Klauzula informacyjna – transmisja sesji

Uczestników sesji Rady Powiatu Tucholskiego informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Na podstawie art. 13 ust. 1− 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 - dalej RODO informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola, tel.: 52 559 07 00, e-mail: starostwo@tuchola.pl. 
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie: 52 559 07 00 lub poprzez adres e-mail: iod@tucholski.pl.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 15 ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920). 
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1429 z późn. zm.) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl oraz na stronie internetowej powiatu: http://www.tucholski.pl/.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych na zasadach określonych przepisami RODO oraz innych przepisów posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania), przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Tucholi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym rejestracją dźwięku jest dobrowolne (uzależnione od zabierania przez Panią/Pana głosu w trakcie sesji). Utrwalenie wizerunku przy użyciu kamery jest obowiązkiem ustawowym.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Hanna Borzyszkowska (27 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Hoppe (28 lutego 2019, 08:58:49)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (14 lipca 2020, 09:21:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1891