355