Zadania referatu

Wydział Budownictwa i Komunikacji – Referat Komunikacji zajmuje się realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, realizacją zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym, realizacją zadań z zakresu usuwania pojazdów i prowadzenia parkingów oraz usuwania statków lub innych obiektów pływających, nadzorem nad stacjami diagnostycznymi oraz ośrodkami szkolenia kierowców.

Do zadań Referatu należy w szczególności:
 1. W zakresie rejestracji pojazdów:
  1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawanie dowodów rejestracyjnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych z numerem rejestracyjnym na szybę,
  2. Dokonywanie czynności związanych z rejestracją pojazdów w systemie elektronicznym,
  3. Wydawanie decyzji uchylającej rejestrację pojazdów po wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek prokuratora lub sądu w przypadku ingerencji osób trzecich w numerze VIN nadwozia, podwozia oraz sfałszowania dokumentu własności, 
  4. wydawanie decyzji odmowy rejestracji pojazdu w przypadku nie potwierdzenia danych pojazdu lub właściciela, przez inne Starostwo, 
  5. wydawanie decyzji umorzenia postępowania w sprawie rejestracji pojazdu na wniosek strony lub z urzędu, 
  6. wydawanie decyzji o wycofaniu czasowym pojazdu powyżej 3,5 ton DMC, 
  7. Przyjmowanie od właściciela pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokumentowanie tych zdarzeń w karcie pojazdu, 
  8. Wydawanie decyzji wyrejestrowania pojazdu w przypadku zniszczenia (kasacji), kradzieży lub wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą, 
  9. Wydawanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, 
  10. Przyjmowanie od Policji, Inspekcji Transportu Samochodowego oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i dokonanie czynności z tym związanych, zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, 
  11. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych zalegalizowanych, 
  12. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji, 
  13. Zamieszczanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących używania pojazdu, gdy jest to uzależnione od szczególnych warunków określonych przepisami prawa, 
  14. Przyjmowanie zgłoszeń o dokonanych zmianach konstruktorskich pojazdu i dokonywanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu, 
  15. Dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu na podstawie odpisu z rejestru zastawów prowadzonego przez sąd – adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego, 
  16. Skreślenie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji o zastawie rejestrowym na podstawie odpisu prawomocnego postanowienia sądu, 
  17. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom, 
  18. Wydawanie decyzji w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu, 
  19. Pobieranie opłaty ewidencyjnej i przekazywanie jej do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
  20. Kierowanie na dodatkowe badania techniczne pojazdów w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu w ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska, 
  21. Zamawianie dokumentów komunikacyjnych tj. dowody rejestracyjne pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne na szybę oraz znaki legalizacyjne na tablice rejestracyjne itd. w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
  22. Zamawianie tablic rejestracyjnych u producenta, 
  23. Współpraca z instytucjami takimi jak: Prokuratura, Sąd, Policja, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcja Transportu Drogowego oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej, 
  24. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych o zarejestrowanych pojazdach. 
 2. W zakresie wydawania praw jazdy:
  1. Wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK), 
  2. Wydawanie praw jazdy po egzaminie, w związku ze zmianą danych, wtórników praw jazdy oraz potwierdzenia kwalifikacji, 
  3. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 
  4. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem w przypadku upłynięcia terminu ważności lub w przypadku naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, 
  5. Zwrot zatrzymanych praw jazdy, po ustaniu przyczyn zatrzymania, 
  6. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdami, 
  7. Przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami, 
  8. Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne oraz kontrolne sprawdzanie kwalifikacji,
  9. Przyjmowanie postanowień o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami, wydanych przez Prokuratora, Policję oraz Sąd,
  10. Zamawianie dokumentów komunikacyjnych tj. prawo jazdy, międzynarodowe prawo jazdy oraz pozwolenia do kierowania tramwajem w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A w Warszawie,
  11. Wydawanie zawiadomień o wykonaniu kary dodatkowej, 
  12. Wysyłanie żądań o nadesłanie akt kierowcy do innych jednostek samorządowych. 
 3. W zakresie współdziałania z organami celnymi: 
  1. Przekazywanie informacji o podejrzeniu lub zagrożeniu naruszenia przepisów prawa celnego oraz innych przepisów dotyczących przywozu towarów na polski obszar celny, 
  2. Niezwłoczne przekazywanie informacji o osobach, w stosunku do których zostały podjęte działania przez organy celne, w tym przez udostępnianie odpisów lub wypisów z prowadzonych rejestrów, a także kopii dokumentów dotyczących takich osób, 
  3. Zapewnianie należytego przeprowadzania kontroli skoordynowanych z działaniem organów celnych w sprawach związanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w pkt 1. 
 4. W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów: 
