Materiał informacyjny na XXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30.10.2020 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                               Tuchola, dnia 21 października 2020 r.
BR.0002.22.2020

                                   
                                                                                  Pan(i)
                                                                                  .......................................................
                                                                                  .......................................................
                                                                                  
Zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 9.00. 

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. 

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu. 
 
Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.        
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.        
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
 6. Składanie zapytań i interpelacji.         
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.         
 8. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2019/2020.        
 9. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu - funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.     
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024.     
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.    
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2020     
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.     
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.  
 16. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w sprawie przywrócenia połączeń pociągów zawieszonych w związku z pandemią na linii kolejowej nr 201.    
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.    
 18. Zamknięcie sesji.
                                                                                       Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Gromowska


                       
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 października 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (22 października 2020, 10:49:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78