Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 28 października 2014 r.

Protokół nr 35 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
która odbyła się 28 października 2014 r. 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności (3 radnych) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, i p. Lucyna Karnowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia. 
  
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.  

Tematyka posiedzenia: 
  1. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez powiat. Analiza raportu oświatowego za rok szkolny 2013/2014. 
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.   
Ad. 1.
Komisja przeanalizowała raport oświatowy za rok 2013/2014. Zapoznała się z wynikami naboru, wynikami matur, zdawalnością egzaminów zawodowych, ewaluacją prowadzoną w szkołach, prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacją o dokształcaniu nauczycieli oraz informacją dotyczącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Dokształcania Nauczycieli w Tucholi. Komisja stwierdza, że ilość uczniów w szkołach wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. Szkoły starają się wprowadzać nowe kierunki i zabezpieczać doskonalenie nauczycieli zdobywających kwalifikacje zgodnie z prowadzonymi kierunkami. W szkołach prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna dotycząca standardów wyznaczanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jedną ze szkół  poddano ewaluacji zewnętrznej. W szkołach prowadzona jest szeroko pojęta profilaktyka. Uczniowie szkół biorą udział w  szeregu konkursów i programów. Uczestniczą również w projektach związanych z wyjazdami zagranicznymi. Komisja zapoznała się również z pracą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i stwierdza wzrost wydanych przez Poradnię orzeczeń i opinii. Działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dostosowana jest do zmieniających się potrzeb szkół i przepisów. 
  
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych: 
1)      projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok 
p. L. Karnowska – poinformowała, że w programie współpracy są zawarte takie same zapisy jak w roku ubiegłym. 
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok (3-0-0). 
2)      projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na 2014 r. 
p. Skarbnik – zmiana budżetu powoduje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 156.188,98 zł. Zmiany wynikają głównie z urealnienia dochodów po okresie sprawozdawczym. Cała oświata została zabezpieczona do końca roku. Wpłynęły pieniądze za ścieżkę rowerową Śliwice – Lińsk. Na sesję zostanie zgłoszona autopoprawka do projektu uchwały. Zakład Aktywności Zawodowej uzyskał ponadplanowe przychody i w związku z tym nastąpi tam zwiększenie budżetu. 
p. W. Kociński – dodał, że dochody powoduje obłożenie hotelu, catering oraz plac zabaw dla dzieci. 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wyraża opinię pozytywną na temat zmian w budżecie powiatu tucholskiego na 2014 r. Komisja pragnie zauważyć, że wprowadzone zmiany do projektu uchwały zabezpieczają środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące dla nauczycieli zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów jednostek oświatowych (3-0-0). 
  
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła protokół z 34 posiedzenia Komisji. 
  
Na zakończenie Pani Przewodnicząca podziękowała za czteroletnią współpracę.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                              Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                             Anna Ziegler
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (28 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 listopada 2014, 13:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1039