zamówienie na:

„Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2020”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.7.2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (679kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (355kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9 grudnia 2019 r.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9 grudnia 2019 r. (2072kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2020” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 4 grudnia 2019 r. pod numerem 631269-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 4 grudnia 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (1660kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (416kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (21kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (19kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (16kB) word  
Załącznik nr 4a Projekt umowy (Część nr 1 pn. Zakup oleju napędowego) (391kB) zip
Załącznik nr 4b Projekt umowy (Część nr 2 pn. Zakup benzyny bezołowiowej 95) (391kB) zip
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (4 grudnia 2019, 11:11:17)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (19 grudnia 2019, 11:44:31)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158