Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawę środków dezynfekcyjnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: wynik 

zamówienie na:

Dostawa sprzetu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: wynik zawarty w pliku {Wynik} 

zamówienie na:

dostawę materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: PAUL HARTMANN POLSKA ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice na pakiet nr 1 za cenę : 39.445,35 zł na pakiet nr 3 za cenę : 3.984,64 zł TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ul Żółkiewskiego 20/26 87-100 TORUŃ na pakiet nr 2 za cenę : 113.452,38 zł  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola w ramach projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 a progami unijnymi
termin składania ofert: 27 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: (1) firmy INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin - oferta otrzymała 100,00 punktów; (2) firmy MM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak -Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 i oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1, pkt. 5 ustawy Pzp; (3) firmy AMM-DROGI Projektowanie i nadzór, Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1, pkt. 6 ustawy Pzp. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez Pracownię Projektową INWESTOR KONIN, ul. Okólna 6, 62-510 Konin, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 89 060,00 zł.  

zamówienie na:

usługi sterylizacji narzędzi, sprzętu, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do Zamawiającego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 listopada 2008  11:00
wynik postępowania: „CitoNet – Bydgoszcz” S.A. ul. Wyścigowa 7 85 – 740 Bydgoszcz Oferta uzyskała : 100 punktów. Oferta ta została uznana za korzystną w oparciu o kryteria wyboru ustalone z SIWZ.  

zamówienie na:

dostawa miału węglowego

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 października 2008  11:00
wynik postępowania: Tuchola dnia 13.10.2008 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy : NZOZ XII/10/08 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na : „ Dostawę miału węglowego” Działając w oparciu o art. 92 pkt 1 zawiadamiamy, że w postępowaniu została złożona jedna oferta firmy: Węglopasz Spółka jawna ul. Koronowska 38 86-031 Osielsko Żołędowo Oferta uzyskała : 100 punktów. Oferta ta została uznana za korzystną w oparciu o kryteria wyboru ustalone z SIWZ. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.  

zamówienie na:

Dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na zimno

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami inijnymi
termin składania ofert: 10 października 2008  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) firmy POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez firmę POL-DRÓG Chojnice Sp. z o.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 78 690,00 zł.  

zamówienie na:

Obsługa bankowa

zamawiający: Szpital Tucholski Spóła z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 października 2008  12:00
wynik postępowania: Tuchola dnia 13.10.2008 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy : NZOZ XII/10/08 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na : „ obsługę bankowa” Działając w oparciu o art. 92 pkt 1 zawiadamiamy, że w postępowaniu zostały złożone dwie oferty : Bank Spółdzielczy w Brodnicy Ul. Kamionka 27 87 – 300 Brodnica Oferta uzyskała : 72,81 punktów. Bank Spółdzielczy w Koronowie Plac Zwycięstwa 12 86-010 Koronowo Oferta uzyskała : 95,90 punktów Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą ze względu na przyznanie najwyższej liczby punktów, w oparciu o kryteria wyboru ustalone z SIWZ. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2008 - 2009

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 9 października 2008  10:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta na części A, B, C, D zamówienia: (1) Zakładu Sprzętowo - Transportowego, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów w części A; 100,00 punktów w części B; 100,00 punktów w części C; 100,00 punktów w części D;. Kryterium - cena 100% dla wszystkich części. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano dla części A, B, C, D OFERTĘ NR 1 złożoną przez Zakład Sprzętowo - Transportowy, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi poniżej:  

zamówienie na:

Usługi geodezyjne.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przeterg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 3 października 2008  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) Biura Usług Geodezyjnych i Obrotu Nieruchomościami GEO-MAP, Marek Myszka, ul. Dworcowa 6, 89-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez Biuro Usług Geodezyjnych i Obrotu Nieruchomościami GEO-MAP, Marek Myszka, ul. Dworcowa 6, 89-500 Tuchola oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi poniżej: 

zamówienie na:

dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego szt.1

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 września 2008  11:00
wynik postępowania: Działając w oparciu o art. 92 pkt 1 zawiadamiamy, że w postępowaniu została złożona jedna oferta firmy: T.M.S. Spółka z o.o. ul. Wiertnicza 84 02-952 Warszawa Oferta uzyskała : 100 punktów. Oferta ta została uznana za korzystną w oparciu o kryteria wyboru ustalone z SIWZ. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.  