  1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru, 
  2. Sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi, 
  3. Prowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów, 
  4. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych, 
  5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, 
  6. Pzekazywanie drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej. 
 5. W zakresie przewozu osób i rzeczy: 
  1. Zamawianie licencji, zezwoleń, wypisów do licencji oraz wypisów do zezwoleń w Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, 
  2. Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonanie krajowego transportu drogowego, 
  3. Udzielenie, odmowa, zmiana lub cofnięcie decyzji w zakresie krajowego transportu drogowego, 
  4. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, 
  5. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, 
  6. Przyjmowanie zgłoszeń o dokonanych zmianach, zaistniałych w wydanych licencjach, zezwoleniach i zaświadczeniach, 
  7. Uzgodnienia zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące, 
  8. Przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu w ustawowych terminach informacji dotyczących liczby oraz zakresu udzielonych licencji i zezwoleń, 
  9. Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie transportu drogowego, 
  10. Przekazywanie drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej. 
 6. W zakresie realizacji zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym:
  1. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym, 
  2. PKP – koordynacja w zakresie przewozu pasażerskimi liniami kolejowymi., w tym opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej lub jej części na której zawieszono przewozy, 
  3. Planowanie, organizowanie, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na obszarze Powiatu Tucholskiego, 
  4. Przygotowywanie uchwały dotyczącej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, 
  5. Przeprowadzanie postępowań w sprawie wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
  6. Wydawanie zaświadczeń, zmiana lub wydawanie wtórników zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na określonej linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej, 
  7. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, odmowy udzielenia, cofnięciem przedsiębiorcom potwierdzeń zgłoszenia zamiaru wykonywania przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie będącego transportem o charakterze użyteczności publicznej, 
  8. Przeprowadzanie kontroli dokumentów i działalności związanej z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, 
  9. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów lub poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług o charakterze użyteczności publicznej, 
  10. Przekazywanie Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego  informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego, 
  11. Przygotowywanie uchwał w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich,
  12. Przygotowywanie uchwał w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 7. W zakresie nadzoru nad ośrodkami szkoleniowymi kierowców: 
  1. Zamawianie legitymacji instruktora w Wydawnictwie Akcydensowym, 
  2. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru, 
  3. Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, 
  4. Kierowanie na egzamin instruktora lub kandydata na instruktora lub wykładowcę, 
  5. Nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców, sporządzanie analizy, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości danych wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, 
  6. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktorów oraz skreślanie instruktorów z ewidencji, 
  7. Przekazywanie drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej. 
 8. W pozostałym zakresie: 
  1. Współdziałanie z policją w zakresie usuwania na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu albo pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo podobnie działającego środka, 
  2. Przygotowywanie uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu, 
  3. Prowadzenie zadań z zakresu usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
  4. Realizacja zadań związanych z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu,
  5. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego różnych kategorii.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208, poz. 1240, z 2015 r.  poz. 779). Zadania te są zawarte w rozdziale 6 tej ustawy -„Usunięcie statku lub innego obiektu pływającego” (zadania te wynikają z art. 30-33). 
 10. Przygotowywanie umów z zakresu spraw realizowanych przez Wydział. 
 11. Rozliczanie dotacji otrzymanych i udzielanych z zakresu spraw realizowanych przez Wydział poprzez merytoryczne sprawdzenie dokumentacji i dostarczenie do Wydziału Budżetu i Finansów stosownych dokumentów.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. PKK można otrzymać nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego dla danej kategorii wieku.
Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o Profil Kandydata na Kierowcę (PKK):
1. wypełniony formularz wniosku,
2. jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
5. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
6. kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy).
            

metryczka


Wytworzył: Ryszard Rybak (10 stycznia 2005)
Opublikował: Ryszard Rybak (10 stycznia 2005, 07:55:16)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (24 marca 2017, 13:39:23)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9139