X sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas X sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 września 2003 r.

Radna Anna Ziegler 
- czy Poczta Polska kontaktowała się z Zarządem Powiatu w sprawie zamykania placówek pocztowych na terenie naszego Powiatu ? Czy taki kontakt wchodziłby w grę i czy Po-wiat może w jakiś sposób zadziałać przeciwko temu ? Rozumie aspekty ekonomiczne, ale na naszych wsiach poczta jest miejscem, z którego korzysta grupa ludzi, bardzo czę-sto są to emeryci i renciści. Nie ma na razie żadnego dokumentu potwierdzającego, ale mówi się, że w Gminie Gostycyn planuje się do likwidacji placówkę w Wielkiej Klonii i w Pruszczu. Jeżeli coś takiego miałoby mieć miejsce, to czy byłaby jakaś możliwość reakcji.
Radny Wojciech Kroplewski 
- prosi o informacje na piśmie na temat Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Cho-dzi o strukturę szkoły, kadrę naukową, a także zatrudnienie w pionie administracyjnym. Jaki jest planowany budżet tej szkoły, zasady naboru, baza dydaktyczna i zasady korzy-stania z tej bazy? Jakie są perspektywy dla budynku na ul. Grodzkiej po wygraniu prze-targu przez Towarzystwo ?
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski 
- pierwsza sprawa dotyczy Towarzystwa Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tu-cholskich". Składał w czerwcu interpelację i mimo obietnic ze strony Starosty informacji nie uzyskał;
- sprawa kolejna dotyczy drogi w Rudzkim Moście. Po złożonej interpelacji na sesji, bar-dzo szybko podjęto działania i zeszlifowano wierzchnią część. Teraz zbliża się jesień i to co zostało zrobione nie zabezpieczy tego. Co dalej z tą drogą ?
- jakie były koszty sympozjum na temat Kosznajderii i ile z tego dołożyło Starostwo?
- na poprzedniej sesji przyjęliśmy program działania Rady Powiatu. Złożono trochę uwag i wniosków. Co z tym się stało ? Co zostało przyjęte ? Co zostało jeszcze dołączone do tego programu, a czego nie uwzględniono ?
Radna Małgorzata Oller 
- chodzi o przetarg, który był przeprowadzony na modernizację budynku przy ul. Poczto-wej 7, gdzie zobowiązania z tytułu realizacji umowy przejdą na rok 2004, czyli obciążą budżet powiatu przyszłego roku. Jest to kwota ponad 400.000 zł, czyli jest to już podję-cie decyzji o takim, a nie innym wydatkowaniu środków z budżetu na określony cel in-westycyjny. Rada podjęła uchwałę w styczniu tego roku, gdzie upoważniła Zarząd Po-wiatu do zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000 zł. To by się w ramach tej kwoty mieściło. Niemniej jednak polityka inwestycyjna powinna jednak się odbywać za wiedzą radnych. 
- kolejna uwaga wiąże się z wypowiedzią przedstawiciela Starostwa w prasie. Ta wypo-wiedź odnosiła się do oferty złożonej przez tucholskie firmy odnośnie kosztów ofert. Tam chodziło o koszty materiałowe. Wiemy, że te ceny nie zawsze są niższe od tych, które mamy okazję spotkać na innych terenach, ale jest jedna zasadnicza sprawa. Jeżeli dokonuje się tego typu porównań i oceny, to bardzo ważne jest aby dotyczyły materiałów identycznych o tej samej jakości.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta
- pierwsza interpelacja dotyczy sołectwa Legbąd i sołectw ościennych, które zamieszkuje około 1600 mieszkańców. W dalszym ciągu do Legbąda nie dojeżdża pracownik Urzędu Pracy, aby załatwić ich sprawy. Zmusza się ludzi do jeżdżenia do Tucholi. 
- druga sprawa dotyczy świetlicy w Legbądzie. Chodzi o to, aby pomóc im uzyskać moż-liwość korzystania z baraku przy szkole. 
- w imieniu mieszkańców Legbąda prosi również, aby ograniczyć prędkość we wsi do 40 km/h. Jest to niezbyt szeroka szosa, a ruch dość duży. Ponadto przez wieś przejeżdża zbyt dużo TIR-ów. Okazuje się, że mosty na tej trasie mają udźwig do 15 ton i prawdo-podobnie są znaki zakazujące na wjazd cięższych samochodów. Rzeczywiście sprawdził, że taki znak jest, ale tablica taka jest ustawiona tak, że nie ma jej widać. Może trzeba, aby Zarząd Dróg Powiatowych tą tablicę jakoś wyeksponował, a Komenda Powiatowa Policji może by też zwróciła na to uwagę. 
- kolejna sprawa dotyczy stomatologa w Legbądzie. Tego stomatologa mieszkańcy doma-gają się od dłuższego czasu. Zamiast tego stomatologa sprzęt z gabinetu zostaje zabiera-ny. 
- kolejna interpelacja dotyczy mieszkańców wsi Rzepiczna. Ta wieś od 6 - 7 lat domaga się i prosi o to, aby utwardzić drogę przez wieś. Ta wieś powoli staje się letniskową. Droga jest bardzo wąska i nieutwardzona. Jest to droga powiatowa. Może udałoby się w planie na najbliższe lata tą drogę przewidzieć. Przy tej drodze są bardzo duże drzewa. Gałęzie tych drzew zagrażają liniom telefonicznym i energetycznym. Mieszkańcy chcie-liby sami usunąć gałęzie, ale nie mają odpowiedniego sprzętu. 
- szkoła w Rzepicznej została sprzedana. Ta wieś została bez świetlicy. Zebrania wiejskie odbywają się w domu sołtysa. Prośba, aby może poprzez Powiatowy Zarząd Ochotni-czych Straży Pożarnych udało się przy remizie wygospodarować lub dobudować świetli-cę. 
- kolejna sprawa jest o wiele poważniejsza. Na naszych oczach, władzy powiatowej starej i nowej, dokonuje się na terenie powiatu rozgrabianie i niszczenie mienia państwowego. Wszyscy wiemy co stało się ze Stolbudem i teraz jak ktoś pojeździ po powiecie, zobaczy co się dzieje z mieniem popegeerowskim. Nie byłoby w tym być może nic złego, ale są to obiekty, które umieszczone są w rejestrze zabytków. To jest okropne. Proszę pojechać do dworku w Kiełpinie lub do zabytkowego domu w Słupach. To jest obraz nędzy i roz-paczy. Drzwi są powyłamywane, każdy tam może dojść. Tak nie może być. My chyba nie możemy się na to zgodzić. Uważa, że Zarząd, jeżeli nie jest w stanie poprzez organy własne, to może jest w stanie zaprosić jakieś kompetentne organy wojewódzkie czy cen-tralne i im to pokazać. Należy zapytać jak to ma być. Czy ten dzierżawca naprawdę nie jest zobowiązany do tego, aby chociaż trochę o to zadbać ? Czy to się musi rozwalić na naszych oczach ? Wnioskuję, aby Starostwo podjęło działania w celu zaproszenia kogoś, kto jest odpowiedzialny za ochronę zabytków, kogoś kto jest odpowiedzialny za mienie popegeerowskie, żeby to ratować. 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (25 września 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (14 października 2003, 09:07:33)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (8 października 2004, 14:09:49)
Zmieniono: dodano tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2736