zamówienie na:

obsługa bankowa

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej progów unijnych
termin składania ofert: 11 września 2008  11:00
wynik postępowania: Szpital Tucholski Spółka z o.o. w Tucholi działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 odrzuca ofertę – jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie majatku i odpowiadzialności cywilnej Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 września 2008  11:00
wynik postępowania: Szpital Tucholski Spółka z o.o. w Tucholi działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - „cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. 

zamówienie na:

dostawa ambulansów sanitarnych typu C szt 2 z przeznaczeniem 1) zespół specjalistyczny S ratownictwo medyczne 2) zespół podstawowy P ratownictwo medyczne

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 sierpnia 2008  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferte firmy W.A.W. Wietmarscher Polska Sp z o.o. ul. Nowa 2 87-162 Lubicz 

zamówienie na:

Drogowe roboty utrzymaniowe

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 8 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 493 465,60 zł.  

zamówienie na:

dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

zamawiający: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 5 sierpnia 2008  13:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego w Bruchniewie.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 18 lipca 2008  10:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty: (1) Drogowej Pracowni Projektowej ZNAK, Tomasz Stawarz, ul. Chwaszczyńska 10, 80-871 Gdańsk - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp; (2) Zakładu Usług Projektowych, Bogumiła Wyłuda, ul. Emilii Hoene 2A/5, 80 - 041 Gdańsk - oferta otrzymała 48,58 punktów; (3) Przedsiębiorstwa Projektowo - Usługowego OMEGA S.C., ul. Myśliwska 27B/4, 81-572 Gdynia - oferta otrzymała 75,74 punktów; (4) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SOCHA, ul. Bohaterów Kragujewca 7/12, 85-863 Bydgoszcz - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOCHA, ul. Bohaterów Kragujewca 7/12, 85-863 Bydgoszcz, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 43 798,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego w Nowym Młynie.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 18 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty: (1) Drogowej Pracowni Projektowej ZNAK, Tomasz Stawarz, ul. Chwaszczyńska 10, 80-871 Gdańsk - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp; (2) Zakładu Usług Projektowych, Bogumiła Wyłuda, ul. Emilii Hoene 2A/5, 80 - 041 Gdańsk - oferta otrzymała 53,42 punkty; (3) Przedsiębiorstwa Projektowo - Usługowego OMEGA S.C., ul. Myśliwska 27B/4, 81-572 Gdynia - oferta otrzymała 74,33 punkty; (4) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SOCHA, ul. Bohaterów Kragujewca 7/12, 85-863 Bydgoszcz - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOCHA, ul. Bohaterów Kragujewca 7/12, 85-863 Bydgoszcz, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 57 218,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w Mukrzu.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 16 lipca 2008  10:30
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert: (1) Przedsiębiorstwa Projektowo - Usługowego OMEGA S.C., ul. Myśliwska 27B/4, 81-572 Gdynia - oferta otrzymała 73,44 punktów; (2) Drogowej Pracowni Projektowej ZNAK, Tomasz Stawarz, ul. Chwaszczyńska 10, 80-871 Gdańsk - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp; (3) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SOCHA, ul. Bohaterów Kragujewca 7/12, 85-863 Bydgoszcz - oferta otrzymała 100,00 punktów; (4) Firmy HANDROG, Halina Ryl, Handel, Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane, ul. Tylna 2, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 44,76 punktów; (5) Zakładu Usług Projektowych, Bogumiła Wyłuda, ul. Emilii Hoene 2A/5, 80-041 Gdańsk - oferta otrzymała 35,39 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOCHA, ul. Bohaterów Kragujewca 7/12, 85-863 Bydgoszcz, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 28 670,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w Wymysłowie.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 16 lipca 2008  10:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert: (1) Przedsiębiorstwa Projektowo - Usługowego OMEGA S.C., ul. Myśliwska 27B/4, 81-572 Gdynia - oferta otrzymała 98,44 punktów; (2) Drogowej Pracowni Projektowej ZNAK, Tomasz Stawarz, ul. Chwaszczyńska 10, 80-871 Gdańsk - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp; (3) Biura Projektów Budownictwa Komunalnego - Wodociągi i Kanalizacja - Zarządzanie, Konsulting Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 15, 85 - 065 Bydgoszcz - oferta otrzymała 58,33 punktów; (4) Firmy HANDROG, Halina Ryl, Handel, Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane, ul. Tylna 2, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów; (5) Zakładu Usług Projektowych, Bogumiła Wyłuda, ul. Emilii Hoene 2A/5, 80-041 Gdańsk - oferta otrzymała 40,86 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 4 złożoną przez Firmę HANDROG, Halina Ryl, Handel, Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 38 430,00 zł.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »