Zadania Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich zapewnia realizację zadań z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, promocji powiatu, kultury oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1.  W zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych:
1)        monitorowanie programów umożliwiających pozyskanie przez Powiat, oraz jednostek organizacyjnych powiatu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych;
2)        udział w szkoleniach i konferencjach w zakresie przygotowywania, realizacji i ewaluacji projektów;
3)        rozpowszechnianie informacji o dostępnych środkach zewnętrznych, w szczególności przez udostępnianie stosownych informacji Zarządowi, odpowiednim komórkom organizacyjnym Starostwa i powiatowym jednostkom organizacyjnym;
4)        pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie projektów dotyczących zakresu zadań własnych Powiatu;
5)        analiza strategii i programów rozwoju Powiatu pod kątem możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych;
6)        przygotowanie, realizacja i uzgadnianie projektów we współpracy z innymi samorządami, partnerami społecznymi i prywatnymi, w tym w szczególności przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych;
7)        koordynowanie przygotowania i przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
8)        występowanie o dotacje, przygotowywanie umów dotacyjnych, rozliczanie uzyskanych i udzielonych dotacji, sprawowanie nadzoru nad terminowych rozliczeniem dotacji;
9)        koordynacja prac w zakresie opracowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu oraz monitorowanie jej realizacji;
10)    przygotowywanie niezbędnych materiałów do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi  powiatu;
11)    realizacja obowiązków wynikających z podpisanych umów w związku z trwałością projektów oraz sprawozdawczości.
 
2.  W zakresie promocji:
1)        przygotowywanie materiałów promocyjnych o Powiecie i innych opracowań dotyczących Powiatu oraz współpraca z podmiotami opracowującymi lub wydającymi materiały dotyczące regionu Borów Tucholskich;
2)        promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i zagranicą, w tym poprzez:
a)      organizowanie imprez o charakterze promocyjnym, targowym i wystawienniczym, w tym imprez masowych,
b)     udział w tego typu imprezach,
c)      rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych;
3)        wspomaganie różnorodnych form promocji Powiatu;
4)        koordynowanie działań związanych ze współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą;
5)        prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej;
6)        bieżąca aktualizacja strony internetowej Powiatu oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań Wydziału;
7)        opracowywanie bieżących informacji dla mediów;
8)        prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Powiatu w związkach i stowarzyszeniach w zakresie promocji, turystyki i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
9)        przygotowywanie projektów Zarządzeń Starosty, uchwał Zarządu Powiatu, uchwał Rady Powiatu oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Zarządu i Rady w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
10)    wydatkowanie środków budżetowych w oparciu o uchwalony budżet zgodnie z wytycznymi i instrukcjami udzielanymi przez Zarząd Powiatu.
 
3.  W zakresie kultury:
1)        zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury, w tym:
  1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
  2. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
  3. zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
  4. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
  5. ustanawianie społecznego opiekuna zabytków;
2)        sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;
3)        prowadzenie Muzeum Borów Tucholskich, w tym:
  1. organizacja wystaw stałych i czasowych,
  2. prowadzenie edukacji kulturalnej,
  3. promocja lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego,
4)        załatwianie spraw związanych z organizowaniem i tworzeniem powiatowych bibliotek publicznych;
5)        prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
6)        współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.
 
4.  W zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego:
1)        monitorowanie aktualnych uwarunkowań prawnych w zakresie dotyczącym budowy społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie wiedzy o nich;
2)        opracowywanie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizacja procesu konsultacji społecznych tego dokumentu oraz koordynacja i nadzór nad jego wdrażaniem;
3)        przeprowadzanie i rozliczanie konkursów dotacyjnych ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
4)        wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, w tym wnioskowanie do sądu o zbadanie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem fundacji oraz celem w jakim fundacja została ustanowiona oraz prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
5)        współpraca z organizacjami pozarządowymi;
6)        obsługa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
7)        wspieranie przejawów aktywności obywatelskiej oraz przedsiębiorczości społecznej na terenie Powiatu;
8)        członkostwo w gremiach oraz udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach z zakresu budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększania zaangażowania obywateli w proces tworzenia i realizacji polityk publicznych, rozwoju przedsiębiorczości społecznej i kształtowania postawy prospołecznej, w tym rozwoju wolontariatu;
9)        inicjowanie, organizacja i wspieranie organizacji imprez i wydarzeń z zakresu budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 
5. W pozostałym zakresie:
1)        przygotowywanie umów z zakresu spraw realizowanych przez Wydział;
2)        przygotowywanie dokumentów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych;
3)        rozliczanie dotacji otrzymanych i udzielanych z zakresu spraw realizowanych przez Wydział poprzez merytoryczne sprawdzenie dokumentacji i dostarczenie do Wydziału Budżetu i Finansów stosownych dokumentów.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (1 maja 2024)
Opublikował: Karol Gutsze (9 maja 2024, 12:45:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208