XI sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 października 2003 r.

Radna Anna Ziegler
- w imieniu Komisji Edukacji… chciałabym złożyć dwa wnioski do Zarządu. Na posiedzeniu Komisji zajmowaliśmy się problematyką osób niepełnosprawnych i problematyką wolontariatu. Gościliśmy panią Marię Kuczkowską, p. Marię Lewandowską i p. Mirosławę Poturalską. W naszych szkołach działają pod przewodnictwem pani Mirosławy Poturalskiej młodzi ludzie, którzy spełniają wszystkie zadania związane z wolontariatem, w szczególności dotyczące zabezpieczenia pomocy przy ćwiczeniach z dziećmi niepełnosprawnymi. Chodzą do domów, pomagają rodzicom, albo odbywają zajęcia na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 5 grudnia jest dzień wolontariusza. Komisja prosi, aby Starostwo w jakiś sposób uhonorowało tych młodych ludzi, w miarę trwałą formą. Przy dzisiejszych zdaniach na temat młodzieży na podziękowanie zasługuje grupa młodzieży, która działa w bardzo pożyteczny i pozytywny sposób. Swoje zadania spełniają bardzo dobrze, co potwierdziła pani Maria Lewandowska - Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
- drugi wniosek dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa na terenie naszego Powiatu. Pani Maria Kuczkowska - kierownik tego Domu przedstawiając jego działalność stwierdziła, że środki otrzymywane są od wojewody i przeznaczone są na ilość pensjonariuszy tego domu. W tej chwili w domu jest 18 osób, a byłaby szansa żeby przebywało więcej osób. Pani kierownik występuje do Wojewody o zwiększenie limitu środków w związku z możliwością przyjęcia do tego domu jeszcze kilku pensjonariuszy. W związku z tym, że na posiedzeniu są przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu, to można poinformować osoby spoza Tucholi, że można z tego skorzystać. Prosimy o moralne wsparcie w postaci referencji dla tego Domu, to może pozwoli uzyskać zwiększenie środków na prowadzenie tego domu.
- kolejny wniosek dotyczy zwiększenia kontroli ruchu drogowego w miejscowości Łyskowo. Tam był wypadek śmiertelny na zakręcie. W pobliżu zakrętu znajduje się świetlica dla dzieci. Teraz będą one częściej tam chodzić, bo są stoły tenisowe. Tam również latem znajduje się plac zabaw. Mieszkańcy wskazują, że nie jest przestrzegany obowiązującej prędkości.  Chciałabym również podziękować panu Staroście za pismo złożone do Poczty Polskiej i wyjaśnienie, które do mnie dotarło. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś je przeczyta, to uspokoi się, że dostęp do usług będzie duży i nie będzie związany z całkowitym zawieszeniem usług poczty.
Radna Felicyta Król-Pawelska
- zapytanie związane z Gimnazjum Powiatowym. Usiłowałam się dowiadywać poza sesją i mam różne sprzeczne informacje. Przydałaby się konkretna informacja. Rzecz dotyczy uczniów spoza Tucholi uczęszczających do tego Gimnazjum. Czy prawdą jest, że w statucie gimnazjum obwód tej szkoły określony jest jako cały powiat? Jeżeli nie, to jaki jest obwód ? Wynikają z tego dwa następne problemy. Jak to się ma do ustawy o systemie oświaty i jak prawnie wygląda nakładanie się obwodów ? W tym układzie obwód gimnazjum nakłada się na obwody poszczególnych gimnazjów gminnych. Jeżeli obwodem gimnazjum jest cały powiat, to czy w sprawozdaniu S02 gimnazjum powiatowego wykazani są uczniowie dojeżdżający ? Jeżeli takich uczniów wykazujemy, to na razie w subwencji oświatowej są wagi p5, p6, p7 i one są przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów dowożenia dzieci. Nie stanowią one podstawowych  środków na ten cel, ale są. Jeżeli wykazujemy tych uczniów to w związku z tą wagą pieniądze być powinny. W związku z tym, jak realizowany jest zwrot za bilety ? Jeżeli nie wykazujemy tego w sprawozdaniu S02 to dlaczego tego nie wykazujemy ? Może być porozumienie z gminami, ale nie musi być. Gminy nie mają obowiązku pokrywania kosztów dowożenia swoich uczniów do innej placówki. Jeżeli ma to być wybór rodziców, to dlaczego rodzice teraz upominają się o te bilety. Być może jest niewłaściwe sformułowanie w statucie tej placówki. 
Radna Halina Matuszelańska
- czy na dzisiejszą sesję został zaproszony pan Rektor Kannenberg i czy przybędzie ? 
Radny Henryk Krzywański
 
- Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej omawiała problem związany z istniejącymi funduszami i fundacjami i ich ewentualnym wykorzystaniem. Nowym zjawiskiem jest powstawanie różnego rodzaju towarzystw i stowarzyszeń jako bardzo pozytywne zjawisko. Uwzględniając to, że powstają takie organizacje czy istnieje rejestr w Starostwie fundacji i funduszy, z których te organizacje mogłyby skorzystać. To pytanie jest przyczynkiem do propozycji pod adresem pana Przewodniczącego, aby na kolejnej sesji spróbować zapoznać radnych ze stopniem korzystania przez Powiat z funduszy zewnętrznych. Słyszę, że są chyba cztery wnioski złożone na drogi, ale są to szczątkowe informacje uzyskiwane z prasy. Dobrze, aby Rada była poinformowana jak w tych nowych warunkach korzystamy z możliwości sięgnięcia do tych funduszy zewnętrznych.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta - wnoszę, aby roboty przy utwardzaniu drogi powiatowej przebiegającej przez Rzepiczną zostały rozpoczęte w roku 2004, bezpośrednio po wykonaniu projektu.
- mieszkańcy Łąskiego Pieca proszą o uwzglednienie w planach pracy Zarządu Dróg Powiatowych ułożenia około 200 mb krawężnika oraz utwardzenie chodnika na zakręcie przebiegającej przez wieś drogi powiatowej Śliwice - Tleń.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (30 października 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (28 stycznia 2004, 12:37:39)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (8 października 2004, 14:11:47)
Zmieniono: zmieniono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2583