zamówienie na:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-12-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (676kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (399kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.10.2019 r. (472kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 września 2019 r. pod numerem 599777-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19 września 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (9988kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (528kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (77kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (19kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (18kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (53kB) word
Załącznik nr 5 Wykaz osób (53kB) word
Załącznik nr 6 Projekt umowy (204kB) pdf
Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (2215kB) pdf
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (82kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (19 września 2019, 13:31:39)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (18 października 2019, 10:13:04)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 670