Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zdjęcie


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W TUCHOLI

ul. Sępoleńska 20
89-500 Tuchola
Tel. 52 5590736
FAX 52 3361696
e-mail – kryzys@tuchola.pl


KIEROWNIK CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Krzysztof Szulczyk
tel. 505114768


SPRAWY OBRONNE
Jarosław Piotrowski
ul. Sępoleńska 20
Tel. 52 5590737

 

 Do zakresu działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  należy:

 

1.      w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń i ratownictwa:przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zadań, Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego ,

opracowywanie planów reagowania kryzysowego oraz ich aktualizacja,

organizowanie posiedzeń i opracowywanie planów działania, Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

koordynowanie wykonywania zadań wynikających z planów reagowania kryzysowego,

uczestniczenie w akcjach likwidacji zagrożeń i sytuacji kryzysowych,

zabezpieczenie warunków ciągłego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty,

wdrożenie i zabezpieczenie ciągłości współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych, administracji samorządowej i wojskowej, organizacji pozarządowych i społecznych, w warunkach wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia na obszarze powiatu,

monitorowanie stanu bezpieczeństwa powiatu, dyspozycyjności i gotowości sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze,

planowanie przedsięwzięć z zakresu: monitorowania, zapobiegania, likwidacji zagrożeń i usuwania ich skutków oraz określenie zakresu, form i trybu realizacji tych funkcji,

wdrażanie, weryfikowanie i aktualizowanie baz danych niezbędnych do zabezpieczenia procesu koordynacji działań, realizowanych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń,

opracowywanie materiałów analityczno-sprawozdawczych z zakresu przygotowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń,

sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie przygotowania do realizacji zadań w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, w jednostkach i komórkach organizacyjnych, administracji samorządowej na zasadach określonych w ustawach,

wdrażanie i utrzymywanie w gotowości systemów techniczno-informatycznych wspomagających proces podejmowania decyzji, monitorowania zagrożeń oraz powiadamiania i alarmowania ludności,

współdziałanie z przedstawicielami administracji wojskowej i administracji zespolonej w zakresie planowania i realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza świadczonych na rzecz wojsk sojuszniczych (HNS),

sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego,

zabezpieczenie obsługi merytorycznej zespołów doradczych Starosty w zakresie ratownictwa,2.       w zakresie infrastruktury technicznej, zaopatrzenia i rezerw państwowych:  sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem urządzeń specjalnych,

nadzorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z zapewnieniem dostaw wody dla ludności, podmiotów gospodarczych, zwierząt hodowlanych, urządzeń specjalnych oraz dla celów przeciwpożarowych,

nadzorowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem przygotowania i realizacji zaciemniania i wygaszania oświetlenia w miastach, wsiach, zakładach pracy oraz środkach transportu,

ewidencja wymogów obrony cywilnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej w powiecie,

nadzorowanie gospodarki materiałowo-sprzętowej obrony cywilnej,

nadzorowanie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie, a także nadzór nad ich przechowywaniem i konserwacją,

prowadzenie ewidencji sprzętu będącego na wyposażeniu Starostwa,

nadzór nad prowadzeniem bieżących remontów sprzętu dozymetrycznego i chemicznego obrony cywilnej, 3.      w zakresie obrony cywilnej:przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zadań Zespołu Kierowania Obroną Cywilna, Podzespołu do Spraw Przyjęcia Ewakuowanej Ludności i Systemu Wykrywania i Alarmowania,

opracowywanie planów obrony cywilnej i ich aktualizacja,

organizacja Systemu Wykrywania i Alarmowania,

organizacja treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania,

organizowanie szkoleń jednostek obrony cywilnej powoływanych dla potrzeb wykrywania i alarmowania - Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Plutonu Analiz Laboratoryjnych,

utrzymywanie sprzętu dla potrzeb obrony cywilnej,

koordynacja w zakresie organizacji i realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w gminach,

opracowywanie i aktualizacja kompleksowej oceny zagrożenia,

opracowywanie założeń w zakresie ochrony ludności,

koordynowanie i nadzór prac operacyjno-planistycznych obrony cywilnej na terenie powiatu,

opracowywanie koncepcji i zamiaru przeprowadzenia ewakuacji ludności z rejonów zagrożonych,

udział w przygotowaniu ochrony dóbr kultury,

nadzorowanie tworzenia i przygotowania do działania oraz wykorzystania formacji obrony cywilnej, a także udzielanie w tym zakresie pomocy organom samorządowym,

nadzorowanie organizacji ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed skażeniami,

organizowanie szkoleń i ćwiczeń ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie prawidłowej realizacji zadań obrony cywilnej,

nadzór stanu realizacji zadań w administracji zespolonej i samorządowej, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych,4.      w zakresie zadań obronnych:opracowanie zakresu działania wydziałów (referatów) i stanowisk pracy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,

opracowanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny,

opracowanie planu działania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno- militarnego) i wojny, (kart zadań operacyjnych, harmonogramu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej ),

opracowanie dokumentacji stałego dyżuru,

Opracowanie dokumentacji szkoleniowej,

nadzorowanie ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie na terenie powiatu,

organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,

planowanie i nadzorowanie wykonywania przez podległe organy administracji samorządowej oraz jednostki organizacyjne zadań obronnych w zakresie dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz sił zbrojnych w tym powołanie, formowanie i przygotowanie do działania określonych jednostek przewidzianych do militaryzacji,

współdziałanie w zakresie realizacji zadań obronnych z organami wojskowymi, paramilitarnymi i organizacjami społecznymi,

planowanie i koordynacja w jednostkach ochrony zdrowia przygotowań do działania na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny oraz zabezpieczenie potrzeb medycznych dla Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych,

koordynacja spraw związanych z przygotowaniem produkcji rolniczej, gospodarki żywnościowej, weterynarii i leśnictwa do świadczeń na rzecz obronności,

prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w Starostwie podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej oraz spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny,

zabezpieczenie obsługi merytorycznej zespołu Starosty w zakresie spraw obronnych,

 5.      w zakresie ochrony informacji niejawnych:

organizowanie i zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Starostwie,

prowadzenie Kancelarii Informacji Niejawnych,

przeprowadzanie kontroli dokumentów niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Starostwie,

prowadzenie szkoleń pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,

opracowywanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie,

prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w stosunku do osób mających mieć dostęp do informacji niejawnych oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa tym osobom,

metryczka


Wytworzył: Jan Szmagliński (7 maja 2004)
Opublikował: Janek Szmagliński (7 maja 2004, 09:19:48)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (4 marca 2019, 11:05:13)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19341