Protokół Nr 34/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 23 września 2014 r.

Protokół nr 34 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 23 września 2014 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności (5 radnych) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu i p. Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.   
  
Tematyka posiedzenia: 
  1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku w działach: 801, 854, 921, 926. 
  2. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, analiza proponowanych kierunków kształcenia. 
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 
  
Ad. 1. 
p. Skarbnik – poinformowała, że budżet po zmianach na 30.06.2014 r. wynosił 55.767.254,44 zł. Zmiany budżetu w tym okresie dotyczyły m.in. zwiększeń lub zmniejszeń dochodów z tytuły zmian wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji; zwiększenia lub zmniejszenia dochodów własnych, przeniesień pomiędzy paragrafami. Wykonanie dochodów w I półroczu wynosiło 49,87 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 55,71 % a dochody majątkowe w 14,58 %. Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 43,47 % planu. Największy udział w dochodach uzyskanych w I półroczu stanowią  subwencje – 57%. Dotacje celowe stanowią 18,55 % a środki z Unii Europejskiej 4,62 %. Dochody własne to 19,03 % udziału w dochodach ogółem. Dochody własne planowane na kwotę 10.667.549,97 zł zostały wykonane w 49,62 % planu rocznego. Udało się pozyskać dochody ze sprzedaży 11 działek w Rudzkim Moście. Dochody zaplanowane w tym zakresie powinny zostać wykonane. Sprzedaż ośrodka w Białej planowana jest na 2015 r. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,72 %, a wydatki inwestycyjne w 4,18 %. Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowane w kwocie 1.414.841,99 zł wykonano w 305,11 % tj. w kwocie 4.316.875,73 zł. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.306.905,02 zł zostały wykonane w 58,51 %. Jest to związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 1.934.773,68 zł. Na koniec czerwca nie występowały zobowiązania przeterminowane. 
p. Przewodnicząca – zapytała, czego dotyczy w budżecie pozycja należności. 
p. Skarbnik – poinformowała, że to są środki które Powiat powinien otrzymać, to jest do ściągnięcia. 
p. Przewodnicząca – zapytała, z jakich źródeł te pieniądze mają spłynąć. 
p. Skarbnik – są to też środki, które znajdują się na rachunkach bankowych. Należności wymagane to 184.000 zł. 
p. Przewodnicząca – w działach związanych z oświatą wykonanie wydatków przekracza 50 %. 
p. Skarbnik – poinformowała, że w uchwale zmieniającej budżet na tą sesję znajduje się przesunięcie środków na oświatę. W dziale Kultura fizyczna i sport wykonanie jest wysokie z tego powodu, że w pierwszym półroczu organizowane są Igrzyska Powiatowe, które są jednym z największych przedsięwzięć w tym dziale. 
  
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2014 r. w działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna i sport. 
  
Ad. 2. 
p. Przewodnicząca – omówiła rekrutację do szkół prowadzonych przez Powiat Tucholski. Największy nabór ma Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. W Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych  i w Zespole Szkół Ogólnokształcących zanotowano spadek w stosunku do roku ubiegłego. Największy przyrost dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach (w załączeniu do oryginału protokołu informacja o wielkości naboru). 
p. L. Karnowska – stwierdziła, że trzeba podjąć działania dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Oglądała taką szkołę w Czersku. U nas powinna powstać sala rehabilitacji. W Czersku jest wczesne wspomaganie w szkole. Nasza Poradni prowadzi wczesne wspomaganie dla 30 dzieci. Obawia się, że mogą tego zadania podjąć się podmioty prywatne, które będą odbierały dzieci podmiotom powiatowym. Można zrobić fajną szkołę, ale musi być dobry pomysł i chęć dokonywania zmian. 
p. W. Kociński – uważa, że to jest wyzwanie dla następnej kadencji. 
p. L. Karnowska – w szkole ze szkołą zawodową jest 148 osób. W Czersku dyrektor ma pewną wizję i ją realizuje. Na etacie zatrudnia 3 logopedów i pedagoga, który pracuje z dziećmi w szkołach. 
p. Przewodnicząca – trzeba stworzyć warunki, aby dzieciom i ich rodzicom takie rozwiązanie było najwygodniejsze. 
p. J. Kowalik – najważniejszą rzeczą jest przekonanie rodzica. 
  
Komisja przeanalizowała podstawową informację o naborze do poszczególnych typów placówek. Komisja zauważyła, że nie zrealizowano naboru do technikum hotelarskiego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Pozostałe kierunki zostały utrzymane. 
  
Ad. 3. 
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)      projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Edukacji Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2020” 
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że największym zaskoczeniem było to, że do szkół Powiat ściąga więcej uczniów niż wcześniej. Analizując urodzenia należy stwierdzić, że do 2004 roku jest tendencja malejąca. Od 2008 roku nastąpił wzrost urodzeń. W roku szkolnym 2010 – 2011 80 % absolwentów gimnazjów podjęło naukę w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tucholskiego. W roku szkolnym 2011 – 2012 nastąpił wzrost o 5 %.  Coraz więcej absolwentów gimnazjów trafia do szkół prowadzonych przez Powiat. Zapytała, czy został powołany zespół, o którym mówi się w Strategii. 
p. J. Kowalik – poinformował, że ten zespół był jego pomysłem. Nie został on jeszcze powołany. 
  
Komisja Edukacji przeanalizowała materiał przygotowany przez Zespół, dotyczący Strategii Rozwoju Edukacji Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2020. Komisja docenia wkład pracy osób zaangażowanych w tworzenie tej Strategii i składa im podziękowanie. Komisja wyraża opinię pozytywną i wnioskuje o przejęcie tej Strategii do realizacji. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5-0-0) 
  
2)      Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. (5-0-0). 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 33 posiedzenia Komisji. 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                          Anna Ziegler
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (23 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 października 2014, 10:12:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1030