Powiatowe przepisy porządkowe

Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty  prawa miejscowego obowiązujące na terenie powiatu.
Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
    1/ wymagających uregulowania w statucie
    2/ porządkowych
    3/ szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu
    4/ zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały. Powiatowe przepisy porządkowe, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, może wydać zarząd powiatu, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji. Starosta w ramach swoich kompetencji wydaje zarządzenia o charakterze organizacyjno - porządkowym i normatywnym.


metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (17 listopada 2004)
Opublikował: Administrator (17 listopada 2004, 09:14:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16132