Materiał informacyjny na XX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 18.06.2020 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                              Tuchola, dnia 10 czerwca 2020 r.
BR.0002.20.2020

 

                     Pan(i)
                                                                                   ....................................................
                                                                                   ....................................................
                                                                                   ....................................................
 
 
 
Zapraszam na XX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00.
 
Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.
 
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1. Otwarcie sesji.        
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.       
4. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.     
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.       
6. Składanie zapytań i interpelacji.       
7. Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2019 r.   
 a)  przedstawienie raportu,   
 b)  debata,   
 c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.   
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym:  
 a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,           
 b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,  
 d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2019 rok.        
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.    
10. Drogi publiczne: -sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2019 r.          
11. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 r.    
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy w zakresie budowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1015C.    
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji utworzenia linii o charakterze użyteczności publicznej.                
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Tucholski umowy o świadczenie  usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.                   
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi.                   
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej.  
19. Wnioski i oświadczenia radnych.     
20. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (10 czerwca 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 czerwca 2020, 13:22:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 873